Skip to content

STERKAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-24 15:48:11
JSON

NIPT: J68310708M
Administrator: Lulzim Sterkaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile e industriale te te gjitha llojeve, tregti, import- eksport, prodhim, perpunimi e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materiale te ndertimit, teindustrise, artizanatit, veshmbathjes, farmaceutike, artistike etj.Importeksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve.Projekte inxhinerike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme.Veprime e operacione te tjera financiare, juriduke, tregtare e civile.Transport mallrash e udhetaresh. "Vleresim te Ndikimit ne Mjedis". Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis. Kryerjen e auditimit mjedisor. Hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore si dhe Vleresimin e ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi. Grumbullim, transportim i mbetjeve te ngurta dhera, inerte.
Emërtime të tjera Tregtare: STERKAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.11.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 348 600 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Autobetoniere tip MAN me targe: AA093 JN
2) Tirane, Kamion tip VOLVO me targe: AA 682 GH
3) Tirane, Autobetoniere tip MAN me targe: AA092 JN
4) Tirane, Kamion tip IVECO me targe: AA 906 SA
5) Tirane, Borepastruese me Targe ABMT 30 Tipi Mitsubishi
6) Tirane, Kamioncine Tip DAIMLER, me targa AA942FA, me Leje Qarkullimi TRDB0771812 me shasi nr. WDB9046221R739083
7) Tirane, Kamion tip FORD me targe: AA 136 NZ
8) Tirane, Kamioncine Tip Iveco me targa AA 089 SB, me Leje Qarkullimi TRDA3096517 me shasi nr. ZCFC3591005311800
9) Tirane, Kamion tip DAMLER me targe: AA 420 LJ
10) Tirane, Fadrome me targe ABMT 25
11) Tirane, Kamioncine 3 Tip BERTOJA, me targa ACR932, me Leje Qarkullimi TRDCO189114 me shasi nr. 5076
12) Shkoder, Koplik, Malesi e Madhe, Kamion tip ROYEN me targe: AER 681
13) Tirane, Eskavator me targe: ABMT 26
14) Tirane, Kamion tip MAN me targe: MA 2231 B
15) Tirane, Kamion tip ASTRA me targe: AA 817 LY
16) Shkoder, Koplik, Malesi e Madhe, Koke Trajleri me targe AA704TB, Tipi MAN
17) Tirane, Kamioncine Tip KIA, me targa AA793HP, me Leje Qarkullimi TRF1348913 me shasi nr. KNESE06127K254733
18) Shkoder, Koplik, Kamioncine tip Ford me targa AA853PK, me Leje Qarkullimi TRDA6718016, me shasi nr. WF0AXXGBFAYC28295
19) Tirane, Kamion tip Renault me targe: AA 197 CX
20) Shkoder, Koplik, Kamion Tip. PUCH me targa AA238YK, me Leje Qarkullimi TRDA36144519 me shasi nr. VAN1931YY66YY1475
21) Shkoder, Koplik, Malesi e Madhe, Rimorkio Trajleri me targe AFR678, Tipi ROYEN
22) Tirane, Autobetoniere tip MAN me targe: AA094 JN
23) Tirane, Autobetoniere me targe AA271MR Tipi Man
24) Tirane, Kamioncine Tip Renault me targa AA 079 ZL, me Leje Qarkullimi TRDA0533020 me shasi nr. VF654ANA000030739
25) Shkoder, Koplik, Kamion tip MERCEDES BENZ me targe; AA 102 NO
26) Tirane, Kamion tip MERCEDES BENZ me targe: TR 7763 U
27) Shkoder, Koplik, Autopomp betoni me targa AA817LY, me Leje Qarkullimi TRDA4674715, me shasi nr. ZCNH76438AG421912, adresa: Koplik, Malesi e Madhe
28) Shkoder; MALESI E MADHE, Kamion me targa AA579NV, me Leje Qarkullimi FRD0600516, me shasi nr.WMAF063544WD17422
29) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Autobetoniere me targa AA271MR, me Leje Qarkullimi TRDA8705415, me shasi nr. WMAT450238L015428;
30) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Eskavator me targa AJMT62, me Leje Qarkullimi TRDA3161520, me shasi nr. ZEF089WTN5LM00841;
31) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Borepastruese me targa ADMT30, me Leje Qarkullimi TRDB1687413, me shasi nr. MMBJNK74EVD000646
32) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Borepastruese me targa ADMT28, me Leje Qarkullimi TRDB2403212, me shasi nr. WMA50516113M062641
33) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Kamionçine me targa KR 0080 A, me Leje Qarkullimi DRD2458411, me shasi nr. 31605314666008
34) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Borepastruese me targa ADMT82, me Leje Qarkullimi TRDB1604012, me shasi nr. WMA5051114M038546
35) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Fadrome me targa ABMT26, me Leje Qarkullimi TRDB1173812, me shasi nr. 0948008
36) Shkoder; MALESI E MADHE; Koplik, Borepastruese me targa ABMT 38, me Leje Qarkullimi TRDA4735416, me shasi nr. 42412110001823
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Me date 17.08.2015, me ane te urdhrit Nr.31416 Prot, Nr.85715 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “ZIG", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në kuotat e palës debitore Marjan Pjeter Qefalia, në subjektin “STERKAJ”, me NIPT J68310708M, dhe në kuotat që zotëron në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 31.03.2017, me ane te urdhrit Nr. 857-15 Regj, Nr. 03578 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.4840 Prot, date 03.04.2017, lëshuar nga studio permbarimore “ZIG”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur me ane te shkreses Nr. 31416, date 17.08.2015, ne kuotat e pales debitore Marjan Qefalia, ne subjektin STERKAJ, me NUIS J68310708M.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2

Adresa:
1) Shkoder, Koplik, Bashkia Malesi e Madhe, "Rehabilitim, pastrim i kanaleve kulluese"
2) Fier, Divjake, Rikonstruksioni i Shtepise se Pushimit Divjake
3) Tirane, Yzberisht, Tirane, Rruga Pavaresia, zona kadastrale 3866, nr pasurie 123/12

Faqja Web:
www.sterkaj.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 08.09.2017
Raport per zmadhimin e kapitalit 22.06.2014
Kontrate shitje kuotash 04.06.2008
Raport i ekspertit per zmadhimin e kapitalit 26.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 07.11.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 943 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -256 654 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 209 505 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 163 644 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 108 171 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 524 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 34 558 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:652 033 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 607 399 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 344 898 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 030 340 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 257 212 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 319 504 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 328 273 719,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala