Skip to content

Vlora Harbor Construction and Maintanance
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-09-10 07:33:13
JSON

Tax Registration Number: M21806032P
Administrators: Hektor Agalliu
Scope: Shoqeria Koncesionare "Vlora Harbor Construction and Maintanace " sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te Kontrates se Koncensionit nr. 554 Rep. NR 203 Kol date 29.04.2022 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures ‘Autoriteti Kontraktues’ dhe Koncensionarit, me objekt Projektimi ndertimi dhe mirembajtaj e Portit te Integruar ne Triport Vlore , si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se koncesionit.
Other Trade Names: Vlora Harbor Construction and Maintanance
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/05/2022
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 5
Parent Company / Owner: I. I T E. GRUP një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/01/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11323001H, me adresë në Tirane, Rruga Dytesore Autostrada Tirane-Dures,Km 5., me administrator dhe ortak te vetem Sokol Zotkaj. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

II. Premium Construction & Maintenance një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09/06/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11816005V, me adresë në Tirane,Rruga 365, Pallati Nr.8, Kati i 8, Apartamenti B, me administrator dhe ortak te vetem Hektor Agalliu. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

III. AGBES CONSTRUKSION një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31/01/2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K32807432W, me adresë në Fier,SHEQ I MADH, me administrator Arben Goga, Zeni Tërpollari dhe Bashkim Ramaj. Ortaket e shoqerise jane : Arben Goga dhe Bashkim Ramaj me 50% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

IV. BESTA një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28/02/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903182B, me adresë në Berat, Ura Vajgurore, Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Zona kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20., me administratore Drita Azizi. Ortaket e shoqerise jane : Robert Zyka me 50% te kapitalit, Vullnet Zyka dhe Dhionis Heqimi me 25% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

V. ARKONSTUDIO një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18/08/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42019004I, me adresë në Tirane, Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33, me administrator Nasjel Çiço. Ortaket e shoqerise jane : Erjon Këri dhe Krenar Dila me 50% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.06.2022, terhequr nga QKB date 28.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit Vlora Harbor Construction and Maintanance zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Bashkim Ramaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme AGBES CONSTRUKSION, ndersa shoqeria AGBES CONSTRUKSION zoteron 33% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Arben Goga , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme AGBES CONSTRUKSION, ndersa shoqeria AGBES CONSTRUKSION zoteron 33% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Dhionis Heqimi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme BESTA, ndersa shoqeria BESTA zoteron 30% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Robert Zyka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme BESTA, ndersa shoqeria BESTA zoteron 30% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Vullnet Zyka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme BESTA, ndersa shoqeria BESTA zoteron 30% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Krenar Dila , shtetas shqiptar, i datelindjes 1985, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme ARKONSTUDIO, ndersa shoqeria ARKONSTUDIO zoteron 25% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Erjon Këri , shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme ARKONSTUDIO, ndersa shoqeria ARKONSTUDIO zoteron 25% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga 365 , Pll nr 8,kati 8 ,Apartamenti B

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja