Skip to content

HASTOÇI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 10:06:10
JSON

NIPT: J62028009B
Administrator: Mynyr Hastoçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj dhe kompletimi me instalime te nevojshme per to. Ndertim, rikonstruksion e mirembajtje rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, pista-aeroportuale, punime nentokesore era e vepra arti, etj. Ndertim, rikonstruksion i rrjetit te ujesjellsave, kanalizimeve, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertim diga e tunele hidroteknike. Ndertim impjantesh per prodhimin per prodhimin e energjise elektrike, ndertim e mirembajtje per N/stacione, kabinat e transformacionit linjat e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike, etj. Pastrimi i siperfaqeve urbane te ambienteve te brendeshme e te jashteme te qendrave te banuara te mbetjeve ne destinacionet e percaktuara.Punime sherbimi e mirembajtje te siperfaqeve te gjelberta te mjediseve urbane si dhe punime inxhinjerise mjedisore ne pergjithesi. Ndertim mirembajtje te impianteve te grumbullimit, trajnimit dhe riciklimit te mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim e tregtim skrapesh metalike dhe shkaterrim mjetesh te dala jashte perdorimit te destinuara per skrap. Transport i udhetarëve në rrjetin e linjave qytetëse për qytetin e Tiranës. Sherbime lavanterie dhe hotelerie ne institucione e ambjente publike dhe private.Prodhim dyer, dritare dhe vetrata duralumini dhe plastike te permasave te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: HASTOÇI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/03/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 344 550 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Farke, Kamion TR 0940 T

Tirane, Mercedes Benz TR 0098 K

Tirane, Farke, Rimorkio ADR 756

Tirane, Farke, Kamion AA 515 EY

Tirane, Kamion me targe TR 1829 P

Tirane, Farke, Mjeti lloj Kamion me targe AA 215 PF

Tirane, Farke, Mjeti Lloji Tërheqës me Targë AA 373 TH

Tirane, Farke, Mjeti lloji Gjysem Rimorkio me targa AFR 708

Tirane, Farke, Mjeti Lloji Gjysëm Rimorkio me Targë ADR 912

Tirane, Farke, Mjeti Lloji ATV (Autobot Uji) me Targë AA 172 AO

Tirane, Farke, Kamion, marka Iveco Magirus, me targe AB 332 BI

Tirane, Farke, Mjeti lloji Gjysem Rimorkio, marka BARTOLETTI , me targe ADR 992

Tirane, Farke, Mjeti lloji Kamion, marka DAIMLER CHRYSLER, me targe AA 193 ZI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 29.12.2014, me ane te urdhrit Nr. 145/2011 Regj., Nr.3544 Prot, leshuar nga shoqeria Zyra Permbarimore “Bailiff Services-Matani & Co" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aksionet e Shoqerise “HASTOÇI” sh.p.k, me NIPT J62028009B, me administrator Mynyr Hastoçi, me qellim ndalimin e tjetersimit te tyre deri ne ekzekutimin e plote te detyrimit.

II. Me date 08.05.2015, me ane te Urdhërit Nr.1065 Prot "Për Heqjen e Sekuestros ne Aksionet e Shoqerise”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore"BAILIFF SERVICES-MATANI&CO", drejtuar QKR, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise "Hostaci", me NUIS (Nipt) J62028009B, me administrator Mynyr Hostaci.

III. Me date 30.12.2016, me ane te urdhrit Nr. 73/7 Prot, leshuar nga shoqeria Zyra Permbarimore “Besa " sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 109 Prot., dt. 05.01.2017, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e Shoqerise “HASTOÇI” sh.p.k, me NIPT J62028009B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi I tyre duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 20.01.2017, me ane te Urdhrit Nr. 52/7-0069-16 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Besa " sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 1000 Prot., dt. 24.01.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit "Hastoçi" shpk me NIPT J62028009B.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati nr. 17, Apartamenti 5/3, perballe Kopshtit nr.31

Adresa:
1. Tirane, Farke, Mjull Bathore, Njesia Administrative Farke, Rruga Mjull, Ambjenti me Nr.pasurie 500/4, zona kadastrale 2704

2. Diber, Peshkopi, Drejtoria Vendore e Policise Diber, Lagjia "Gjoke Doçi", rruga "Iljaz Pashe Dibra"

3. Durres, Shkolla e mesme publike "0lsi Lasko", lagjia 14, Shkozet, Rruga Bajram Tusha, Bashkia Durres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 19.07.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.07.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.06.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.10.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.09.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 831 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 57 939 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 53 670 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 51 302 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 67 000 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 44 104 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 289 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 990 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 957 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 024 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 594 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:952 956 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:888 702 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:644 353 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:621 362 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:631 922 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:542 536 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:293 528 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:314 250 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 179 224 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 277 307 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 251 408 707,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani