Skip to content

A&M&A GROUP ( ish "LINDJA E RE 2014")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-02-03 15:11:52
JSON

Tax Registration Number: L41625505A
Administrators: Marcel Braka
Scope: Ndertimi dhe mirembajtja e ndertimeve civile, turistike, shendetesore, social-kulturore, tregtare, bujqesore, ujesjelles me kontraktues private apo shteteror, vendas dhe te huaj, brenda apo jashte vendit. Veprimtari ne fushen e turizmit, me qellim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike te pushimit, plazheve, qendrave te arketimit brenda dhe jashte vendit, te bleje, te marre me qera, te ndertoje apo te nxise ndertimin e tyre, duke vepruar ne kete fushe e vetme apo me partnere te tjere. Import-eksport te materialeve te ndertimit e te lendeve te para per ndertim, makineri, pajisje dhe pjese kembimi, te mallrave te ndryshme industriale, etj Ttransport i mallrave te ndyshem per vete dhe per te trete. Bar - Kafe
Other Trade Names: A&M&A GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/04/2014
District: Durres
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 12 577 407,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 27.05.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 23.09.2019, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 12/01/2023, me ane te Shkresës Nr. 37300, datë 20.12.2022 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua vendosje e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ A&M&A GROUP “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt) - L41625505A, , me perfaqësues ligjor Marcel Braka. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Durres, Lagjja nr.5, Rruga Hajdar Dushi, Ish Parku Sportiv, pranë shoqërisë Braka Construction

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.02.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise.
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 07.07.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 30.06.2019
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 228 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 943 397,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -738 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 528 176,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 765 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -410 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:28 244 713,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 250 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:8 934 049,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:16 973 742,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Baja