Skip to content

MAK ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 11:44:37
JSON

NIPT: J61821059A
Administrator: Floriana Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi i veprimtarive private tregtare ne fushen e ndertimeve te ndryshme me karakter turistik, industrial social, ndertim banesash, etj. Gjithashtu, objekt i veprimtarise se saj do te jene: (i) veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; veprimtari ndertuese, administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje niveli te larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per çdo rast te veçante; veprimtari ndertimore objektesh social-kulturore; veprimtari tregtare lidhur me pronesi te paluajtshme ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi; veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, pjesemarrjes ne shoqeri te tjera tregtare-krijimit te shoqerive te tjera; veprimtari financiare, bankare, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, si dhe veprime agjenti, ndermjetesimi e spedicioneri; veprimtari akomodimi turistik, agjensi udhetimesh turistike, aktivitet transporti.
Emërtime të tjera Tregtare: MAK ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/05/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 628 751 750,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 26.06.2021, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “MAK ALBANIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “MAK ALBANIA”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 05.02.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.04.2016, me ane te Urdhërit Nr.694 Dosje, Nr. 518 Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Altin VAKO, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori : Shoqeria “MAK ALBANIA “ shpk , me Nipt J61821059A.

II. Me date 14.04.2016, me ane te Urdhrit Nr.697-Prot, Nr. 694- Dosje, lëshuar nga Permbaruas gjyqesorë Privat “ ALTIN VAKO ", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet qe zotron pala debitore, shoqëria " MAK ALBANIA " sh.p.k, me NUIS(NIPT) J61821059A, vendosur me shkresen Nr.694 Dosje, Nr. 518 Prot., datë 07.04.2016.

III. Me date 09.11.2018, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI HOTELS & TOWER” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes; Inventarin e imet qe lidhet me biznesin; Marreveshjet e renditura ne Shtojcen 2 dhe punonjesit. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 2.183.746.764 (dy miliard e njeqind e tetedhjete e tre milion e shtateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e kater) leke minus detyrimet qe do te transferohen per shumen 1.515.480.000 (nje miliard e peseqind e pesembedhjete milion e katerqind e tetedhjete mije) leke dhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria Kastrati Hotels & Tower per shumen 668.266.764 (gjashteqind e gjashtedhjete e tete milion e dyqind e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e kater) leke.

IV. Me date 28.01.2019, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes; Inventarin e imet qe lidhet me biznesin; Marreveshjet e renditura ne Shtojcen 2; Inventarin AQT dhe punonjesit. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 1.448.883.330 (nje miliard e katerqind e dyzet e tete milion e teteqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke minus detyrimet qe do te transferohen per shumen 1.448.883.330 (nje miliard e katerqind e dyzet e tete milion e teteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke dhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria Kastrati Residences, ne vleren 1.488.883.330 (nje miliard e katerqind e tetedhjete e tete milion e teteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke.

V. Me date 17.10.2019, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes, lista e punonjesve dhe marreveshjet ne fuqi. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 46.108.156 (dyzet e gjashte milion e njeqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke minus vleren e kapitalit qe do te transferohet tek Kastrati Residences ne vleren 46.108.156 (dyzet e gjashte milion e njeqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke.

VI. Me date 06.12.2021, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Llogarite qe perfshijne vleren e shpenzimeve per investime te ardhshme nen pronesine e shitesit, qe jane te lidhura me kete biznes, punonjesit dhe kontratat e punes. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aktiveve qe do te transferohen per shumen 122.533.683 (njeqind e njezet e dy milion e peseqind e tridhjete e tre mije e gjashteqind e tetedhjete e tre) leke minus vleren e detyrimeve ne shumen 47.519.679 (dyzet e shtate milion e peseqind e nentembedhjete mije e gjashteqind e shtatedhjete e nente) leke minus edhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria “Kastrati Residences” shpk, ne vleren 75.014.000 (shtatedhjete e pese milion e katermbedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Sheshi ITALIA, Ambienti me Nr.pasurie 7/57, Zona Kadastrale 8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.02.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per transferimin e kuotave date 27.04.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 15.11.2018
Marreveshje transferimi biznesi date 06.12.2021
Marreveshje transferimi biznesi date 28.01.2019
Marreveshje transferimi biznesi date 09.11.2018
Marreveshje transferimi biznesi date 17.10.2019
Kontrate perfundimtare e transferimit te kuotave date 05.02.2018
Kontrate shit-blerje kuota 29.10.2008
Kontrate shit-blerje kuotash date 15.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 06.06.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e transferimit te kuotave date 12.03.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -615 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 322 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 751 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 825 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -223 490 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -834 102 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 059 238 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -149 477 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -554 315 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -198 498 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -172 537 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:206 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 009 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 790 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:397 140 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:527 029 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:451 740 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:791 470 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 001 929 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 911 084 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 174 416 574,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli