Skip to content

OSOJA HPP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-09-03 14:21:29
JSON

Tax Registration Number: L83719003E
Administrators: Adnan Qylafi
Scope: Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, operimin, administrimin, mirembajtjen e Hidrocentralit OSOJE, sipas Kontrates Per Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentralit OSOJE, me Kapacitet Prodhues 1,952Mw, ne Lumin e Osojes, Dege e Lumit Devoll, ne Bashkine Maliq, Qarku Korce, me Nr. 1755 Rep., Nr. 776/3 Kol, date 25.07.2017, nenshkruar ndermjet Ministrise se Energjise dhe Industrise dhe shoqerive "FAVINA" sh.p.k., "FAVINA 1" sh.p.k. dhe ."OSOJAENERGY" sh.p.k.
Other Trade Names: OSOJA HPP
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/01/2018
District: Korce
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: 1. FAVINA SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjia 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi Favina, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: Adnan Qylafi (50%) dhe Viktor Qylafi (50%). Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

II. FAVINA.1. SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.10.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K54624001I, me adresë në Korçë, Vithkuq, Hidrocentrali Vithkuq, me administrator Viktor Qylafi, Ortaket e shoqerise jane Adnan Qylafi me 50% te kapitalit dhe Viktor Qylafi me 50% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

III. OSOJA – ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.05.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L34131001E, me adresë në Korçë, Moglicë, Osojë, Objekt privat, në periferi në fshatit, me administrator dhe ortak te vetem Henri Aleksi. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB date 03.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit OSOJA HPP, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Adnan Qylafi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme FAVINA SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.01.2018.

Viktor Qylafi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme FAVINA SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.01.2018.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korce, Moglice, Osoje, Hidrocentrali Osoje, Zona Kadastrale 2843, Nr. Pasurie 163/7, Bashkia Maliq

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 23 530 226,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -12 296 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:81 554 846,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:49 157 920,00
Worked By : A.Baja