Skip to content

ENERGAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 08:49:58
JSON

Tax Registration Number: L57703201R
Administrators: Avni Domi
Scope: Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi i hidrocentraleve. Marrja përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e koncesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtaritë kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.
Other Trade Names: ENERGAL
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/02/2015
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: EURON, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71317002N, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njësia 1, me administrator Kujtim Shpata, dhe ortake: Kujtim Shpata (50%) dhe Gezim Çela (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Gëzim Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.

Kujtim Shpata, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 20.05.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2329 Rep, Nr. 1305 Kol, e lidhur midis Kredidhënësit "Raiffeisen Bank", dhënësve të kolateralit: "EURON" sh.p.k, "KADRIA" shpk dhe Kredimarrësit, shoqërisë "ENERGAL" sh.p.k, me objekt kolaterali financiar: 100% të kuotave të pjesëmarrjes në shoqërinë "ENERGAL" sh.p.k.
Duke qenë se ndërmjet palëve është lidhur kontratë kredie bankare me Nr. 2324 Rep., Nr. 1300 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2331 Rep., dhe Nr. 1307 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2337 Rep dhe nr. 1313 Kol., datë 20.05.2016, sipas të cilave banka i jep kredimarrësit një kredi në shumën totale prej 14.962.608 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetë) euro, palët lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i tyre.

II. Më datë 26.07.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1126 Rep. Nr. 431 Kol., ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe pengdhënësit, shoqërisë “ENERGAL” shpk.
Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1122 Rep., dhe Nr. 527 Kol., datë 20.07.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë shumën prej 3.500.000 (tre milion e pesëqind mijë) euro. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare, kredimarrësi i ofron bankës peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “ENERGAL” Shpk.

III. Më datë 22.09.2016, me anë të deklaratës noteriale të Raiffeisen Bank Nr. 4177 Rep, Nr. 2388, Banka shprehet dakord të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës së Pengut, mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë "ENERGAL" shpk, pasi detyrimet janë mbyllur.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Rruga Kukes-Orgjost, km. 10, HC Orgjost

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 82 850 386,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 64 552 609,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 49 909 652,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 62 946 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 149 609 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 92 240 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 74 762 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 24 247 447,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:163 357 336,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:144 688 485,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:129 591 147,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:139 181 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:214 785 263,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:142 800 570,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:175 214 345,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:104 859 108,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani