Skip to content

ALSTEZO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-31 10:42:44
JSON

NIPT: J63208420N
Administrator: Albert Zogo
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem: Ndertim objektesh mbi tete kate.Autoshkolle per pergatitjen e te gjithe kategorive te drejtuesve te mjeteve motorrike, per te gjitha shkallet dhe kategorite, autoservis, kolaudim te te gjithe llojeve te automjeteve dhe parking, import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te materialeve te pjeseve te kembimit per automjete dhe autotraktora te tipeve te ndryshme, dhe import-eksport e tregtim te makinerive dhe paisjeve per autoservise. Lyerjen, lustrimin, ringjyrosjen dhe risprucimin e makinave dhe mjeteve te transportit rrugor. Larje mjetesh motorike. Tregti me shumice te vajrave lubrifikante lloji "A", Kategoria IV/A.
Emërtime të tjera Tregtare: ALSTEZO
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31.10.1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 145 967 000,00
Numri i pjesëve: 145 967
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aurora Zogo, Andi Zogo, Enea Zogo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Çështje Ligjore: Me date 28.05.2014, u hartua raporti i bashkimit me perthithje te shoqerise “Novauto” shpk, Fier me shoqerine tregtare “Astezo” shpk, Fier, ku shoqeria “Astezo” shpk eshte shoqeria perthithese dhe shoqeria “Novauto” shpk eshte shoqeria e perthithur.
Te drejtat dhe detyrimet e shoqerise “Nuovauto” shpk do t’i kalojne shoqerise “Alstezo” shpk. Kapitali i regjistruar i shoqerise “Alstezo” shpk pas bashkimit me perthithje do te behet 75.160.000 (shtatedhjete e pese milion e njeqind e gjashtedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FIER Lagjia Kryengritja e Fierit

Adresa:
Tirane, Rruga "5 Maji", pallati i firmes "Guri".
Tirane, Kashar Autostrada Tiran - Durres", km 7.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje e kuotes se kapitalit 27.02.1999
Raport mbi bashkimin me perthithje 28.05.2014
Raport mbi shnderrimin e formes ligjore te shoqerise 09.10.2018
Vendim per miratimin e shnderrimit te formes ligjore 09.10.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 612 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 805 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 17 841 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 540 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 31 282 048,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 757 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 932 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 153 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:290 913 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:286 794 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:286 964 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:256 760 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:196 367 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 164 394 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 134 751 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 104 994 185,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala