Skip to content

Albanian Highway Concession
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-21 10:02:11
JSON

Tax Registration Number: L62427021G
Administrators: Spartak Tumani
Scope: Zbatimi dhe permbushja e kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures "Autoriteti Kontraktues" dhe Koncesionarit, me objekt ndertimin, permiresimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges Milot - Morine, kryerjen e veprimtarise financiare te kembimeve valutore ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016, si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se koncesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Albanian Highway Concession
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/12/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 380 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Aksionare te shoqerise jane: Shefqet Kastrati - 65%, Selam Kastrati - 5%, Haredin Kastrati - 5%, Bilbil Kastrati - 5%, Shefit Kastrati - 20% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

SALILLARI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903125G, me adresë në Tiranë, Vorë, Lagjja" Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë, Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr. 5, me administrator Lulzim Salillari dhe ortak te vetem Pëllumb Salillari (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Pëllumb Salillari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SALILLARI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016.

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KASTRATI GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
Legal Cases: Më datë 16.08.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese mbi kuotat e shoqërisë Nr. 1797 Rep, Nr. 630 Kol, midis Banka Kombëtare Tregtare sha (Barrëmarrësi) dhe shoqërisë "Kastrati" sha, "Salillari" sha, dhe shoqërisë "Albania Higway Concession" sha (Barrëdhënësi) me objekt: Secili nga Barrëdhënësit në mënyrë të pakthyeshme dhe të pakushtëzuar krijon mbi kolaterialin një barrë siguruese të rradhës së parë në emër dhe për përfitim të Barrëmarrësit, si garanci për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të siguruara. Barrëmarrësi pranon Barrën Siguruese mbi Kolaterialin në emër dhe për përfitimin të tij.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me Nr. Rep. 926, Nr. Kol 316, datë 03.05.2017 me qëllim financimin e projektit nga banka. Sipas kontratës së kredisë, Banka do të lëvrojë një shumë prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit. Kjo marrëveshje siguruese shërben si garanci për shlyerjen e detyrimeve të kredisë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Rruga ''Bilal Sina'', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë

Address:
Kukës, Stacioni i Pagesave (Stacioni Kolsh), Autostrada Milot-Morinë, Km 80+712

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 166 376 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 91 466 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 50 484 560,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 885 865,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 189 456 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -208 310 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -470,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 195 583 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 003 985 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 235 979 986,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 644 277 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 084 109 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:57 882 278,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli