Skip to content

KENDREVIC ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-22 07:02:16
JSON

Tax Registration Number: L39610501A
Administrators: Silvana Karajani
Scope: Shoqëria " KENDREVIC ENERGY " Sh.p.k., në përputhje me parashikimet e Nenit 2 të Kontratës e Konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol., datë 06.09.2013, lidhur midis shoqërisë Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive, shoqëria "Gerti -Metal" sh. p. k. dhe shoqëria "Everest" sh. p. k. dhe Ministrisë se Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikes, me objekt "Ndërtimi i Hidrocentralit Driza 1", do të ketë për objekt të veprimtarisë se saj: "Financim, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e Hidrocentralit "Driza 1" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës së Konçesionit tek Autoritetit kontraktues përkundrejt kushteve të Kontratës së konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309, Kol. datë 06. 09. 2013. Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre ushtrohen në kuadër të Kontratës Konçesionare Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol datë 6 shtator 2013. Shoqëria "KENDREVIC ENERGY" SH.P.K. do të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi për të përmbushur objektin e aktivitetit tregtar të saj.
Other Trade Names: KENDREVIC ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/10/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: GERTI - METAL shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.02.1995 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61828072Q, me adresë në Tiranë, Vorë, rruga Vorë – Rinas, Km 3, Zona Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 178/36, Vol. 2, Fq. 205, me administrator Kristo Shanaj dhe ortak te vetem Gerti Shanaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 31.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 31.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Gerti Shanaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GERTI-METAL-shoqeri meme e KENDREVIC ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.10.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 29.11.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u aprovua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë KENDREVIC ENERGY nga data 29.11.2017 deri në një afat të pacaktuar.

II. Me date 02.05.2019, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke u kthyer ne statusin aktiv.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Vorë, Rruga Vorë-Rinas, Km.3, Kapanon me Nr.Pasurie 178/36, ZK.3319

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -65,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:500,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani