Skip to content

AZ Trading
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-08 08:03:05
JSON

Tax Registration Number: L81515016F
Administrators: Eno Veshi
Scope: Tregetimi i te gjitha llojeve te letres se aluminit per industrine ushqimore dhe nenproduktet e tij ,tregetim te mallrave,materialeve,automjeteve, mjeteve industriale me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive,pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregetar, kulturor, sportiv, sherbimeve, pjese kembimi,goma te ndryshme,bateri automjetesh. Importimin dhe eksportimin e tyre.Tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ihdustrial,bujqesor,materiale ndertimi,pajisje elektronike,hidraulike dhe elektrike,vegla pune,Vajra lubrifikante.Tregeti te pajisjeve elektronike,kompjutera,kancelari,aksesore,Tregetim materiale elektrike dhe pajisje laboratorike,transformator,elektromotorr dhe riparim - sherbim per transformatore dhe elektromotorra.Tregetimi import eksport me shumice dhe pakice te materialeve dhe pajisjeve elektrike,industriale e elektro-shtepiake,pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes ,ngrohjes ,kondicionere si dhe impiante te tjera te ndryshme te cfardolloji.Projektim 2 dhe instalim i pajisjeve elektrike,industriale,elektroshtepiake ,sistemeve te ftohjesngrohjes,kondicionere,sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale. Organizim per evente kulturore,sociale dhe konferenca te ndryshme. Import - eksport, produkte bujqesore e blegtorale, fare, fidane, kimikate, dhe pesticide te ndryshem, solucione dhe material pastrimi. Tregtim i lendeve drusore te ndryshme, mobilje per shkolla, universitete dhe institucione te tjera publike. Import-eksport I lendeve drusore te ndryshme.Import-eksport pleksiglas. Tregtim veshje pune, uniforma. Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve tekstile, konfeksione dhe paisje rrobaqepsie. Import, eksport dhe tregetim me shumice e pakice te artikujve dhe paisjeve te parukerise, estetikes, dhe SPA-ve. Import dhe eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te artikujve ushqimore dhe pijeve te ndryshme. Aktivitete konsulence , projektim , zbatim te objekteve civile dhe industrial , te punimeve te linjave te tensionit te ulet , te mesem , te larte , kabinave dhe nenstacioneve elektrike. . Sherbimet e mirmbajtjes dhe testime te ndryshme ne linja dhe nenstacionet elektrike. Import-eksport dhe tregtim i pajisjeve dhe materialeve mjeksore, elektromjeksore, laboratorike, kimike, reagente, kite diagnostike. Studim dhe projektim i pajisjeve didaktike si edhe laboratorike. Importeksport i pajisjeve dhe agregateve industriale dhe bujqesore, motosharra, motofreza, motokorrese. lmport-eksport dhe tregtim i pajisjeve dhe materialeve te aluminit, vetratave dhe xhamave per perdorim civil dhe industrial.
Other Trade Names: AZ Trading
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/03/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1, Njesia nr.13

Address:
Tirane, Kashar, Yzberisht, Rruga Joaklin Persi, Pallati Bengasi 2006, Njësi Nr. 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 687 166,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 21 839 323,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 22 174 248,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:111 872 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:140 288 041,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:77 076 270,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja