Skip to content

JUNIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-05 15:46:01
JSON

NIPT: J68007522L
Administrator: Ded Malutaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim: Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial, Rikonstr. mirembajtje godina civile e industriale, veshje fasada Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nentoksore, ura e vepra arti, Diga dhe tunele hidroteknike, Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Mbrojtje lumore sistemime, bonifikime Impiante te E. elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat, linja e TN, te mesem dhe shperndarjes. Punime te inxhinierise mjedisit Punime per prishjen e ndertimeve Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese). Punime rifiniture druri, plastike, metalike dhe xhami Impiante te sinjalistikes ndriçuese dhe jo ndriçuese te trafikut rrugor. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Parafabrikate beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike, elektrike, kondicionimi, telefoni, radiotelefoni, TV. Pastrimi i ujrave detar, liqenor dhe lumor. Impiante te ujit te pijshem dhe pastrim i tij. Impiante te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike.Sistemet kundra zhurmes. Shpime gjeologjike, puse e shpime per uje. Pasuri Nen/Mbi Tokesore: Studim, zbatim, projektim, konsulenc, sipermarrje, ndertim, shfrytezim miniera, shfrytezim te burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerje, prodhim, perpunim dhe tregtim brenda dhe jashte vendit te mineraleve. Turizem:Studim, projektim, konsulence, sipermarrje zbatuese, ambjente me karakter pushues, argetues, edukues, kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, per hoteleri, fshatra turistike, qendra turistike, facilitete e aksesore, si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi shitje, agjenci turistike. Transport: Studim, projektim, konsulenc, sipermarrje zbatuese, transport te njerezve dhe mallrave, tranzit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Ngarkim dhe shkarkim anije, trena dhe mjete tjera tokesore dhe ajrore; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim, dhe levrim i ngarkesave dhe konteniereve.Transport kombetar dhe nderkombetar, agjenci transporti per mallra dhe udhetare per te trete dhe me qira. Transport karburante. Mjedis: Studim, projektim, konsulence, sipermarrje per mjedisin. Perpunim i mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike. Trajtim ujra industriale, projektim, mbikqyrje dhe shfrytezim të lendes drusore, trajtim dhe mbrojtje te pyjeve, riaftesim e trajtim toka të kripura, acide, këneta etj. Prodhim:industriale,bujqësore, blegtorale, peshkim, produkte deti, bletari, akuapunturë, fidane. Prodhim, montim dhe tregtim paisje druri, mobilje, tavolina, karrige, orendi metali, druri, plastike, mobileri te buta, tekstile dhe paisje e mobileri spitalore, shkollore, zyra, guzhina, restorante etj. Përpunim, prodhim, tregtim paisje e objekte guri, mermeri, alabaster, hekuri, bakri d/alumini, plastike, pvc, alukobond. Makineri e pasije per persona me aftësi të kufizuar ose speciale. Sherbime:Konsulence, studim e projektim te çdo lloji. Shërbim turizem, hoteleri ,fast food, piceri, restorant. Ambjente argetimi, shlodhjeje, salle kinemaje, apo lojra te tjera elektronike; Pastrim siperfaqe urbane, grumbullim dhe transport mbetje urbane. Sherbim riparim automjete, karrotrec 24 ore. Sherbim roje civile, per ruajtjen e rendit, jetes, levizjen e vlerave pasurore etj. Tregti:Tregtim, importeksport shumice/pakicë si elektrike, elektronike, hidraulike, materiale industriale, ushqimore, bujqesore, elektroshtepiake, ndertimi, plehra kimike, pjese kembimi, karburante, lende djegese, vajra, lubrifikante, lende te para ndertimi, makineri dhe paisje, lende drusore, linja industriale, gjeneratorë, trasformatorë pajisje e pjese te tyre. Shitblerje skrapi dhe vaji. Stacione shitje karburante, gazi dhe vajra lubrifikante; Te tjera:Botime, shtypshkrime dhe tregtim te tyre. Çertifikim dhe trajnim profesional në fushën e ndertimit, turizmit, bujqësisë, shërbimeve, prodhimit, mjedisit, pasurive nën/mbi tokësore, tregtimit, menaxhimit dhe administrimit. Punime dhe shfrytezim në pyje, perpunim dhe tregtim te lendeve drusore te te gjitha llojeve. Lavazhe, pika servisi etj. Minimarkete, supermarkete, qendra tregtare, kontrata, marreveshje, bashkim operatoresh me persona fizike e juridike, vendas apo te huaj, per veprimtari ndërtimore, prodhimi, shërbimi, tregti, turizmi, bujqësi, mjedis. Punime me lëndë plasëse për përdorim civil.Import gjeneratoresh me rreze X. Perkthyese dhe Interpretuese e gjuhes Rumune, Elena Vako. Vendosje dhe shërbim me çadra në plazh. Shitblerje e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të tyre. Shitblerje e mjeteve të përdorura me licensë VII.3.B.1/d. Shërbime konsulence dhe punëtorie të profesioneve të ndryshme të specializuara.
Emërtime të tjera Tregtare: JUNIK Shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.04.1995
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 418 241 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DANT HOUSE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.05.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K77523504Q, me adrese ne Lezhe, lagjja Beslidhja, Rruga Shtraus, Qendra tregtare Nene Tereza, nr pasurie 5/38- n1, me zone kadastrale 8632, me administrator Shpresa Vlashaj. JUNIK shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 598 VZ
2) Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Fiat-Iveco, targe AA172DU.
3) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA749GH, Volkswagen Transporter.
4) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA780MR Mercedes Benz, 814 D.
5) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 597 VZ
6) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 026 ZP
7) Lezhe, Lagjja SMT, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor, ATP marka Iveco Fiat me targe AA087 KH.
8) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro 5 me targa AA 376 ZC
9) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autovinç POTAIN POCLAIN me targe AB 079 AN
10) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 294 ZC
11) Lezhe, Lagjja "SMT", prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, prona me nr. kadastre 1986, nr. pasurie 365/3; automjet VOLVO, kamion me targe LE 9827 A.
12) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Kamion SCANIA me targe AA 259 TG.
13) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, atomjeti Daimler Benz me targe AA 832 ZP
14) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, kamionçine IVECO me targe AA597NP.
15) Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Mercedes-Benz, targe AA675BP.
16) Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Iveco-Fiat, targe LE9298A.
17) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, automjeti Kamion Mercedes Benz me targe AA 192 VK
18) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 593 VZ
19) Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Kamion Mercedes Benz me targe LE 8775 A
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: I. Me date 16.06.2015, me ane te urdherit Nr.1206-15 Regj, Nr.23856 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ ZIG”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivitetin tregtar qe pala deditore z. Ded Malutaj, zoteron si perfaqesues i subjektit “ JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L.

II. Me date 29.06.2015, me ane te urdherit Nr.1206-15 Regj. Nr.25548 Prot, lëshuar nga Shoqëria Shërbimi Përmbarimor “ ZIG ” sh.p.k, u urdherua: 1-Te Saktesoje gabimin ne urdherin Nr.23856 Prot Date 16.06.2016. 2-Te anulloje urdherin per vendosjen e sekuestros konservative me Nr. Nr.25548 Prot, datë 16.06.2015, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aktivitete tregtare qe pala debitore zoteron si perfaqesues i subjektit “ JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L 3- Vendosja e mases se sekuestros konservative ne pjeset/kuotat qe dorzanesi (debitori) z. Ded Malutaj, zoteron prane shoqerise “ JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L.

III. Me date 15.09.2015, me ane te urdhrit Nr.1206-15 Regj., Nr. 33674 Prot, lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne pjeset/kuotat qe dorezanesi (debitori) z. Ded Malutaj, zoteron prane shoqerise “JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L, sekuestro e vendosur në zbatim të shkresës 25642 Prot., datë 29.06.2015.

IV. Ne daten 20.01.2017, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje. Sipas aktit te ekspertimit ekonomiko-financiar per bashkimin me perthithje te shoqerive, date 30.01.2017, shoqeria Dant House shpk Lezhe do te perthithet nga shoqeria Junik shpk Lezhe. Shoqeria qe do te vazhdoje aktivitetin pas pashkimit eshte Junik shpk. Shoqeria Dant House do te c’regjistrohet pa likuidimit dhe do t’i kaloje te ardhurat, detyrimet dhe kapitalin te shoqeria Junik shpk. Si rezultat, kapitali i shoqerise Junik shpk do te behet 418.241.000 (katerqind e tetembedhjete milion e dyqind e dyzet e nje mije) leke. Marreveshja e bashkimit me perthithje u nenshkrua ne daten 16.03.2017.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhë

Adresa:
1) Lezhe, Shengjin ISHULL-SHENGJIN Kune, Pasuria me nr. 3/326, 3/325 "Kompleks Banimi Polifunksional 6 kate me 1 kat nentoke".
2) Lezhe, Lagjja Beslidhja, Rruga "Luigj Gurakuqi", Sherbimi i lavanterise per Spitalin Rajonal Lezhe, ne pjesen e pasme te Maternitetit te Spitalit Rajonal
3) Lezhe, Lokali Bar-Bufe prane Shoqerise "JUNIK" shpk, ngjitur me zyrat e Administrates se Shoqerise "JUNIK" shpk, zona kadastrale nr. 1986, nr. pasurie 365/3.
4) Lezhe, AFER DREJT.SHERBIMIT PYJOR
5) Berat Ura Vajgurore PASHALLI "Ndertim / Rindertimin e Sitemeve te Furnizimit me Uje ne Zonat Rurale ne Shqiperi - Lot 3" me nr. pasurie 427/52, zona kadastrale nr. 2881
6) Gjirokaster, Lazarat KORDHOCE Ish Poligoni i vjetër, Kordhicë, " Ndërtim Infrastrukture IV, BMZ - ID, 2011 65 968, 2012 65 867; SBF - No. 9890 - 9892" / " Ndërtimin / Rindërtimin e Sistemeve të Furnizimit me Ujë në Shqipëri - Lot 4 " me nr. pasurie 119, zona kadastrale nr. 2392
7) Shkoder, Vau Dejes Vau Dejes Laç Vau Dejes, Njesia Periferike HEC - Vau Dejes; Sherbime dhe punime per sigurine e hidrocentralit dhe diges ne kaskaden e Drinit HEC Vau Dejes.
8) Shkoder, SHIROKE Lagjja Partizani, Rruga " Lëvizja e Postribës".
9) Vlore, Orikum DUKAT FUSHE "Ndërtimi / Rindërtimi i Sistemeve të Furnizimit me Ujë në Zonat Rurale në Shqipëri - Lot 3" me nr. pasurie 383/18, zona kadastrale nr. 1569
10) Lezhe, Lagjja "SMT", prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, shesh parkimi me nr. pasurie 365/3, zona kadastrale 1986; Automjet CITROEN me MVI 4+1 vende deri ne 8+1 me targe AA457CN.
11) Lezhe, Shengjin ISHULL- LEZHE Magazine ne Zonen Kadastrale 1986, Pasuria nr. 368/72, 331/41
12) Vlore, Delvine DELVINE Sheshi me siperfaqe 3500 m2 me nr. Pasurie 14/72, Zona Kadastrale 1464 te Bashkise Delvine.
13) Fier, Shegan Çiflik, Njësia Administrative Fier Shegan te Bashkisë Lushnje; " Ndërtimi / Rindërtimi i Sistemeve të Rrjeteve Ujësjellëse në Zonat Rurale në Shqipëri - Pjesa 3 "
14) Vlore, Himare, PILUR Kuç, Kudhes dhe Pilur ne Himare, Vlore, "Ndertimi/ Rindertimi i Sistemeve te Furnizimit me Uje ne Zonat Rurale ne Shqiperi-Lot 3"
15) Lezhe, Shengjin, ISHULL- LEZHE Impjant i perpunimit te drurit, afer superstrades, rruga e Rriles, Numer pasurie 57/7, me zone kadastrale 1986
16) Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Sheshi i tregetimit, autostrada Tirane-Lezhe, ne hapesiren Ura e Drinit-Rrethrrotullimi, ne anen e djathte te saj , rreth 300 m nga Rrethtrrotullimi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.01.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Akt ekspertimi per bashkimin me perthithje te shoqerive, date 30.01.2017
Kontrate shit-blerje e kuotave te kapitalit 30.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 15.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 59 760 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 48 488 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 140 068 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 132 451 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 101 148 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 108 456 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 48 043 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 64 876 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:695 665 573,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:745 813 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 418 812 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 614 437 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 028 711 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 601 122 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 636 454 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 915 140 853,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala