Skip to content

EDIL - AL - IT ( ish "Edil Al It") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 12:43:54
JSON

NIPT: J61911003I
Administrator: Ilir Balla
Objekti i Veprimtarisë: Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile, industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm, realizimit të impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale për ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin e impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve dhe shpim pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese teknike dhe administrative me sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë detale të çfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave për kantiere, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin, administrimin dhe shkëmbimin e pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme, si troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë “Edil Al-It” Shpk, ose në pronësi të shoqërive të tjera ose në pronësi të personave fizikë apo juridikë të tjerë të cilët autorizojnë shoqërinë “Edil Al-It” Shpk për blerje-shitje. Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale ndertimi. Rehabilitim dhe rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion civil sherbimesh dhe/ose banimi si dhe industrial, dhe monumente arkitekture te kategorive te ndryshme. "Prodhimin dhe Tregtimin e Farave te fidaneve, mbjellje shkurresh, drure dekorativ, frutor, krijim zonash te gjelbra dhe çdo lloj aktiviteti tjeter agro-bujqesor dhe blegtoral". Ndertimi, zhvillimi, realizimi, mirembajtja dhe operimi i impianteve (centraleve gjeneruese te energjise se rinovueshme (dielli, era, uji, biomas etj) dhe veprave ndihmese. Prodhim, trasmetim, shperndarje, tregtim/shitje te energjise elektrike. Instalim i makinerive, pajisjeve elektrike dhe industriale dhe kryerja e cdo veprimtarie tjeter, konkretisht transaksione me pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe cdo aktivitet tjeter.
Emërtime të tjera Tregtare: EDIL - AL - IT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/07/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 065 134 000,00
Numri i pjesëve: 4 065 134
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: INER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.01.1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91817002H, me adrese ne Tirane, Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 1, H. 14, Ap. 7, Njesia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, me administrator Genci Dulaku. Ortaket e shoqerise jane: Adrian Dulaku (33%), Artan Dulaku (34%) dhe Genci Dulaku (33%). Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Artan Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues pasi zoteron 34% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.05.2004.

Genci Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.05.2004.

Adrian Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.05.2004.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: MARINA LIMION, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 01/10/2019 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L94602803N, me adrese ne Sarandë, Porti Detar Limion, nr pasurie 5/232, lagjja nr. 4, me administrator Genard Kastrati, Viron Hamzai. Ortaket e shoqerise jane KASTRATI GROUP dhe EDIL - AL - IT me 50% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 04.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, TR 8951 T-ATP

Tirane, AA 235 SP-kamion

Tirane, AA 862 ND-autobus

Tirane, A.T.P Ford Rnger, Tipi 036, Ngjyre Gri, TR 6273 M

Tirane, Kamion FORD, Tipi FL, Ngjyra e Bardhe, TR 9445 L

Tirane, Kamion FIAT, Tipi 18024B, Ngjyra e Bardhe, TR 2674 L

Tirane, Kamioncine BENZ, Tipi 602, Ngjyra Portokalli, TR 8427 I

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
X - Leje e integruar mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: I. Me date 26.01.2010, me vendim te ortakut te vetem, u liruan nga hipoteka nje pjese e pasurive te paluajtshme, te vendosura ne favor te Bankes se Tiranes, ne zbatim te Marreveshjes per dhenie kredie ne nje llogari huaje Nr. 1047/18, date 18.05.2005, shtojces se kontrates per dhenie kredie bankare Nr. 5023/2728, date 10.11.2006 dhe shtojckes se kontrates per dhenie kredie bankare Nr. 1047/2, date 17.01.2007. U zevendesuan kolateralet e mesiperme dhe u la si garanci hipotekore mbi kater pasurite e paluajtshme ne pronesi te Z. Artan Dulaku dhe Z. Arjan Leskaj, te ndodhura ne zonen kadastrael nr. 8260, kufitare me njera-tjetren, te ndodhura ne adresen: rruga “Frang Bardhi”, Tirane. Keto pasuri do te sherbejne si mjet sigurimi per te garantuar Banken per shlyerjen e kredise ekzistuese ne favor te shoqerise “Edil –Al –It” shpk.

II. Me date 18.06.2018, u lidh marrëveshja e bashkimit me përthithje, për bashkimin me përthithje të shoqërisë "EDIL - AL - IT" si shoqëri përthithëse dhe shoqërisë "A.B.C. CONSTRUCTION COMP" si shoqëri e përthithur. Ne kete menyre shoqeria "EDIL - AL - IT" do te vazhdoje aktivitetin ndersa shoqeria "A.B.C. CONSTRUCTION COMP" do te c’regjistrohet pa kaluar ne likuidim. Shoqeria e perthithur do t’i transferoje shoqerise perthithese teresine e elementeve te aktivit e pasivit. Si rezultat i operacionit te bashkimit, kapitali i shoqerise perthithese do te perbehet nga shuma e kapitaleve te dy shoqerive ne daten e marreveshjes. Ne kete menyre kapitali i shoqerise "EDIL - AL - IT" do te jete 4.065.134.000 (kater miliard e gjashtedhjete e pese milion e njeqind e tridhjete e kater mije) leke.
Ndryshime
Shënime: NIPT-e Sekondare (adresa dytësore) ndër vite:

1. Godinë Banimi dhe Shërbimi 2, 7 dhe 8 kate me 2 kate parkimi nëntokë, Rr. 5 Maji, ish Tregu Industrial, Tiranë
2. “2 Godina Banimi dhe Shërbimi 10 kate me 1 kat parkimi nëntokë”, Rr. Don Bosko, (ish-Filanto), Tiranë
3. Objekt ndërtimi, Fabrika e Qelqit – Ofic. Mekanike, Tiranë
4. “Banesë 2-3-6-8-10 kate mbi tokë dhe 1 kat nëntokë”, Zk. Nr.8518, Adrs. “Rreth-rrotullimi”, Lagjia Nr.13, Plazh, Durrës
5. Pasuria Nr.2/324, Zk. Nr.8220, vol.15, fq.59, Godinë Banimi Shumëkatëshe, Don Bosko-Kulla Nr.7, Tiranë
6. Kompleks Turistik Nr.1, Kryemdhenj, Golem, Lushnje, Fier
7. Godina A – Rr.Frang Bardhi, Tiranë
8. Godina B – Rr.Frang Bardhi, Tiranë
9. Godina C – Rr.Frang Bardhi, Tiranë
10. Objekt ndërtimi, Rr. Ndre Mjeda, Tiranë
11. Objekt ndërtimi, Rr. Elbasanit, Amb. Amerikane, Tiranë
12. Kompleks Turistik Nr.2, Kryemdhenj, Golem, Lushnje, Fier
13. Objekt ndërtimi, Prush, Vaqarr, Tiranë
14. Objekt ndërtimi, Rr. Perlat Rexhepi (prapa karlsberg), Tiranë
15. Objekt ndërtimi, Rr. Dervish Hima (pranë stadiumit), Bulevardi Zhan D’Ark, përballë Gjykatës, Tiranë
16. Shkëmbi i Kavajës, Golem, Lushnje, Fier
17. Ekspozitë 2 dhe 3 kate, kapanon 1 kat + bodrum pjesore, Katund i Ri, Kashar, Tiranë
18. Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare Marqinet, Fshati Marqinet, Bashkia Vore, Tiranë
19. Objekt ndërtimi, Rruga “Bedri Karapici”, Tiranë
20. Objekt ndërtimi, Lagjia 4 Shkozet, Durrës
21. Rehabilitim dhe ndërtim i zyrave dhe laboratorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit në lagjen “15 Tetori” Vlorë
22. Rehabilitim dhe ndërtim i zyrave dhe laboratorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit në lagjen “1 Maji” Fier
23. Rehabilitim dhe ndërtim i zyrave dhe laboratorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit në Gjirokastër, Zona e Ish Xhemaliut
24. Godina e Xhamisë së Namasgjasë në kryqëzimin e rrugës “George W. Bush” dhe bulevardit “Zhan D’Ark”, Tiranë, Shqipëri
25. Sheshi me sipërfaqe totale 11 076 m2, ndodhur në Zk. Nr.8220, me Nr. Pasurie 2/360, në kryqëzimin ndërmjet Rr.Ndre Mjeda dhe Rr.Artan Lenja, Njësia Bashkiake nr.7, Tiranë
26. Qendër Arti, Skena e Re, ish Laboratori i Hidroteknikës, Rr. “Dora D’Istriai”, Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë
27. Hidrocentrali i Vau i Dejes, Koman, Rikonstruksioni i ndertesave te centralit te HEC-it te Koman-it, Vau Dejës, Shkodër
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Ap 7, Njësia Bashkiake nr 5, Kodi Postar 1019

Adresa:
1. Tirane, Kashar, Objekti "Mall of Tirana", per objektin e ndertimit te miratuar per tu ndertuar sipas vendimit nr. 07, date 22.02.2017 nga KKT, te objektit "Struktura Sherbimi me Funksion Magazinimi dhe Tregtimi 1-2 kate"

2. Durres, Ishem, Kompleksi Turistik San Pietro (Lot 2)

3. Durres, Ishem, Kompleksi Turistik San Pietro (Lot 3)

4. Durres, Ishem, Kompleksi Turistik "San Pietro", objekt i miratuar për t'u ndertuar sipas Vendimit Nr.7 date 05.05.2015 te KKT

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 10.04.1999
Kontrate shitje kuotash 08.08.2001
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 06.05.2004
Kontrate shitje kuotash 12.04.1999
Marreveshja e bashkimit me perthithje 18.06.2018
Raport per zmadhim kapitali 20.09.2012
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise per zevendesimin e kolateraleve te lena si garanci per huane bankare, date 26.01.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 01.11.2013
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 78 670 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 99 647 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 72 925 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 146 356 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 212 166 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 276 181 508,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 122 113 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 79 952 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 63 468 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 111 540 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 137 927 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 759 214 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 934 626 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 318 802 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 042 592 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 985 175 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 187 752 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 124 960 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:807 590 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 859 573 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 977 593 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 872 445 685,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani