Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 599, datë 13.10.2021, i pronës se paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8602, Bashkia Vlorë, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

Perfitues i statusit Investitor Strategjik për projektin e investimit “Marina di Valona”, specifikisht për zhvillimin e njësive akomoduese, hoteleri e shërbime të standardizuara të zonës në kufi me infrastrukturën portuale koncensionare, në ZK.Nr. 8602

MARINA DI VALONA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-21 08:34:17
JSON

Tax Registration Number: M01324008A
Administrators: Eranda Muskaj
Scope: Aplikimi pranë institucioneve/organeve shtetërore me qëllim marrjen e lejeve/autorizimive/licensave/miratimeve dhe cdo akti tjetër të nevojshëm për ndërtimin apo marrjen në përdorim të infrastrukturave portuale. Ndërtimin dhe/apo administrimin e Porteve të Jahteve, të infrastrukturës mbështetëse turistike të tyre, Hoteleve, Vilave, Apartamente, Restoranteve,Qendra Sportive dhe SPA, pishina dhe cdo aktivitet ose shërbim tjetër turistik në përputhje me projektin arkitektonik dhe inxhinierik që do të ideohet dhe projektohet për këtë qeëllim.Realizimin e veprimtarive të lejuara në Portet Turistike, duke përfshirë por mos u limituar në:Administrimin e qëndrimit të përkohshëm të mjeteve lundruese turistike.Dhënien me qira apo forma të tjera përdorimi të parkimit të mjeteve lundruese turistike në vendet e caktuara, brenda hapësires ujore dhe tokësore të portit.Mirëmbajtja e mjeteve lundruese turistike.Shërbimi i akomodimit dhe i shërbimeve të tjera në funksion të turizmit.Veprimtari të tjera turistike, të përcaktuara me akte ligjore dhe nënligjore.Ofrimi i shërbimit të furnizimit të anijeve turistike dhe tregtare me karburant,brenda infrastrukturës portuale të Portit, në përputhje me elejeve/autorizimive/licensave/miratimeve dhe cdo akti tjetër të nevojshëm.Ofrimi i shërbimit të furnizimit të anijeve turistike dhe tregtare, dhe subjekteve tregtare që operojnë brenda territorit të portit, me energji elektrike në përputhje me e lejeve/autorizimive/licensave/miratimeve dhe cdo akti tjetër të nevojshme Aplikimi dhe marrja me koncesion apo në forma të tjera përdorimi nëpërmjet një kontrate me shtetin, të infrastrukturave portuale dhe zonës përreth tyre.Për realizimin e objektit të veprimtarisë së saj, Shoqëria mund të kryejë gjithashtu, si aktivitet ndihmës dhe jo parësor, të gjitha veprimet mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, industriale, financiare dhe tregtare, në Shqipëri si dhe jashtë saj, në masën që vlersohet e dobishme dhe /ose e përshtatshme nga organi administrativ dhe mundet gjithashtu të marrë përsipër gjithmonë me qëllime ndihmëse pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive ose ndërmarrjeve dhe ose entiteteve të tjera me objekt të ngjashëm, të afert ose të lidhur me të vetin, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe cdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligjet në fuqi.Të gjitha veprimtaritë e përshkruara me sipër mund të zhvillohen si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.Shoqeria mund të bashkëpunojë dhe/ose blejë/përfitojë direkt ose indirekt pjesëmarrje, në shoqëri, ndërmarrje, agjensi apo sipërmarrje të tjera, të cilat kanë fushë veprimtarie të ngjashme.Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë cdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronen e paluajtshme, të luajtshme, cdo veprim apo operacion tjetër komercial, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të Shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësiperme të mos jenë në kundërshtim dhe mos alterojnë objektin parësor të veprimtarisë së Shoqërisë.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/01/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 150 000,00
Shares: 1
Child Company: I. Shoqeria Koncesionare Marina Vlore, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12027029I, me adrese ne Tirane, Farke LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, me administratore Ervin Baçaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria MARINA DI VALONA me 99.9999% te kapitalit dhe shoqeria BRUNES. me 0.0001% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023

II. MARINA RESIDENCES VLORË, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12103049U, me adrese ne Tirane, Farke LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, me administratore Ervin Baçaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria MARINA DI VALONA me 72% te kapitalit; shoqeria BRUNES. me 18% te kapitalit dhe shoqeria Balfin - Balkan Finance Investment Group me 10% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 13.10.2021, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 599, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” sh.p.k., me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD, me numër regjistrimi 04182366, si qiramarrës, per pasurisë shtetërore përkatësisht: nr. pasurie 28/55 truall me sipërfaqe 173 m2 , nr. pasurie 28/17 truall me sipërfaqe 177 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 177, nr. pasurie 28/36/2 me sipërfaqe truall 1405 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1405 m2 , nr. pasurie 28/57 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 43 m2 , nr. pasurie 28/58 me sipërfaqe truall 1382 m2 , nr. pasurie 28/59 me sipërfaqe truall 581 m2 , nga ku 3 sipërfaqe ndërtimore 581 m2 , nr. pasurie 28/60 me sipërfaqe truall 55 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 55 m2 , nr. pasurie 28/61 me sipërfaqe truall 35 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 35 m2 , nr. pasurie 28/67/2/1 truall me sipërfaqe 241 m2 , nr. pasurie 28/68 truall me sipërfaqe 33 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 33 m2 , nr. pasurie 28/69 me sipërfaqe truall 80 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 80 m2 , nr. pasurie 28/70 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 42.65 m2 , nr. pasurie 28/73/4 truall me sipërfaqe 1284 m2 , nr pasurie 28/73/6 truall me sipërfaqe 26736 m2 , nr. pasurie 28/73/8 truall me sipërfaqe 5174.5 m2 , nr. pasurie 28/73/9 truall me sipërfaqe 3038.5 m2 , nr. pasurie 28/74/2 me sipërfaqe truall 353.2 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 353.2 m2 , nr. pasurie 28/105 truall me sipërfaqe 1875 m2 , nr. pasurie 28/106/2 truall me sipërfaqe 11317.3 m2 , nr. pasurie 28/106/3 truall me sipërfaqe 401 m2 , nr. pasurie 28/66 me sipërfaqe truall 560 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 560 m2 , nr. pasurie 28/72 truall me sipërfaqe 465 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 465 m2 , nr. pasurie 28/65/2 truall me sipërfaqe 589 m2 , nr. pasurie 28/65/3 truall me sipërfaqe 1461 m2 , e përcaktuar si sipërfaqe totale truall 57.502.5 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 3829.85 m2 , Z.K. nr. 8602 Bashkia Vlorë.
Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar në nenin 1, që do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 9,811,904,094 (nëntë miliard e tetëqind e njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katër mijë, e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 100 punonjës.
Kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 20 (njëzet) vjet dhe hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 4/3 DATË 29 / 03 /2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit “Marina di Valona”, specifikisht për zhvillimin e njësive akomoduese, hoteleri e shërbime të standardizuara të zonës në kufi me infrastrukturën portuale koncensionare, në ZK.Nr. 8602.
Projekti “Marina di Valona ” do të realizohet nga bashkimi i shoqërive (JV) “MARINA DI VALONA” SH.P.K NIPT M01324008A, “BRUNES” SH.P.K NIPT K37125203H, “NDREGJONI” SH.P.K NIPT K31329048I DHE “MARINA PROJECTS” L.T.D me numër regjistrimi 04182366.

a) Vlera e investimit të projektit “Marina di Valona” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 105,000,000 (njëqind e pesë milion) Euro.

b) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i personave të punësuar parashikohet të jetë 1000 (një mijë) persona. Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Marina di Valona”, për një periudhë 6 (gjashtë) vjeçare.

c) Projekti parashikon zhvillimin kompleks të zonës në kufi me projektin koncensionar të Marina Vlorë, nëpërmjet realizimit të strukturave akomoduese , zonave rezidenciale dhe shërbimeve në funksion të tyre.
Changes
Additions: Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar se bashkimi i perkohshem i shoqërive “Marina di Valona” sh.p.k. / NUIS M01324008A, “Marina Projects” ltd / me numër regjistrimi në Angli 04182366, “Brunes” sh.p.k. / NUIS K37125203H dhe “Ndregjoni” sh.p.k. / NUIS K37125203H, eshte shpallur fitues per marrjen me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e një porti turistik në qytetin e Vlorës “Marina Vlorë”
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
VKM Nr. 599, datë 13.10.2021, per dhenien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 (një) euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” shpk, me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD
VENDIM NR. 4/3 DATË 29 / 03 /2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT MARINA DI VALONA ME SUBJEKT APLIKUES BASHKIMI I SHOQËRIVE (JV) “MARINA DI VALONA” SH.P.K, “BRUNES” SH.P.K, “NDREGJONI” SH.P.K, DHE “MARINA PROJECTS” L.T.D.
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -9 414 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 607 866,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja