Skip to content

Integrated Energy BV SPV
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-12-29 12:31:41
JSON

Tax Registration Number: L72031013B
Administrators: Giuseppe Ciaffaglione, Arjola Kodra
Scope: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, shitjen dhe eksportin e energjisë elektrike në ketë kontrate koncesioni si dhe çdo lloj tjetër aktiviteti tregtar që lidhet dhe ushtrohet sipas kësaj kontrate, gjithashtu dhe çdo aktivitet tjetër që kontribuon në zhvillimin dhe administrimin e projektit.
Other Trade Names: Integrated Energy BV SPV
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30.08.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Holande
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 F/ 1 M
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 15.07.2020, me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, protokolluar nga QKB me nr. 6323 Prot., date 16.07.2020, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve/aktiveve apo çdo të drejte tjetër në subjektin me të dhëna shoqëria “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, adresë Njesia Administrative Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48”.

II. Me date 17.08.2020, me ane te urdhrit nr.414 Prot, nr. 105 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, u urdherua heqja e sekuestros mbi subjektin “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, vendosur me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105 Dosje., datë 15.07.2020.

III. Me date 16.11.2020, QKB ka vendosur kundravajtje administrative per shoqerine Integrated Energy BV SPV dhe gjobe 15.000 leke per shkak te mos-deklarimit te bilancit vjetor.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Vaqarr, SHARRE Zona Kadastrale nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C)

Website:
https://iebv.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 02.02.2021
Urdher per venien e sekuestros konservative 15.07.2020
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 17.08.2020
Ekstrakt i regjistrit tregtar Hollande date 08.09.2020 per shoqerine GeoGenix B.v
Gjoba per kundravajtje administrative date 16.11.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 723 444 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 226 606 782,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 35 723 572,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 185 007,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 308 149 668,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 734 100 254,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 158 281 043,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:107 328 631,00
Worked By : A.Lala