Skip to content

BAMI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-02 10:47:12
JSON

Tax Registration Number: J94416206R
Administrators: Gëzim Marku
Scope: Punime të përgjithshme dhe speciale ndërtimi por pa u kufizuar vetëm në to; ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e tyre, veshje fasadash; ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale; ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikimesh; ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime gërmimi në toke dhe nëntoke; Punime nëntokësore, ndërtim urash e vepra arti, digash dhe tunelesh hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje; Punime të inxhinierisë së mjedisit. Prodhim asfalto betone (konglomerat, binder, asfalt miks, tapet); Prodhim dhe përpunim të lëndëve të para për produktin prajmer dhe të ngjashëm me të; Prodhimin e përpunimin materialeve të ndërtimit, si inerte, gurë, çakëll, gurë dekorative e materiale të tjera të ngjashme e të konsumueseje në fushën e ndërtimeve; tregtimin e tyre me pakicë dhe shumicë për të tretët. Shërbim transporti udhëtarësh dhe mallrash e materialesh të ndryshme për subjektin dhe për të tretët. Transport i gjithë produkteve të prodhuara dhe përpunuara nga vetë subjekti. -Tregtim mallra industriale, ushqimore, materiale ndërtimi e të ngjashme me to, import dhe eksport i tyre, tregtim me pakicë dhe shumicë. Shërbime sociale si bare, restorante, hoteleri e të ngjashme në përfshirje të kësaj fushë. -Import eksport të makinerive të të gjitha llojeve dhe pjesëve të këmbimit për to, tregtim me pakicë dhe shumicë të tyre. Shitblerje dhe dhënie me qira të pasurive të patundshme. Agjensi udhëtimesh turistike dhe organizimin e udhëtimeve individuale e kolektive brenda e jashtë vendit, shërbimet që lidhen me udhëtimet pushimet pritjen e turistëve e trajtimin e tyre në njësitë akomoduese me ushqim në bar - restorante vizitat në objektet historiko - kulturore dhe transportin me mjetet e veta ose të të tretëve. Në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë të gazit. Kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minierave, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe. Punime të përgjithshme dhe speciale ndërtimi por pa u kufizuar vetëm në to; Ndërtime të minierave, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe civile dhe industriale, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e tyre, veshje fasadash; Ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikimesh; Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime gërmimi në tokë dhe nëntokë; Punime nëntokësore, ndërtim urash e veprash arti, digash dhe tunelesh hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Punime të inxhinierisë së mjedisit. Prodhim asfaltobetonë (konglomerat, binder, asfalt miks, tapet); Prodhim dhe përpunim të lëndëve të para për produktin prajmer dhe të ngjashëm me të; Prodhimin e përpunimin e materialeve të ndërtimit, si inerte, gurë, çakull, gurë dekorative e materiale të tjera të ngjashme e të konsumueshme në fushën e ndërtimeve; Tregtimin e tyre me pakicë dhe shumicë për të tretët. Shërbim transporti udhëtarësh dhe mallrash e materialesh të ndryshme për subjektin dhe për të tretët. Transport i gjithë produkteve të prodhuara dhe përpunuara nga vetë subjekti. Tregtim mallra industriale, ushqimore, materiale ndërtimi e të ngjashme me to, import dhe eksport i tyre, tregtim me pakicë dhe shumicë. Shërbime sociale si bare, restaurante, hoteleri e të ngjashme në përfshirje të kësaj fushe. Import eksport të makinerive të të gjitha llojeve dhe pjesëve të këmbimit për to, tregtim me pakicë dhe shumicë të tyre. Shitblerje dhe dhënie me qira të pasurive të patundshme. Agjensi udhëtimesh turistike dhe organizimin e udhëtimeve individuale e kolektive brenda e jashtë vendit, shërbimet që lidhen me udhëtimet pushimet pritjen e turistëve e trajtimin e tyre në njësitë akomoduese me ushqim në bar - restorante vizitat në objektet historiko - kulturore dhe transportin me mjetet e veta ose të të tretëve. Në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë e gazit. Kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe. Mbarështim të florës së egër dhe kultivim bimësh të ndryshme. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve inerte, te parrezikshme.
Other Trade Names: BAMI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 31/08/1999
District: Krujë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 453 189 940,00
Shares: 1
Child Company: I. ALIBABA - AGROBIZNES, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27/07/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M14329201L, me seli në Kruje, Fushe Kruje, Halil Bashkia Kruje, lagjja Halil, ZK. 1921, me numer pasurie 351/2, me administrator Sami Bami. BAMI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.05.2023

II. SOFRA E ARIUT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18/04/2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K31712027F, me seli në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2,Rruga e Elbasanit, Zona kadastrale 8280, Nr.pasurie 2/ 121-ND, me administrator Aurel Bici. BAMI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.05.2023

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Fushe Kruje, AA 819 XX, Mercedes Benz Arocs e bardhe, shasi WDB96423110312307
Durres, Fushe Kruje, AA 822 XX, Mercedes Benz Arocs e bardhe, shasi WDB96423110318302
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedes Benz Sprinter i Kuq me targe AA 067 UG, me shasi WDB9062551N414114
Durres, Fushe Kruje, Targa AA 449 JI, furgon Mercedes Benz, marga Benz, tipi 903
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Bens TR 2487 S
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedes Benz me targe AA 086 PI, shasi WDB9323141K980344
Durres, Fushe Kruje, Targa AA 623 GJ, kamion marka Daimler Chrysler, tipi 952
Durres, Fushe Kruje, Targa AB 571 AF, per mjetin Mercedez Benz Arocs , ngjyre e bardhe me numer shasie WDB96423110393597
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Bens Iveko TR 9903 R
Durres, Fushe Kruje, Rimorkio tip Zorzi KR 8354 A
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Renault TR 2548 S
Durres, Fushe Kruje, Targa ACR 402, per mjetin Gjysem Rimorkio Zorzi, ngjyre gri.
Durres, Fushe Kruje, Targa AA 820 XG, per mjetin Koke Terheqese , Marka Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe, me emer Tregtare Actros, me numer shasie DB93403221L577294
Durres, Fushe Kruje, AA 597 KL Toyota Hilux
Durres, Fushe Kruje, AA 823 XX, Mercedes Benz Arocs e bardhe, shasi WDB96423110318301
Durres Kruje KRUJE Targa KR 8430 A, Kamion Tip Iveco Magirus
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Vitberti KR 7286 A
Durres, Fushe Kruje, Mercedes Benz Daimler me targe AA 382 UL, me shasi WDB9340321L464058
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedez Benz ATP X-Klas me targe AA 261 VF, shasi WDF4702311G012821
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Renault KR 7332 A
Durres Kruje KRUJE Targa KR 7060 A, Bitumatrice,Kamion tip Mercedes Benz
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip DAF me targa AA 951 FE, shasi WLRAS85XCOE534783
Durres, Fushe Kruje, Targa TR 6917 U, Toyota Hilux, lloji ATP, tipi Fro
Durres, Fushe Kruje, Targa AA MT 22, eskavator, lloji MT, marka Hitachi, tipi CHB
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Benz me targe KR 7049 A
Durres, Fushe Kruje, Rimorkjo me targe KR 7507 A
Durres, Fushe Kruje, AA 820 XX, Mercedes Benz Arocs e bardhe, shasi WDB96423110312317
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Iveko TR 2546 S
Durres, Fushe Kruje, Kamion TIP scania viti 2004 targe AA 168 RD, shasi VLUR6X20009089924
Durres, Fushe Kruje, Targa AGR 317, per mjetin Gjysem Rimorkio , Market Schmitz , ngjyre gri me numer shasie WSK00000001270793
Durres, Fushe Kruje, Targa AB 629 AF, per mjetin Mercedez Benz Actros , ngjyre e jeshile me numer shasie WDB9634031L851448
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedez Benz Arocs me targe AA 257 VF, shasi WDB96423110289957 Tirane, Targa AA 096 GP, kamioncine ATP, Tip Daimler Chrysler
Durres, Fushe Kruje, Targa AB 657 AF, per mjetin Mercedez Benz Arocs , ngjyre e bardhe me numer shasie WDB96423110392847
Durres, Fushe Kruje, Targa AJMT33, Greider, Lloji APV, Marka KTM
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedes Benz me targe AA 160 TD, me shasi WDB9323141K954822
Durres, Fushe Kruje, Targa ABR 664, lloji Gjysem Rimorkio, marka Deangelis, tipi 3S3604
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedes Benz me targe AA 083 RG, shasi WDB9523151K291541
Tirane, Koke SCANIA me targe AA746MU
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Benz me targe KR 8073 A
Durres, Kruje, Targa KR 7195 A, Autobot Uji, Lloji APV, Marka Saviem
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Iveko TR 2549 S
Durres, Fushe Kruje, AA 821 XX, Mercedes Benz Arocs e bardhe, shasi WDB96423110318303
Durres, Fushe Kruje, Automjet tip Fadrome JCB, 3CXSM me Targë AJMT 66
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Volvo KR 6072 A
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Samro KR 7364 A
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Benz me targe KR 7506 A
Durres, Fushe Kruje, Targa TR 3108 U, Mitsubishi, lloji ATP, marka Mitsubishi, tipi NKB Tirane, Targa AA 257 MM, Karrotrec
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedez Benz Arocs me targe AA 258 VF, shasi WDB96423110289133
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedez Benz Arocs me targe AA 260 VF, shasi WDB96423110290635
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Daimler Chrysler me targa AA 691 PT, shasi WDB9523141K712838
Durres, Fushe Kruje, Koke terheqese KR 7686 A
Durres, Fushe Kruje, Kamion Mercedez Benz Arocs me targe AA 256 VF, shasi WDB96423110289956
Durres Kruje KRUJE Targa KR 8702 A, Betoniere, Lloji ATV, Marka Dieci.
Durres, Fushe Kruje, Targa AB 628 AF, per mjetin Mercedez Benz Atego , ngjyre e bardhe me numer shasie WDB96 70251L871249
Durres, Fushe Kruje, Targa AA 408 ZK, per mjetin Mercedez Benz Sprinter , ngjyre e bardhe me numer shasie WDB9066371P157602
Durres, Fushe Kruje, Kamion tip Renault TR 2547 S
Durres, KRUJE; Fushe Kruje, Targa AB 686 DE, Kamion Iveco ngjyre e Bardhe me numer shasie ZCFA81MG902703829
Durres, KRUJE, Fushe Kruje, Targa AB 611 DE, ATP Iveco ngjyre e Bardhe me numer shasie ZCFCD35AX05232900
Durres; KRUJE, Fushe Kruje, Targa AB 836 DF, Borepastruese Man me Vinc ngjyre Portokalli, me numer shasie WMAT34ZZZ2L028398
Durres; KRUJE, Fushe Kruje, Targa AB 885 DH, Autobitumatrice me Vinc ngjyre e Kuqe erret, me numer shasie ZCFA1LD0002016848
Durres, KRUJE; Fushe Kruje, Targa AB 667 DJ , Autobot Daimler Chrysler, ngjyre Blu me numer shasie WDB9505311K748251
Durres, KRUJE, Fushe Kruje,Targa AA 443 ZH, Kamion Mercedez Benz Arocs , shasi WDB96423110289470
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Më datë 03.04.2012, me anë të urdhërit Nr. 07553 Prot. lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, me objekt kundravajtje administrative ndaj Inspektoriatit Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, u vendos masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "BAMI" sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

Më datë 06.04.2012, me anë të kërkesës Nr. 07985 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u vendos heqja e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "BAMI" sh.p.k pas shlyerjes së detyrimit. Sekuestro ishtë vendosur në zbatim të shkresës Nr. 07553 Prot. datë 03.04.2012.
Changes
Address:

Seat:
Krujë, Fushë Krujë, Kameras

Address:
1. Tirane, Rruga e Durrësit, Pallati mbrapa Ring Center, Kati I 2. Kruje, Fushe Kruje, Fabrike Asfaltobetoni Prane Ish Rezervave te Shtetit, Fshati Halil
3. Kruje, Bashkia Kruje -Sektori Pyjeve dhe Kullotave me objekt " Dhenie ne Perdorim te Fondit Pyjor/Kullosor Kombetare ", Zona Kadastrale 1921, Nr.Pasurise 67a
4. Kruje, Fondi Shqiptare i Zhvillimit me objekt "Ndertim i rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te Zones Kruje, Njesia Administrative Kruje ,Bashkia Kruje " Zona Kadastrale 8621 Nr Pasurise 2934
5. Malesi e Madhe, Gruemire; OMARE; Fondi Shqipetare i Zhvillimit me objekt "Permirsim i shtresave rrugore ne"Omaraj - Gril, Nj. Administrative Gruemire, Bashkia Malesi e Madhe

Website:
https://bami.al/en/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2022
Dokumenta te ndryshem ne vite (Statuti, vendimet e asamblese)
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 06.04.2012
Urdher per venien e sekuetros konservative 03.04.2012
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 15.10.2018
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.06.2016
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 20.05.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 343 324 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 182 813 463,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 158 642 511,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 81 449 019,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 131 645 237,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 87 541 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 27 071 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 871 859,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 23 581 151,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 23 944 049,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 678 222 048,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 254 776 171,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 293 900 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:984 262 191,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 140 472 398,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:965 863 197,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:506 959 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 311 404 370,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 629 661 543,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 301 634 052,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja