Skip to content

VARAKU E (Ish MIVAR)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-23 14:21:05
JSON

NIPT: J61902509S
Administrator: Shpëtim Varaku
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe mirëmbajtje e ndërtimeve civile, turistike, shëndetësore, social-kulturore, tregtare, bujqësore, kanalizime dhe ujësjellësa, me kontraktues privat dhe shtetëror, vendas ose të huaj brenda dhe jashtë vendit, shitblerjen e trojeve të ndërtimit e të objekteve të ndërtuara pronë të saj, dhënien e tyre me qera sipas ligjit dhe kontratave tek të tretët, ndërtimin, montimin e implanteve të prodhimit, prodhimin e lëndëve të para, materiale të ndërtimit, gjysëm të gatshme që përdoren për ndërtimin dhe shitblerjen e tyre, shitjen, blerjen dhe marrjen ose dhënien me qera të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, punime restaurimi. Projektim, ndërtim, zbatim, asistencë dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbëruara të çfarëdo lloji, lulishte, parqe, pyje, etj. Shërbime supervizimi për mbjelljet e pemëve dhe luleve dekorative, pyllëzimet, etj. Shërbime të pastrimit urban dhe në ambjentet e brendshme, ngritje 2 linjash për përpunim mbeturinash urbane e të materialeve inerte, grumbullim dhe përpunim i mbetjeve spitalore. Plotësim dhe zëvëndësim kangjellash. Pajisje me xherse betoni. Prodhim binder, tapet konglomerat. Prodhim betoni. Rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge. Prodhim, tregtim të farave dhe fidanëve.
Emërtime të tjera Tregtare: VARAKU E
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.08.1994
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 280 898 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
XII.5 - Leje mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 24.02.2014, u lidh Kontrata e Pengut Nr.177 Rep., Nr.096/4 Kol e lidhur midis shoqerise “VARAKU E” shpk (Kredimarres), Shpetim Varaku (Pengdhenesit) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres/ Kredidhenes) me objekt krijimin e nje pengu, ku me anen e te cilit ne menyre te pakthyeshme japin peng Aksionet/ Kuotat, ne favor te kredidhenesit ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura mbi to ne favor te kredidhenesit Raiffeisen Bank.

II. Me date 21.08.2014, u lidh Kontrata e Pengut Nr.876 Rep. Nr.563/3 Kol, midis shoqërise “VARAKU E” sh.p.k (Pengdhënes/ Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) me objekt krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të kredidhënësit, Rraiffesen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen në të ardhme nga pengdhënësi.

III. Me date 17.02.2015, me ane te deklarates noteriale Nr. 318 Rep. Nr. 174/1 Kol, Banka Raiffeisen shprehet dakort te heqe dore nga pengu mbi kuotat sipas Kontrates se Pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine "Varaku E" sh.p.k Nr. 177 Rep. Nr. 096/4 Kol. date 24.02.2014 dhe Kontrate Pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine "Varaku E" sh.p.k Nr. 876 Rep. Nr. 563/1 Kol. date 21.08.2014, pasi shoqeria "Varaku E" sh.p.k nuk ka detyrime prane Raifffeisen Bank sh.a. Ky deklarim do te perdoret nga ana e pengdhenesve Shpetim Varaku dhe Pranvera Varaku per te kryer proçedurat e heqjes se pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine "Varaku E" sipas citimit te mesiperm ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

IV. Me date 05.12.2018, me ane te Urdhrit Nr. 077/5 Prot, leshuar nga studio ligjore e permbaruesit gjyqesor Eduard Allamani, u vendos masa e sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat etj, qe ka si person juridik, pala debitore: Shoqeria VARAKU-E Shpk me NUIS (NIPT) J61902509S.

V. Me date 08.12.2018, me ane te Urdhrit Nr. 077/8 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Eduard Allamani, u hoq masa e sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat etj. qe ka si person juridik, pala debitore: shoqeria VARAKU-E Shpk me NUIS (NIPT) J61902509S, duke ç`bllokuar dhe duke lene te lira aksionet, kuotat etj. te personit juridik te sipercituar, persa eshte urdheruar me Urdhrin Nr. 077/5 Prot. date 05.12.2018 te permbaruesit gjyqesor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Xhafzotaj Godinë private, Zona Kadastrale 3852, Nr. Pasurie 19/30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.04.2021
Kontrate pengu 24.02.2014
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 30.06.2009
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 27.06.2015
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 28.06.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.06.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 39 872 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 232 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 615 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 230 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 063 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 278 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 967 619,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 647 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:447 946 306,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:256 736 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:648 208 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:227 456 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:275 811 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 284 911 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 474 864 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 354 989 216,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala