Skip to content

ALB TIEFBAU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-24 08:22:27
JSON

NIPT: J66703049C
Administrator: Flamur Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Sipërmarrje ndërtimesh të veprave të ndryshme si: Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, metro, tunele. Ndërtim ujesjellesa,punime në diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndërtim ura dhe vepra arti,godine civile,industriale dhe turistike.Punime topogjeodezike,punime nëntokësore,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime.Restaurime,shërbime hidrosnitare,dhënie me qera e makineri dhe pajisje. Prodhim dhe tregtim i materialeve të ndërtimit si asfalt,beton dhe inerte, materiale parafabrikate dhe prodhime të tjera betoni. Imort-Eksport, agjensi turistike,servis,tregtim karburante dhe vajra lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB TIEFBAU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.06.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 315 500 000,00
Numri i pjesëve: 315 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje për përdorim të burimit ujor -
Çertifikatë për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/988-N8

Adresa:
Shkoder, Lagjja 10 Korriku, Rajoni 4, Kantieri Tepe
Shkoder, Bushat STAJKE STAJKE (KOMUNA BUSHAT)
Lezhe, Ndertimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te Zones Lezhe, Njesia Administrative Lezhe, Bashkia Lezhe;
Shkoder, Rikonstruksion Rruga e Korpusit, Bashkia Shkoder

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.02.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shitbleje e kuotave te kapitalit 06.11.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.06.2013
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 15.02.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.05.2018
Kontrate shitje kuotash 16.06.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 282 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 476 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 270 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 132 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 571 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 023 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 25 437 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 916 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 75 379 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 59 052 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:599 670 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:641 711 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:768 027 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:395 260 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:883 150 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 517 246 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 694 291 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 948 186 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 485 160 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 832 329 726,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.lala