Skip to content

"METEO".SH.p.k
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-07 08:47:21
JSON

Tax Registration Number: L26310801C
Administrators: Erind Bengu
Scope: Ne fushen e ndertimit, punime e germime ne toke, ndertime civile e industriale, veshje fasadash, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile, industriale. Ndertim rruge autostrada, mbikalime hekurudha, tramvaj, metro, pista areoportuale, punime nentokesore ura e vepra arti, ndertime ujesjellesa , vajsjellesa , vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime, punime te inxhinjerise mjedisit , punime per prishjen e ndertimeve , impianteve hidrosanitare kuzhina, laventeri, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese, barrier dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat beton arme, strukture metalike dhe druri, punime mbi shina e traversa, impiante te ndryshme elektrike, pastrim i ujrave detare liqenore dhe lumore, ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimi i tije, shpime gjeolegjike dhe inxhinjerike ne fushen e minjerave, kerkim studim, shfrytezim dhe tregtim te mineraleve te dobishem. Ne fushen e transportit te mallrave dhe udhetareve, brenda dhe jashte vendit, ne fushen e tregetise me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore, industrial, te automjeteve e tregeti te tjera te lejuara nga ligji. Tregtimi i karburanteve te ndryshme, gazit te lengeshem. Ne fushen e shfrytezimit te pyjeve, perpunim lende druri, import eksport te materialeve drusore, ndertim rruge pyjore, permiresim pyjesh, ndertim vepra arti, sistemime malore, pyllezime e shfrytezim te qendrushem. Shoqeria mund te kryeje edhe cdo lloj aktiviteti tjeter qe nuk eshte i ndaluar nga ligji shqiptar dhe qe ka lidhje te mjaftueshme me objektin e aktivitetit te saj. Financim, projektim, ndertim, venie ne pune, shfrytezim, mirembajtje, administrim. Prodhim, furnizim, transmetim, instalim te prodhimit te energjise dhe veprave hidroenergjitike, shperndarja, importi dhe eksporti, shitja e energjise elektrike te prodhuar. Kryerja e cdo aktiviteti qe i sherben realizimit te veprimtarise se shoqerise ne fushen e energjise. Transport mbetjesh jo te rrezikshme. Stacion transferimi mbetjesh jo te rrezikshme. Per tregtim te paisjeve spitalore dhe çdo aktivitet tjeter qe i sherben realizimit te kesaj veprimtarie. Ndertime per N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/01/2012
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 46 575 781,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Pishaj CEKIN Fshati "Cekin", Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines

Address:
1) Elbasan, Cerrik, Lagjja Fidanishte, rruga e Lumit, godine 1- kateshe nr.1

2) Elbasan, Pishaj, Cekin Fshati Cekin, zona kadastrale nr.1362, pasuria 6/33

3) Elbasan, Pishaj, Cekin Fshati Cekin, zona kadastrale nr.1362, pasuria 6/36

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 08.07.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 60 572 564,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 41 176 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 21 480 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 18 449 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 31 210 602,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 922 525,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -955 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 811 890,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 836 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:359 315 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:343 345 955,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:166 391 243,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:176 358 968,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:186 237 869,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:31 307 067,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 31 446 054,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 541 296,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja