Skip to content

COCA-COLA BOTTLING SHQIPËRIA (Ish Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana shpk)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-19 09:37:04
JSON

NIPT: J61901061H
Administrator: Matteo Mularoni, Fabio Colliva, Rory Mitchell Taylor, Stefanaq Koçollari, Maria Cristina Elmi, Luca Busi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin, ambalazhimin, shperndarjen dhe shitjen e pijeve joalkolike te prodhura ne cfaredo shoqerie brenda dhe jashte Shqiperise. Studime, kerkime, konsulence e projektim ne sektoret e siperthene, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: COCA-COLA BOTTLING SHQIPËRIA Shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/06/1993
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali, USA, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 493 040 000,00
Numri i pjesëve: 1 493 040
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. INVEST PF, shoqëri e se drejtës shqiptare qe eshte themeluar dhe vepron ne baze te legjislacionit shqiptar (Sipas Statutit te Shoqerise, date 26.06.1993)

II. Societa Imbottigliamento Bevande Gassate S.I.BE.G, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës italiane, me seli qendrore ne Catania –KT Zona Industriale , rruga 28/Itali , regjistruar ne Regjistrin e shoqërive te Catania dhe me përfaqësues ligjor Busi Luca (Sipas Kontrates se shitjes se Kuotave date 29.10.2014)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB date 19.10.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Maria Cristina Elmi , shtetase italiane, i datelindjes 1949, pronare perfituese per 41,78% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.1993.

Luca Busi , shtetas italiane, i datelindjes 1971, pronare perfitues pasi zoteron 32.89% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.1993.

III. Coca-Cola Export Corporation TCCEC eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e ndertuar ne perputhje me ligjet e shtetit te Delaware, SHBA, me seli qendrore ne One Coca-Cola Plaza, Atlante, Georgia, U.S.A, e perfaqesuar nga Z. Aadu J. Allpere (Sipas Statutit te Shoqerise, date 26.06.1993)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: UJI I FTOHTE TEPELENE, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 27.06.1996, me NIPT J72325004C, me seli qendrore ne Gjirokaster, Tepelene, Rruga Kombetare Tepelene Gjirokaster lokaliteti Uji i Ftohte. Tepelene dhe me administrator Maria Cristina Elmi, Luciano Cirillo dhe Luca Busi. COCA-COLA BOTTLING SHQIPËRIA zoteron 2,16% te kesaj shoqerie (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 19.10.2023)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 6
Femër/Mashkull: 5 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Leje per perdorim burimi ujor ambalazhim pije joalkoolike Baseni Ishem -
Çështje Ligjore: Sipas Prokurës së Posaçme, nr. 3386 Rep., nr. 1103 Kol., datë 20.04.2021, u emerua z.Fabio Colliva si përfaqësues i posaçëm me tagrat sipas procures.

Maria Cristina Elmi - Të lidhë dhe të përfundojë kontrata me vlerë deri 1.000.000 (një milion) Euro,për blerjen, shitjen tregtimin, e produkteve, shërbimeve, makinerive, dhe në përgjithësi çdo pasurie të luajtshme të lidhura me aktivitetin tregtar të shoqërisë, si dhe të negociojë e zbatojë çdo veprim të nevojshëm për këtë qëllim;Të lidhë çdo lloj kontrate me administratën publike dhe autoritet lokale për një vlerë që nuk e kalon shumën prej 1.000.000 Euro (një milion);Të lidhë dhe të përfundojë kontrata qiraje;Të negociojë, lidhë, zbatojë apo përfundojë çdo marrëveshje apo veprim bankar apo financiar, vlerë deri 1.000.000 (një milion) Euro, si për shembull nënshkrimin e kontratave me institutet bankare në mënyrë që të depozitojë dhe të tërheqë letra me vlerë, për të hapur llogaritë rrjedhëse dhe për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me këto llogari, për të kërkuar dhe përdorur linjat e kredisë, për të nënshkruar çeqe bankare dhe postare, për të tërhequr draftet bankare, nota premtimi; Të përfaqësojë shoqërinë përpara çdo autoriteti te administrates publike dhe në përgjithësi marrëdhëniet me çdo ent publik a privat, të përfaqësojë shoqërinë në çdo procedurë ankimi administrativ a proces gjyqësor, si paditës apo i paditur përpara çdo trupi gjykues, administrativ, tatimor apo gjyqësor të çdo shkallë e gradë gjykimi, të paraqesë e nënshkruajë çdo padi, ankim, rekurs apo akt procesual;Të përfaqesoje Shoqërinë në procedurat e falimentimit;Të caktojë avokatë, këshilltarë apo 4 ekspertë vlerësues në çdo shkallë e gradë gjykimi në lidhje me shoqërinë;Të përfaqësojë shoqërinë përpara çdo organi doganor dhe të menaxhoje të gjitha operacionet doganore; Të tërheqë nga zyrat postare çdo letër, rekomande, pako, mallra korrespondencë, vlera monetare, në lidhje me shoqërinë;Të delegojë ose autorizojë persona të tjerë për kryerjen e një a më shumë nga të drejtat si më sipër, duke lëshuar prokura, autorizime dhe duke përcaktuar të drejtat e këtyre personave, të drejtën e revokimit të këtyre delegimeve a prokurave;Ti delegoje Drejtorit te Pergjithshem të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë për kryerjen e të gjitha veprimeve te aprovuara si më sipër.

Luca Busi - Të përfaqësojë shoqërinë përpara çdo autoriteti te administrates publike, si dhe në përgjithësi marrëdhëniet me çdo ent publik a privat, të përfaqësojë shoqërinë në çdo procedurë ankimi administrativ a proces gjyqësor, si paditës apo i paditur përpara çdo trupi gjykues, administrativ, tatimor apo gjyqësor të çdo shkallë e gradë gjykimi, të paraqesë e nënshkruajë çdo padi, ankim, rekurs apo akt procesual; - Të përfaqesoje Shoqërinë në procedurat e falimentimit; - Të caktojë avokatë, këshilltarë apo ekspertë vlerësues në çdo shkallë e gradë gjykimi në lidhje me shoqërinë; - Të përfaqësojë shoqërinë përpara çdo organi doganor dhe të menaxhoje të gjitha operacionet doganore; - Të tërheqë nga zyrat postare çdo letër, rekomande, pako, mallra korrespondencë, vlera monetare, në lidhje me shoqërinë; - Të delegojë ose autorizojë persona të tjerë për kryerjen e një a më shumë nga të drejtat si më sipër, duke lëshuar prokura, autorizime si dhe duke u përcaktuar të drejtat këtyre personave, të drejtën e revokimit të këtyre delegimeve a prokurave; Të lidhë dhe të përfundojë kontrata me vlerë deri 1.000.000 (një milion) Euro, për blerjen, shitjen tregtimin, e produkteve, shërbimeve, makinerive, dhe në përgjithësi çdo pasurie të luajtshme të lidhura me aktivitetin tregtar të shoqërisë, si dhe të negociojë e zbatojë çdo veprim të nevojshëm për këtë qëllim; - Të lidhë çdo lloj kontrate me administratën publike dhe autoritet lokale për një vlerë që nuk e kalon shumën prej 1.000.000 Euro (një milion). - Të lidhë dhe të përfundojë kontrata qiraje; - Të negociojë, lidhë, zbatojë apo përfundojë çdo marrëveshje apo veprim bankar apo financiar, vlerë deri 1.000.000 (një milion) Euro, si për shembull nënshkrimin e 5 kontratave me institutet bankare në mënyrë që të depozitojë dhe të tërheqë letra me vlerë, për të hapur llogaritë rrjedhëse dhe për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me këto llogari, për të kërkuar dhe përdorur linjat e kredisë, për të nënshkruar çeqe bankare dhe postare, për të tërhequr draftet bankare, nota premtimi. Ti delegoje Drejtorit te Pergjithshem të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë për kryerjen e të gjitha veprimeve te aprovuara si më sipër;
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga Kombetare Tirane-Durres, Km.5, Kashar

Adresa:
• Tirane, SHESHI GARIBALDI - KOMBINAT
• Tirane, Kashar, Yzberish, Ambjenti me zone kadastrale 3866, Nr Pasurie 197/8
• Durres, Blu Star shpk, rruga Liburnika 17, Durres 2000, rruga Skenderbej, lagjja 4 prane ish Ferment
• Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 1, Nr. pasurie 164/82, Zona kadastrale 2679
• Durres, Magazina e Shoqerise "Pelikan Transport", Pelikan Logistic Park, Pranç Nënstacionit Elektrik, Spitallë, Rruga "Sul Zalla"
• Durres, Pascucci Caffe, Rruga Asti Gogoli, prane ish Doganes Tokesore, Shkozet
• Tirane, Kavaje, Rruga Tabakëve, në Qendër në krah të Pallatit të Kulturës
• Durres, ARMIR Sh.p.k. zona kadastrale 8515, numeri i pasurise 5/2903/ND, Rruga Fatmir Haxhi Hyseni, Lagjja Nr.14, Shkozet.
• Durres, Vrrine, Nr. pasurie 70/26, në Zonën Kadastrale Nr. 3339, volum 15, faqe 7, e llojit truall, me siperfaqe 5000 m2, dhe ndërtesë me siperfaqe 3033 m2, të ndodhur në adresën Vrrine, Durrës sipas çertifikatës Per Vërtetim Pronësie Nr.15 18639
• Tirane, Rruga “Arkitekt Kasemi”, Njësia Administrative Kashar, Njësitë Strukturore KA/266 dhe KA/126, ndërtesë me Leje Ndërtimi V-10589/9 Prot.datë 25.07.2019
• Tirane, Rruga Dhaskal Tod’hri Nr 35 , Kodi Postar 1051,Kashar, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.10.2023
Statuti i Shoqerise dhe dokumenta per vendime te ndryshme
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 19.11.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 29.10.2014
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 23.10.2008
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 19.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyrat Financiare viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyrat Financiare viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 822 995 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 698 581 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 682 221 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 802 174 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 575 270 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 462 116 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 339 619 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 285 074 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 189 682 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 171 619 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 114 940 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 39 711 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 182 888 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 231 524 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 220 012 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:5 113 064 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 252 126 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 533 079 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 962 641 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 667 555 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 440 678 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 035 578 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 950 823 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 834 007 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 878 369 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 822 434 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 485 822 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 367 448 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 325 072 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 2 901 834 716,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani / A.Lala