Skip to content

BUSHTRICA HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-18 09:39:40
JSON

Tax Registration Number: L72120013S
Administrators: Alush Hoxha
Scope: Ndërtimi i Hidrocentralit Bushtrica 3, i tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike prodhuar nga Hidrocentrali Bushtrica 3. Shrytëzimi dhe mirëmbajtia e Hidrocentralit Bushtrica 3 gjatë periudhës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: BUSHTRICA HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08.09.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: XH-S-ENERGJI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.10.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72203117U, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 10, Rruga e Bogdanëve, Godina nr 26, me administrator dhe ortak te vetëm Alush Hoxha, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

ENOLIO është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.05.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrint regtar NIPT L71801007N, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 1, Rruga Niko Avrami, Pasuria Nr. 7/434+2-N, ZK 8120, me administrator dhe ortak te vetëm Endrit Shabani, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.05.2022, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronar perfitues te subjektit BUSHTRICA HYDROPOWER janë :
Alush Hoxha, shtetas shqiptar, lindur me 1985, pronar përfitues per 70% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kuotave te shoqërisë meme XH-S-ENERGJI.
Endrit Shabani, shtetas shqiptar, lindur me 1988, pronar përfitues per 30% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kuotave te shoqërisë meme ENOLIO.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 28.07.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 43550. Prot, për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin subjekti “BUSHTRICA HYDROPOWER “ shpk, pajisur me NUIS (Nipt) – L72120013S duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.1, Rruga Niko Avrami, Pasuria Nr.7/434+2-N, ZK 8120

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala / L.Kanani