Skip to content

KASTRATI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-02 08:57:33
JSON

NIPT: J61813529P
Administrator: Ramazan Hoda, Shefit Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregti me pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse, servis automjetesh, tregti të artikujve të ndryshëm, transport karburanti e mallrash, veprimtari në fushën e ndërtimit. Bar - Restorant, Hoteleri dhe Tregti me pakice te artikujve ushqimor dhe industrial. Parukeri, sallon bukurie, masazhe, trajtime, qendër estetike. Të gjitha format e kredidhënies, faktoringun, qiranë financiare, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, këmbim valutor. Lavazh automjetesh.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.04.1995
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 544 367 000,00
Numri i pjesëve: 544 367
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ASALB., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.01.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91710007J, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, në rrugën dytësore pranë QTU, me administrator Musa Kastrati, me administrator Allan Muharremi, me status aktiv. “KASTRATI” sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.10.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës, Mjeti tip Volkswagen me targë AA 456 SR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Liçencë për funksionimin e stacioneve të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës -
Liçencë për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrat lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. -
Çështje Ligjore: I. Më datë 24.05.2012, me anë të Urdhrit Nr. 817-12 Regj. Nr.12605 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqëria "Kastrati"sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është kundërvajtje administrative ndaj Inspektoriatit Qendror Teknik, Tiranë.

II. Më datë 01.06.2012, me anë të kërkesës Nr.14104 Prot, 817-12 Regj "Per heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, ku është kërkuar heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë “Kastrati” shpk.

III. Projekt bashkimi me përthithje

Më datë 30.12.2012, u nënshkrua akt-marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive tregtare "LIRA M.P" shpk, "ALBAFREDDI" shpk, shoqëritë e përthithura me shoqërinë "KASTRATI" shpk, shoqëria përthithëse. Pasuritë e shoqërive “Lira M.P” shpk dhe “Albafreddi” shpk si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre, do të kalojnë (transferohen) pa pagesë në favor të shoqërisë “Kastrati” sh.p.k. Në këmbim të këtij transferimi ortakët e shoqërisë “Kastrati” shpk do të përfitojnë pa shpërblim 100% të kuotave të shoqërisë "LIRA M.P" shpk dhe "ALBAFREDDI" shpk. Në fund të procesit të përthithjes, shoqëria “Kastrati” sh.p.k bëhet zotëruese e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të shoqërive të përthithura.

Kapitali themeltar i shoqërisë përthithëse “Kastrati” sh.p.k, pas realizimit të procesit të bashkimit, do të përbëhet nga bashkimi i kapitaleve të secilës prej shoqërive të mësipërme. Sipas raportit të përgatitur nga eksperti kontabël, kapitali i shoqërisë përthithëse “Kastrati” sh.p.k përbëhet nga kapitalet e veta dhe kapitalet e shoqërive të përthithura në total në vlerë prej 115.020.344 (njëqind e pesëmbëdhjetë milion e njëzet mijë e treqind e dyzet e katër) lekë.

Ortakët e shoqërive të përthithura, në këtë rast shoqëria “Kastrati” sh.a do të marrin cilësinë e ortakut në shoqërinë “Kastrati” sh.p.k për 0.09% të kapitalit. Shefqet Kastrati do të jetë zotërues i 99.91% të kapitalit. Kuotat e shoqërive të përthithura do të shkojnë 100% për ortakun Z. Shefqet Kastrati. Marrëdhëniet juridike me të punësuarit e shoqërive të përthithura (para bashkimit) do të vazhdojnë rregullisht deri në përfundim të kontratave të punës të lidhura me të punësuarit.

IV. Më datë 19.06.2018, me anë të urdhërit Nr. 737/8-0040-18 Prot., lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit KASTRATI, dhe me admnistrator Ramazan Hoda si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 29.06.2018, me anë të Urdhrit Nr.737/15-0040-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 7699 Prot., date 02.07.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet e zotëruara nga debitori “Kastrati” shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.

VI. Më datë 05.12.2018, me anë të Urdhrit Nr. 9659 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 14010 Prot., datë 11.12.2018, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Ermir Godaj” person fizik, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit “Kastrati ” sh.p.k., me NIPT J61813529P, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor.

VII. Më datë datë 11.12.2018, me anë të urdhrit Nr.9832 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 14111 Prot., datë 12.12.2018, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Ermir Godaj” person fizik, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit “Kastrati ” sh.p.k., vendosur me anë të shkresës Nr. 9659 Prot., datë 05.12.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagja 14, Rruga Tirana, Pranë Gjykatës së Apelit, Shkozet

Adresa:
1) Durrës, Lagjja 18, Rruga Hysen Kërtusha, Zona Kadastrale 8513, me numër pasurie 2/982
2) Dibër, Tomin, PILAFE, Fshati Pilafe, buzë rrugës për Kala e Dodës
3) Vlorë, Delvinë, STJAR Rruga nacionale Delvinë-Sarandë, Km.4, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3518, Nr.Pasurie 19
4) Tiranë, Kamëz, Rruga nacionale Kamëz-Tiranë, Rrethrrotullimi i Bathores, Ndërtesë 1 katëshe, Nr.33 Fier, Lagjja 1 Maji, Rruga "NAFTETARET", Zona Kadastrale 8531, Nr. Pasurie 7/477
5) Tiranë, Laprakë, Pikë karburanti, përballë zyrave qendrore të AMC
6) Vlorë, Rruga Vlorë-Orikum, në hyrje të fshatit Jonufer, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8602, Nr. Pasurie 5/253 (market)
7) Lezhë, Orosh, REPS Market, ngjitur me karburant "KASTRATI", Autostrada Durres Kukes, Km.125
8) Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Zenel Murra, Zona Kadastrale 8602, me Nr.Pasurie 14/97
9) Shkodër, SHIROKE Bulevardi Zogu i Parë, Xhabijej, Rreth Rrotullimi Xhabijej
10) Shkodër, Lagjja Partizani, Rruga nacionale Shkodër-Hani i Hotit, Dobraç, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1495, Nr.Pasurie 322/10
11) Durrës, Lagjja 14, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.30, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3 8515, Nr.Pasurie 1/506 (market)
12) Lezhë, Blinisht, Autostrada Lezhë - Shkodër, Km.9, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2964, Nr. Pasurie 213/20 (market)
13) Gjirokastër, Përmet, Në hyrje të qytetit të Përmetit, Zona Kadastrale 2917, me Nr. Pasurie 7/33, Ndërtesë 1 katëshe
14) Shkodër, Lagjja Skënderbeg, Rruga Gjovalin Gjadri, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8593, Nr. Pasurie 13/282
15) Durrës, Lagjja 14, Autostrada Tiranë Durrës, pranë mbikalimit të Shkozetit, ngjitur me servisin "Celmani" Fier, Lagjja "1 Maji", pranë Komisariatit të Policisë
16) Vlorë, Lungomare, Zona Kadastrale 8402, mr Nr.Pasurie 23/27, ndërtesë një katëshe Tiranë, Laprakë, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8310, Nr. Pasurie 8/328
17) Vlorë, Rruga Vlorë-Orikum, hyrje fshatit Jonufer, Vlorë
18) Durrës, Lagjja 15, Rruga Aleksandër Goga, Spitallë, pranë varrezave
19) Durrës, Lagjja 1, Rruga Taulantia, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8512, Nr.Pasurie 25/220
20) Berat, Otllak, ORIZAJ Ngjitur me distributorin e karburantit të shoqërisë "KASTRATI" shpk
21) Tiranë, Helmes, SHTODHER, Rruga Kavajë-Rrogozhinë, përballë karburant Kastrati, Zona Kadastrale 3427, me numër pasurie 7/17,7/18
22) Gjirokastër, Tepelenë, Rruga nacionale Memaliaj-Tepelenë, Lagjja Demokracia, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3574, Nr. Pasurie 8/77
23) Elbasan, Bradashesh, Ura e Kushës, Pranë Karburant Alpet
24) Korçë, Km 1, Rrugës nacionale Korçë - Tiranë, përballë Hotel Konti Fier
25) Lushnje, Autostrada Lushnje- Rrogozhine, fshati Zhame sector, prane Karburanteve "AGOIL" dhe "VELAJ"
26) Vlorë, Rrethrrotullimi i rrugës Trans-Ballkanike, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8605, Nr.Pasurie 333/425
27) Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, hyrja e autostrades Dr-Tr, ngjitur me distributorin e karburantit te shoqerise "KASTRATI" SHPK
28) Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, pranë Kompleksit Auto Star Albania, Zona Kadastrale 2019, Pasuria me Nr.148/25, Ndërtesë 1 katëshe
29) Korçë, Bilisht, DEVOLL, Rruga Nacionale Korçë-Kapshticë, në hyrje të Bilishtit
30) Lezhë, Blinisht, Pikë karburanti, Zona Kadastrale 2964, Nr.Pasurie 213/20, Autostrada Lezhë-Shkodër, km 9, kryqëzimi i rruges fshatit Piraj.
31) Tiranë, Karburant, Rruga Qemal 4 Stafa, Zona Kadastrale 81/40, Nr. Pasurisë 6/293, 6/238 dhe 6/47, Njësia Bashkiake Nr.3, vendi i quajtur Xhamlleku.
32) Lezhë, Laç, Sanxhak, Qafa e Pazarit
33) Tiranë, Kashar, Autostrada Durrës - Tiranë, Km. 28, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2679, Nr. Pasurie 286/2 (market)
34) Tiranë, Kavajë, Rruga Nacionale Rrogozhinë Kavajë, kryqëzimi rrugës Helmes, përballë karburantit "EURODRIN", Zona Kadastrale 3427, Nr. Pasurie 26/8, 1/1
35) Tiranë, Kamëz, Rruga nacionale Kamëz-Tiranë, Rrethrrotullimi i madh i Kamzës, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2066, Nr. Pasurie 7181
36) Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, pranë Kompleksit Auto Star Albania, Zona Kadastrale 2019, Pasuria me Nr.148/25, Ndërtesë 1 katëshe
37) Fier, Ballsh, Rruga Nacionale Tepelenë-Ballsh, Lagjja Gllavenica, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1090, Nr. Pasurie 8/81
38) Korçë, Lagjja Nr.9, Rruga Midhi Kostani, Zona Kadastrale Nr.8561, Nr. Pasurie 4/925, ndërtesë 1 katëshe.
39) Gjirokastër, Lagjja 1, pranë Nënstacionit Elektrik
40) Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.7, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2119, Nr. Pasurie 148/34 (market)
41) Kukes, Tropoje, Lagjja Dardania, Zona Kadastrale 13747, me numër pasurie 12/123, ndërtesë 1 katëshe
42) Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, Autostrada Durrës - Tiranë, Km.1, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 8/2572 (market)
43) Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Zona Kadastrale Nr.8260, Nr. Pasurie 1/404, ndërtesë 1 katëshe
44) Gjirokastër, Lagjja " 18 Shtator", në hyrje të qytetit Gjirokastër, Zona Kadastrale 8541, me Nr. Pasurie 6/110, Ndërtesë 1 katëshe, 1/1
45) Elbasan, Rruga Unaza e Elbasanit, Lagjja Mengel, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2654, Nr. Pasurie 1451/1
46) Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu-69, Lagjja 10, Ndërtesë 1 katëshe, përballë ish-Kinostudios, Zona Kadastrale 8120, Nr.Pasurie 8/164
47) Elbasan, Lagjja Emin Matraxhiu, Rruga Tomorr Domi, Zona Kadastrale 8527, Ndërtese 1- katëshe me nr. pasurie 93/49 (Pikë karburanti)
48) Korçë, Bilisht, Rruga nacionale Korçë-Bilisht, në hyrje të Bilishtit, Zona Kadastrale 1202 dhe Nr. Pasurie 793/82 (lavazh)
49) Tiranë, Helmes, SHTODHER, Rruga e vjetër 5 Kavajë-Rrogozhinë, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3427, Nr. Pasurie 125/7
50) Kukes, HAS, Krume, Rruga Krumë - Golaj, Km. 1, Zona Kadastrale 2282, me numër pasurie 8/73, ndërtesë 1 katëshe
51) Tiranë, Rruga e Kavajës, pranë Shkollës Teknologjike, Kombinat Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Sheshi Rilindja, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8210, Nr. Pasurie 3/212
52) Tiranë, Paskuqan, Rruga Irfan Strazimir, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2884, Nr. Pasurie -467/3
53) Durrës, Autostrada Durrës-Tiranë, Km. 2.1, Lagjja 14, Shkozet
54) Berat, SKRAPAR, Çorovode, Lagjja Çlirimi, Zona Kadastrale 1420, me numër pasurie 5/220, ndërtesë 1 katëshe
55) Durrës, Nikel, Ngjitur me Aeroportin e Rinasit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3183, Nr. Pasurie 55/30
56) Shkodër, Lagjja Skënderbeg, Rruga Gjovalin Gjadri, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8593, Nr. Pasurie 13/282 (market)
57) Lezhë, Balldren, Rruga Shkodër-Lezhë, Balldre i vjetër, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1086, Nr. Pasurie 209/30
58) Lezhë, Orosh, REPS Kodër-Spaç (Reps), Autostrada Durrës - Kukës, Km. 125 Durrës, Mjeti tip Benz, me targë AA 594 GO
59) Korce, Pogradec, Rruga Pogradec - Korçë, Lagjja 1, Zona Kadastrale 8581, me numër pasurie 10/716, ndërtesë 1 katëshe
60) Durrës, Lagjja 14, Mjeti Mini-bus, Tip Mercedes Benz, me targë AA 903 NE Durrës, Fushë Krujë, Superstrada Fushë Krujë- Laç, Kilometri 1, Lagjja Hasan
61) Fier, Lushnje, Çermë, Autostrada Rrogozhinë-Lushnje, pranë rrethrrotullimit të Grabianit, Dushk, ngjitur me karburant "Kastrati", Zona Kadastrale Nr.1583, Pasuria me Nr.260/21, Ndërtesë 1 katëshe
62) Tiranë, Lagjja Nr.5, Rruga Margarita Tutulani, Zona Kadastrale 8270, Nr. Pasurie 7/291, Ndërtesë 1 katëshe.
63) Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, hyrja e autostradës Durrës - Tiranë
64) Vlorë, Sarandë, Qafë-Gjashta, 1- km larg nga qyteti i Sarandës
65) Durres, Rruga Shkozet - Durrës, Adria, Lagjja 17, përballë Portit, Zona Kadastrale 8515, me numër pasurie 5/649
66) Lezhë, Milot, FUSHË MILOT Kurbin, Autostrada Lezhe-Tirane, Zona Kadastrale 1627, Nr. pasurie 28/24, kryqëzimi i rrugës për Kukës
67) Dibër, Maqellarë, Rruga nacionale Peshkopi - Tiranë Durrës, Lagjja 13, Rruga Plepa-Durrës, Km.1, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3818, Nr. Pasurie 8/42 (market)
68) Durrës, Xhafzotaj, PEJZE, Fshati Pjezë, Komuna Xhafzotaj
69) Durrës, Fushë Krujë, Superstrada Fushë-Krujë - Laç, Km.1, Lagjja Hasan, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1934, Nr.Pasurie 21/82 (market)
70) Tiranë, Vorë, Qendër-Vorë, ngjitur me hotel CONTINENTAL
71) Fier, Lushnje, Çermë, Autostrada Rrogozhinë - Lushnje, pranë rrethrrotullimit të Grabianit, Dushk, Zona Kadastrale Nr.1583, Pasuria me Nr.260/21, Ndërtesë 1 katëshe
72) Lezhë, Orosh, REPS Bar-Restorant, ngjitur me karburant "KASTRATI", Autostrada Durrës-Kukës, Km.125
73) Tiranë, Vorë, Muçaj Rruga Vorë-Fushë Krujë, km 2, pranë terminalit të degës doganës Tiranë.
74) Tiranë, Lagjja Nr.8, Rruga Ferit Xhajko, Zona Kadastrale 8360, Nr.Pasurie 3/408, Ndërtesë 1 katëshe.
75) Durrës, Lagjja 14, Mjeti Mini-bus, Tip Mercedes Benz, me targë AA 902 NE
76) Berat, Otllak, Fshati Oriz, Komuna OTLLAK
77) Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Zona Kadastrale 8260, Ndërtesë 1-Katëshe me nr. pasurisë 1/404
78) Durrës, KATUNDI I RI RINIA, Kryqëzimi i Rrugës Shkozet-Porto Romano me Rrugën e ish Nish Kimikës, Zona Kadastrale 1585, Nr. Pasurisë 13/83
79) Durrës, Lagjja 1, Rruga Taulantia, Pallat me nr.Pasurie 27/292, Zona Kadastrale 8512
80) Tiranë, Vorë, Qendër Vorë, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2726, Nr. Pasurie 286/2 (market)
81) Berat, Ura Vajgurore, Pashalli, Rruga Nacionale Lushnje-Berat, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2881, Nr. Pasurie 427/52
82) Korçë, Rruga Nacionale Korçë - Tiranë, Km.1, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8561, Nr.Pasurie 4/1033 (market)
83) Tiranë, Kavajë, Rruga Golem-Kavajë, në hyrje të qytetit të Kavajës, Lagjja nr.2, godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8551, Nr. Pasurie 4/299
84) Tiranë, Mjull, Sauk, përballë Akademisë së Policisë
85) Tiranë, Lezhë, Shëngjin, Godinë 1 katëshe, përballë Nënstacionit Elektrik, Zona Kadastrale 86/33, Nr.Pasurie -2/108
86) Durrës, Lagjja 17, Rruga Dëshmorët, Hyrja e 7 Durrësit
87) Durrës, Xhafzotaj, Autostrada Durrës-Tiranë, Km 6, Zona Kadastrale 2574, Numër Pasurie 154/68, Ndërtesë 1 katëshe
88) Durrës, Lagjja 3, Rruga Skënderbej, ngjitur me Tirana-Bank
89) Shkodër, Pukë, Lagjja e re, Rruga Ymer Puka, Zona Kadastrale 3070, Nr. Pasurie 528/2, Ndërtesë 1 katëshe
90) Elbasan, Cerrik, Karburant, Cerrik, Fshati Malasej, Zona Kadastrale Nr. 2559, Nr. pasurise 2/74.
91) Lezhë, Milot, Fushë Milot, Kurbin, Autostrada Lezhë - Tiranë, Kryqëzimi me rrugën e Kukësit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1627, Nr. Pasurie 28/24 (market)
92) Tiranë, Kavajë, Rruga Nacionale Rrogozhinë-Kavajë, kryqëzimi rrugës Helmes, përballë karburantit "EURODRIN", Zona Kadastrale 3427, Nr. Pasurie 26/8
93) Korçë, Bilisht, Rruga nacionale Korçë-Bilisht, në hyrje të Bilishtit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1202, Nr. Pasurie 793/82 (market)
94) Fier, Lagjja "Kryengritja e Fierit" Unaza Fier, Rruga Nacionale Fier Vlorë, Zona Kadastrale 8531, me Nr. Pasurie 10/389, Ndërtesë 1 katëshe, 1/1
95) Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Zona Kadastrale 8250, me numër pasurie 4/455, Ndërtesë 1 katëshe
96) Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, ish parku i spedicionit, përballë Pallatit me shigjeta
97) Elbasan Prrenjas Rruga Nacionale Elbasan- Librazhd, Qendër qytetit Prrenjas, përballë Xhamisë Prrenjas
98) Durrës, Lagjja 14, Autostrada Durrës-Tiranë, Km.2.1, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr. Pasurie 1/73 (market)
99) Tiranë, Golem, Mali i Robit, pranë Kompleksit Turistik Mac-Albania
100) Gjirokastër, Lagjja " 18 Shtator", në hyrje të qytetit Gjirokastër, Zona Kadastrale 8541, me Nr. Pasurie 6/110, Ndërtesë 1 katëshe
101) Durrës, Lagjja Nr 1, tek brryli përballë Aragostës, (Bar-Bufe)
102) Tiranë, Vorë, Muçaj Fshati Muçaj, rruga Vorë Fushë Krujë, km - 2, pranë Terminalit të degës Doganës Tiranë
103) Durrës, Lagjja 13, Rruga Plepa Durrës, Km.1, përballë Rezidencës Qeveritare, Zona Kadastrale 3818, Nr. Pasurie 8/42, Plazh
104) Diber, MAT, Burrel, Lagjja Partizani, Zona Kadastrale 1326, me numër pasurie 3/428, ndërtesë 1 katëshe
105) Elbasan, Librazhd, Lagjja Nr.1, ngjitur me ish-hotel Turizmin, përballë ish- 8 Agjensisë së Udhëtarëve
106) Elbasan, Prrenjas, Rruga Nacionale Elbasan-Librazhd, në qendër të qytetit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3203, Nr.Pasurie 1102/1 (market)
107) Fier, Lushnje, Lagjja Çlirimi, ngjitur me zyrat e Q.T.T. Bujqësore, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8571, Nr.Pasurie 1/80
108) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti tip CDI Sprinter (Furgon), me targë AA 773 LB
109) Berat, Çorovodë, Lagjja Çlirimi, Zona Kadastrale 1420, me numër pasurie 5/71, Ndërtesë 1 katëshe
110) Durrës Nikel, Rinas, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3183, Nr. Pasurie 55/30
111) Tiranë, Helmes, SHTODHER, Rruga Kavajë-Rrogozhinë, përballë karburantit "Kastrati", Zona Kadastrale 3427, me numër pasurie 7/18
112) Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, ish-Parku i Spedicionit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8220, Nr. Pasurie 6/224 (market)
113) Fier, Hoxhare e vjetër, Rruga Fier-Seman, Km.7, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1969, Nr. Pasurie 10/22
114) Tiranë, Kashar, YRSHEK, Autostrada Durrës - Tiranë, pranë Zyrave të CEZ - shpërndarje Durrës, Lagjja 14, Rruga Shkozet-Durrës, Shkozet, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 5/1786
115) Tiranë, Bathore, Rruga Institut Bathore, 50 metra nga kryqëzimi i Bathores, Zona Kadastrale 3993, Nr. Pasurie 11/647, ndërtesë 1 katëshe
116) Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, pranë sheshit Rilindja, ish Zogu i Zi
117) Kukës, Lagjja 3, përballë ndërmarrjes Ujësjellës- Kanalizime
118) Vlorë, Sarandë, Qafë Gjashta, 1 km larg nga Saranda, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1722, Nr.Pasurie 1755/3 (market)
119) Fier, Lagjja "Kryengritja e Fierit" Unaza Fier, Rruga Nacionale Fier-Vlorë, Zona Kadastrale 8531, me Nr. Pasurie 10/389, Ndërtese 1 kateshe
120) Bulqize, Lagjja e re, Rruga e Arbërit, Vajkal, 100 metra nga mbikalimi, Zona Kadastrale 3694, me numër pasurie 2315/3
121) Elbasan, Peqin, Kryqëzimi i rrugës Peqin-Fshati Çopanaj, Zona Kadastrale 1416, me numër pasurie 70/10, ndërtesë 1 katëshe
122) Korce, KOLONJE, Erseke, Kolonjë, Rruga nacionale Ersekë-Korçë, Km.2, Zona Kadastrale 1594, me numër pasurie 32/29-ND, ndërtesë 1 katëshe
123) Berat, KUÇOVE, Lagjja 11 Janari, Zona Kadastrale 2310, me numër pasurie 1/72, ndërtesë 1 katëshe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 23.11.2004
Kontrate shitje kuotash 21.02.2005
Kerkesa e ortakes per largimin nga shoqeria 06.09.1995
Urdher per venien e sekuestros konservative 24.05.2012
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 04.06.2012
Akt-marreveshja e bashkimit 30.12.2012
Kontrate shit-blerje kuotash te kapitalit themeltar 25.03.2013
Vendimi i ortakut per rritjen e kapitalit 25.09.2014
Urdher per venien e sekuestros konservative 05.12.2018
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 11.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 978 696 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 680 762 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 854 718 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 800 367 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 709 283 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 376 025 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 338 935 769,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 81 469 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 17 225 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 990 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 478 730 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:16 118 065 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 439 799 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 796 998 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 947 617 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 542 056 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 586 116 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 156 900 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 594 209 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 443 701 828,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala