Skip to content

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-26 09:18:23
JSON

Tax Registration Number: L51621501S
Administrators: Ahmet Kastrati; Fadil Zajmi (Drejtues Teknik)
Scope: Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Legal Form: Shoqëri e thjeshtë koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/03/2015
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 17/11/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82320043A, me adrese aktuale ne Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë, dhe me administrator Ahmet Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë “KASTRATI GROUP” 65% dhe “EUROPETROL GROUP” 35%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “SALILLARI”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 10/08/1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62903125G, me adrese aktuale ne Tirane Vore Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , VoreMarikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, dhe me administrator Bledar Starova. Ortak i vetëm i shoqërisë është Pëllumb Salillari, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 18.10.2022, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 64.35% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group”, e cila zotëron 65% të kapitalit të shoqërisë “Adriatic Bay Investment Group Shpk” – shoqëri mëmë për 99% të kapitalit të “Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 11.05.2002.

Asllan Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 10.4% te pronesise, pasi zotëron 30% të kapitalit të “Europetrol Group”, e cila zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë “Adriatic Bay Investment Group Shpk” – shoqëri mëmë për 99% të kapitalit të “Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 25.07.2018.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Mjet me targe ADR514, i markes ZORZI, gjysmerimorkio
Durres, Mjet me targe ADR124, i markes ADIGE, gjysmerimorkio
Durres, Mjet me targe AA027SJ, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA916MI, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA694LU, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerirnorkio
Durres, Mjeti me targa AIR 101, gjysem-rimorkio. marka Brenta, viti i prodhimit 1997
Durres, Mjeti me targa AHR751, gjysem-rimorkio, marka Emirsan. viti i prodhimit 2021
Durres, Mjet me targe AA6580V, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerirnorkio.
Durres, Mjet me targe AHR849, i rnarkes EMIRSAN, gjysmerirnorkio.
Durres, Mjet me targe AB794HN, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA442RM, i markes DAIMLER CHRYSLER, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjeti me targa AHR999, gjysëmrimorkio, marka Adige, viti i prodhimit 2005.
Durres, Mjet me targe AIR205, gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AIR118, i markes ANTEO, gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA915MI, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysrnerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA432SA, i markes DAIMLER CHRYSLER, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjeti me targa AA317IP, makine teknologjike per ndërtim dhe mirëmbajtje, marka JCB, viti i prodhimit 2004;
Durres, Mjet me targe AJR043, i markes MENCI, gjysmerimorkio
Durres, Mjeti me targa AA079PX, i markes MAN per terheqje rimorkio dhe gjysem rimorkio
Durres, Mjeti me targa AB688IM, i markes MAN per terheqje rimorio dhe gjysem rimorkio
Durres, Mjeti me targa ACR558, i markes EVAM, rimorkio
Durres, Mjeti me targa AB203HP, i markes FIAT, per transport njerezish dhe mallrash
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
Leje per perdorim te burimit ujor, VKKU -
Legal Cases: Me date 28.07.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., lidhur midis ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (Barredhenes) dhe Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre te 99% te kuotave te ortakut ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP ne shoqerine konçesionare " Porti MBM ". Kjo marreveshje siguruese do te sherbeje si garanci per kontratat e kredise qe jane lidhur dhe do te lidhen ne te ardhmen deri ne limitin kreditor te aprovuar prej 7.500.000 (shtate milion e peseqind mije) euro.

Sipas Deklaratës Noteriale Nr.3441 Rep., Nr.932/2 Kol., datë 07.10.2022 UNION BANK, deklaron fshirjen e bllokimit të pjesëve të kapitalit te shoqerise koncesionare “Porti MBM” në favor të saj, vendosur me Marreveshjen Siguruese, Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., date 28.07.2021.
Changes
Additions: Themeluesit e shoqerise koncesionare jane: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (99%) dhe SALILLARI (1%). ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK ka ortak kryesor KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit. Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare eshte KASTRATI GROUP.

Me datë 23.10.2023, me vendim të asamblesë së ortakëve, u emërua z. Fadil Zajmi në pozicionin e Drejtuesit Teknik të Shoqërisë.
Address:

Seat:
Durrës, Porto Romano

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 323 596 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 273 738 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 295 929 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 254 523 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -12 305 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 989 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 103 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -357 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 316 476 969,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:750 134 732,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 119 293 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 024 913 252,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 438 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:6 056 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:6 187 050,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli