Skip to content

NDERTUESI 2014
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-09 08:25:37
JSON

Tax Registration Number: L46827004L
Administrators: Sandër Shpati
Scope: Projektim dhe zbatim I veprave ndertimore si vijon: ndertime m karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, tarracime, terrenesh, rikonstruksion godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime terrenesh, ndertime rrugesh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe çdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik si hapje kanalizime, ndertim ujesjellesash, etj. Projektim dhe ndertim e mirmbajtje lulishte apo kopshte bimesh. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te materiale inerte si beton, asfalto-beton etj. Shtrime rrugesh dhe riparime me beton, asfalto beton ose material te tjera te perdorura per kete qellim. Ndertim dhe shtrirje te rrjeteve te gazit natyror. Zhvillimi dhe ndermjetesimi I projekteve per rikonstruksionin e ndermarrjeve industrial. Sigurimi I projekteve industrial, ashtu si edhe strukturimi i kontratave afatgjata per levrime dhe mbi bazen e ketij rifinancimi dhe kreditimi, ndermjetesimi, nxjerrja dhe perpunimi i lendeve te par ate perdorura per ndertim te te gjitha llojeve dhe veprimtari sherbimi per llogari te personave te trete. Prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit import eksport i tyre Brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve ku perfshihen inerte, gure, gure dekorative, gelqere, pllaka parafabrikate, llaç, çimento, rere, granile te fraksioneve te ndryshme si dhe çdo material tjeter qe nuk eshte permendur ketu por perdoret ne fushen e ndertimit. Hapje e zyrave, organizimin e kurseve dhe mbajtjen e seminareve me qellim zbatimin e rregullave te sigurimit teknik ne fushen e ndertimeve ne perputhje me legjislacionin Shqiptar dhe normat e Komunitetit Europian. Tregtim me shumice e pakice i mallrave ushqimore, industrial, paisje elektroshtepiake, produkte bujqesore dhe blegtorale, konfeksione paisje elektroshtepiake, pjese kembimi etj. Prodhim i mallrave ushqimore dhe industrial dhe i lendes se pare per to ne vend si dhe kontraktimi per kete qellim. Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave brenda dhe jashte vendit me mallrat e vete shoqerise dhe te te treteve. Tregtim me shumice dhe pakice i mallrave industrial, ushqimore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake ushqimore social etj. Importimi,, eksportimi I produkteve te gatshme dhe gjysem te gatshme si dhe i lendeve te para per to si dhe kontraktimi me persona te ndryshem fizike apo juridike, vendas apo te huaj per kete qellim; Tregtim me shumice e me pakice i konfeksioneve, per burra dhe gra te te gjitha llojeve te veshjeve(costume, pantallona, xhaketa, pulovra, bluza te brendshme, etj) si dhe aksesoret qe lidhen me keto konfeksionesi(kepuce, çanta ora)etj. Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve kozmetik, parfumeri si dhe çdo artikull tjeter qe perfshihet ne kete fushe. Tregtimi me shumice e me pakice i pijeve alkolike, artikuj prej druri, makineri e paisje si dhe pjese kembimi te tyre. Shfrytezim pyjesh, pyllezim permiresime, luftim semundjesh ne pyje, sistemim malor e mbareshtim pyjesh. Kontraktimi me persona fizike dhe/ose juridike vendas dhe/ose te huaj per gjetjen e tregjeve te shitjes dhe prodhimet e shoqerise. Prodhimi i materialeve te ndertimit. Nxjerrja, riparim dhe rritja e drurit dhe perpunim i tij. Prodhim dhe tregtim dyer dritare druri per vehte e per te tretet. Eksport dhe/ose import I te gjitha prodhimeve te mesiperme.Shfrytezim pyje,kullota,mare dhe shkurre.
Other Trade Names: NDERTUESI 2014
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/06/2014
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Shkodër, AFR 351, Colombo Girino jeshile
2. Shkodër, AA 994 XL, Kamion MAN jeshil
3. Shkodër, AA 941 XL, Kamion Daimler Chrysler i kuq
4. Shkoder, Kamion me targa MA 1318 B
5. Shkoder, Borepastruese me targe AB 541 CT
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Liçence për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Rruga Daut Boriçi, zona kadastrale nr. 8594, numri i pasurisë 3/574+2-22, volumi 36, faqe 14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 26 205 693,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 314 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 600 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 14 366 667,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 53 519,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 460 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:159 266 478,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:139 971 372,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:31 439 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:38 733 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 027 223,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 419 883,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja