Skip to content

MUHURR ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 10:06:24
JSON

Tax Registration Number: L37123701M
Administrators: Atli Doda
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit " Runja" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimit, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 66 Rep, Nr. 18 Kol, date 01 Shkurt 2013.
Other Trade Names: MUHURR ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/09/2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. RUNJA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.05.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J96829404C, me adresë në Dibër, Bulqizë, me administrator Mustafa Bunguri dhe ortak te vetem Petrit Doda.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

II. FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE (ish Tenestia) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.05.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626418M, me adresë në Dibër, Bulqizë, Lagjia Minatori, Rruga Sami Frashëri, Objekt privat me numër pasurie 1/48+1-14, zona kadastrale 8612, me administrator dhe ortak te vetem Bukurosh Koçi.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

III. ALB-KON është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626411C, me adresë në Dibër, Bulqizë, Lagjia e Re, me administrator Rruzhdi Konesha. Ortaket e shoqerise jane Rruzhdi Konesha me 50% te kapitalit dhe Munir Konesha me 50% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.03.2021, terhequr nga QKB date 25.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit MUHURR ENERGY, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Petrit Doda , shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 60% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme RUNJA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.05.1988.

Bukurosh Koçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 08.05.2001.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 07.06.2021, sipas urdhrit Nr. 680/5 Prot, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u urdherua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit" MUHURR ENERGY” shpk me Nipt L37123701M, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me date 16.03.2022, sipas Kërkesës Nr. 160/5 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “MUHURR ENERGY” pajisur me NUIS (NIPT) L37123701M, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Muhurr, Dibër

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 594 171,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -727 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -390 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -477 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -453 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -597 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -597 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -218 555,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja