Skip to content
Ndertimi, shfrytezimi dhe transferimi i portit turistik "Marina Limion"

MARINA LIMION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 12:03:59

NIPT: L94602803N
Administrator: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruksionin, Operimin dhe Transferimin e portit turistik "Marina Limion", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: MARINA LIMION
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 01/10/2019
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 94 838 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “EDIL - AL – IT”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05/07/1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61911003I, me adresë aktuale në Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Ap 7, Njësia Bashkiake nr 5, Kodi Postar 1019, me administratorë Ilir Balla. Ortak i vetem eshte shoqeria “INER” shpk, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.03.2024, Pronar perfitues te shoqerise “MARINA LIMION” me 25% te kapitalit e me teper jane:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te “KASTRATI GROUP” – shoqëri mëmë për 50% të “MARINA LIMION”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Artan Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues për 17% të pronësisë, pasi zoteron 34% te kapitalit te shoqerise “INER”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “EDIL - AL - IT” – shoqëri mëmë për 50% të “MARINA LIMION”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Genci Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues për 16.5% të pronësisë, pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise “INER”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “EDIL - AL - IT” – shoqëri mëmë për 50% të “MARINA LIMION”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Adrian Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues për 16.5% të pronësisë, pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise “INER”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “EDIL - AL - IT” – shoqëri mëmë për 50% të “MARINA LIMION”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje per ndertimin e strukturave ankoruese, portuale ne det KKU -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 02.09.2019
Data e Pranimit: 25.09.2019
Data e Nënshkrimit: 23.06.2020
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport-Infrastrukturë
Vlera e Investimit(Lekë): 1.374.984.000 lekë
Kosto Konçesionare: Tarifa që koncesionari do paguaj ndaj Autroritetit Kontraktues do të jetë 2% e xhiros vjetore qe koncesionari do te grumbulloje nga tarifat e aplikuara bazuar ne deklarimet financiare te kontrolluara te shoqerise koncesionare per cdo vit financiar.
Shënime: I. Më datë 01.08.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion/partneritet publik privat të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, propozim i kërkuar, dhe lloji i kontratës është “Punë”.

Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) .

Burimi i financimit: Investim privat.

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projektim, financim, ndërtim, vënien në operim, administrim dhe mirëmbajtjen e portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion” me vendndodhje në veri të qytetit të Sarandë. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 35 vjet

Vendndodhja e parashikuar e objektit është në veri të qytetit të Sarandës dhe aktualisht është pronë nën administrim të “Porti Detar” sh.a Sarandë. Sipas kordinatave në vijim:

• 39°51’18’’N = 19°59’25’’E;
• 39°52’19’’N = 19°59’22’’E;
• 39°52’22’’N = 19°59’20’’E;
• 39°52’21’’N = 19°59’17’’E;
• 39°22’17’’N = 19°59’18’’E;
• 39°52’13’’N = 19°59’19’’E.

Saranda është qyteti më Jugor i Shqipërisë dhe ka largësi në vijë rrugore 275 km dhe në vijë ajrore 160 km nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Karakteristikat e vijës bregdetare janë kthesat e gurta me ngjitje vertikale dhe pemët e ndryshme.

II. Më datë 02.09.2019, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me konçesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, ku morën pjesë këta operatorë ekonomikë me ofertën përkatëse:
Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Kastrati” sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k. / NUIS J61911003I, me vlerë investimi prej 1.374.984.000 Lekë, pa TVSH.

III. Më datë 25.09.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Kastrati” sh.a dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k, se oferta e paraqitur më datë 02.09.2019, për marrjen me konçesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, është pranuar.

IV. Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 515, u miratua kontrata e koncesionit/partneritet publik privat, të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kastrati Group” sh.a. dhe “Edil-Al-It” sh.p.k.

V. Me date 23.06.2020, u nenshkrua kontrata e koncesionit ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise si autoritet kontraktor dhe bashkimit te operatoreve ekonomike “Kastrati Group” sh.a dhe “Edil-Al-It” sh.p.k per dhenien me koncesion/partneritet publik privat te portit turistik dhe te sherbimeve “Marina Limion”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Sarandë, Porti Detar Limion, nr pasurie 5/232, lagjja nr. 4

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.07.2023
Statuti i shoqerise koncesionare
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 09.06.2020
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.05.2020
VKM Nr. 515, date 01.07.2020 per miratimin e kontrates se koncesionit
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 24.02.2021
Kontrata e koncesionit date 23.06.2020
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 12.10.2021
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 05.05.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te portit turistik Marina Limion 01.08.2019
Njoftimi per zgjatjen e afatit per dorezimin e ofertave (Shkrese APP)
DPK per portin turistik Marina Limion (Formulari)
Njoftimi i fituesit date 25.09.2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -10 663 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -38 840 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -42 861 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -276 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:61 082 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 724 890,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2021
2022

Koncesionare të tjera


Hidropower Elektrik
Tiranë
KUKUR ENERGY
Tiranë
ALEAT
Tiranë
S.P.E GJADER
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli