Skip to content

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 12:06:16
JSON

Tax Registration Number: L51621501S
Administrators: Ahmet Kastrati
Scope: Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Legal Form: Shoqëri e thjeshtë koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/03/2015
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. Salillari shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J62903125G me seli në Tiranë, Vorë, Lagjja " Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, me administrator Lulzim Salillari. Ortak i vetem i shoqerise eshte Pellumb Salillari me 100% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 25.02.2023)

II. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.11.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82320043A, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë, me administrator Ahmet Kastrati. Zoterues te shoqerise jane: KASTRATI GROUP (65%) dhe EUROPETROL GROUP (35%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 25.02.2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.10.2022, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 42% te pronesise pasi zoteron 65% te kapitalit te shoqerise KASTRATI GROUP – shoqeri meme me 65% te kapitalit per ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK – shoqeri meme me 99% te kapitalit per Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ). Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2002.

Asllan Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise EUROPETROL GROUP – shoqeri meme me 35% te kapitalit per ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK – shoqeri meme me 99% te kapitalit per Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ). Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2002.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Mjet me targe ADR514, i markes ZORZI, gjysmerimorkio
Durres, Mjet me targe ADR124, i markes ADIGE, gjysmerimorkio
Durres, Mjet me targe AA027SJ, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA916MI, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA694LU, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerirnorkio
Durres, Mjeti me targa AIR 101, gjysem-rimorkio. marka Brenta, viti i prodhimit 1997
Durres, Mjeti me targa AHR751, gjysem-rimorkio, marka Emirsan. viti i prodhimit 2021
Durres, Mjet me targe AA6580V, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerirnorkio.
Durres, Mjet me targe AHR849, i rnarkes EMIRSAN, gjysmerirnorkio.
Durres, Mjet me targe AB794HN, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA442RM, i markes DAIMLER CHRYSLER, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjeti me targa AHR999, gjysëmrimorkio, marka Adige, viti i prodhimit 2005.
Durres, Mjet me targe AIR205, gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AIR118, i markes ANTEO, gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA915MI, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysrnerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA432SA, i markes DAIMLER CHRYSLER, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjeti me targa AA317IP, makine teknologjike per ndërtim dhe mirëmbajtje, marka JCB, viti i prodhimit 2004;
Durres, Mjet me targe AJR043, i markes MENCI, gjysmerimorkio
Durres, Mjeti me targa AA079PX, i markes MAN per terheqje rimorkio dhe gjysem rimorkio
Durres, Mjeti me targa AB688IM, i markes MAN per terheqje rimorio dhe gjysem rimorkio
Durres, Mjeti me targa ACR558, i markes EVAM, rimorkio
Durres, Mjeti me targa AB203HP, i markes FIAT, per transport njerezish dhe mallrash
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
Leje per perdorim te burimit ujor, VKKU -
Legal Cases: Me date 28.07.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., lidhur midis ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (Barredhenes) dhe Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre te 99% te kuotave te ortakut ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP ne shoqerine konçesionare " Porti MBM ". Kjo marreveshje siguruese do te sherbeje si garanci per kontratat e kredise qe jane lidhur dhe do te lidhen ne te ardhmen deri ne limitin kreditor te aprovuar prej 7.500.000 (shtate milion e peseqind mije) euro.

Sipas Deklaratës Noteriale Nr.3441 Rep., Nr.932/2 Kol., datë 07.10.2022 UNION BANK, deklaron fshirjen e bllokimit të pjesëve të kapitalit te shoqerise koncesionare “Porti MBM” në favor të saj, vendosur me Marreveshjen Siguruese, Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., date 28.07.2021.
Changes
Additions: Themeluesit e shoqerise koncesionare jane: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (99%) dhe SALILLARI (1%). ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK ka ortak kryesor KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit. Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare eshte KASTRATI GROUP.
Address:

Seat:
Durrës, Porto Romano

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 323 596 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 273 738 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 295 929 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 254 523 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -12 305 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 989 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 103 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -357 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 316 476 969,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:750 134 732,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 119 293 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 024 913 252,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 438 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:6 056 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:6 187 050,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani