Skip to content

NET-GROUP (ish "B-VAAL ENGINEERING")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 08:49:23
JSON

Tax Registration Number: L72023002P
Administrators: Valter Begaj
Scope: Studim, Projektim, Mbikqyrje, Kolaudim, Ristrukturime, Përgatitje dokumentacioni, Administrim, Vlerësime, Ekspertiza, Analiza, Çertifikime, Trajnime, Krijim të dhënash digitale etj, për: Objekte sociale dhe ekonomike, Objekte banimi, Objekte industriale dhe Inxhinierike, Objekte të mbrojtjes Lumore dhe Detare, Portuale dhe Aeroporte, Gjeologo-lnxhinierike, Hidroteknike, Elektrike dhe Elektronike. Objekte të sigurisë dhe rëndësisë së veçantë. Transport Hekurudhor, MKZ, Lumor, Detar, Rrugor, Bujqësor dhe Lundrimit Ajror. Prodhime linjash artizanale dhe industriale, Prodhim dhe shpërndarje Energjitike, MKZ, Mbetjeve të ngurta. Plane të detajuara vendore, Mikro dhe Makro plane të zhvillimit arkitekturor, industriale dhe ekonomike, Zona të zhvillimit urban dhe industrial, etj. Objekte kulturore dhe të trashegimisë kulturore historike, Restaurime, Planifikim urban, Objekte kulti, Plane të përgjithshme dhe detajuara vendore. Trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët, Sipërfaqe Tokave bujqesore, Toka të pafrytshme, Pyje, Kullota, Vlerësime të ndikimeve në mjedis, Parqe, Pyje. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, punime topogjodezike, Asistencë teknike, Juridike, Mjekësore etj. Shërbime të natyrave të ngjashme në bazë të liçencave. Shërbime të Auditimit të Energjisë për Godina shërbimi, Godina Industriale, Godina të rëndësisë strategjike, ESCO, energjisë së rinovueshme, etj. Realizimin e punimeve të zbatimit inxhinierike të Transportit, Prodhimit, Tregtimit, Energjisë së Rinovueshme, ESCO, Zonave historike, Godinave me karakter fetar, Historik dhe Monumenteve të Kulturës, Higjeno-Sanitare dhe Shërbimit Spitalor. Ndërtim impiantesh eolik, fotovoltaik dhe hidrik për prodhim energjie elektrike. Prodhim dhe shitje energjie elektrike. Hartimin, implementimin e strategjisë së brandit dhe marketingut të turizmit, planin e punës, politikat zhvillimore. Realizimin e studimit të tregut (market research) për të matur dhe analizuar strategjitë e brandit dhe marketingut të turizmit. Hartimin e strategjisë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit detar dhe marinave. Administrim i objekteve në bashkëpronësi. Auditim mjedisor.Aktivitete ne fushen e teknologjise, Informacionit, Logjistikes Kompjuterike, dizenjove, teknologji web-I, menaxhim web-page, projektim I sistemit informatik, promovimi i atraksioneve turistike, guida turistike.
Other Trade Names: NET-GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
Changes
Additions: Me date 28.07.2021, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesja teknike e shoqerise Loreta Vallja.

II. Me date 21.02.2022, me vendim te ortakut te vetem, largohet drejtuesja teknike e shoqerise Loreta Vallja.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0

Address:
Tirane, Mangull, Zona Kadastrale 3975, Numer Pasurie 80/2, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.06.2021
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 78 624 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 60 162 586,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 64 987 047,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 10 082 127,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 980 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 623 774,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:270 735 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:328 956 484,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:151 345 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:107 359 483,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:18 883 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 552 434,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani