Skip to content

MARKETING & DISTRIBUTION Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 11:21:29
JSON

NIPT: J72124001N
Administrator: Besnik Nushi
Objekti i Veprimtarisë: Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje, magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial , lende te pare minerare, si dhe te çdo lloj malli tjeter. Te ushtroje veprimtari te Duty Free Shop, ne perputhje me dispozitat ne fuqi. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre çdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe /ose qe gjykohet I nevojshem apo I leverdishem per te. Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje , riparoje, importoje , bleje, shese, eksportoje , lere me qera dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh , artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te çdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj. Te zoteroje , administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e çdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me çdo lloj pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me çdo pasurije te luajtshme apo te paluajtshmene pergjithesi. Te kryeje vete ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare , revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi. Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje , ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje çdo dyqan , magazine, zyra etj.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj. Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise etj. Te tregtoje pajisje optike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Tregtim me shumice dhe pakice produkte te markes "Vodafone". Import-eksport, tregtim produkte kancelarie. Te krijoje, zhvilloje e tregtoje programe kompjuterike. Import- eksport tonera dhe leter te llojeve te ndryshme. Te kryej shtypshkrime te llojeve te ndryshme.Qiradhenie mjetesh e automjetesh te llojeve te ndryshme. Kryerja e veprimtarise se Agjensise Doganore.Te kryeje sherbime printimi te ndryshme. Projektim, zbatim i veprave, ndertim dhe rikonstruksioni siperfaqesh te ndryshme private apo shteterore. Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit si Call Center, Telemarketing dhe Telesales duke kryer çdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te treteve. Arkivim i materialeve të dixhitalizuar nëpërmjet një sistemi të integruar, manaxhim të të githa llojeve të arkivave duke filluar nga transporti i arkivave pranë mjediseve arkivuese, magazinimi, arkivimi elektronik dhe dixhital, ofrimi i mjeteve mbështetëse per arkivimin e dokumentacionit si: database dhe programe arkivimi, manaxhimi fìzik i arkivave, shpërndarjen dhe vënien në dispozicion të kutive të kartonit me qëllim arkivimin dhe dixhitalizimin e tyre. Regjistrim dhe arkivim elektronik. Mbledhja, transporti, ofrimi i mjeteve mbledhëse të dokumentave per shkatërrim, kuti alumini me sisteme sigurie të lartë. Manaxhim i dokumentave per shkatërrim, përgatitje dhe monitorim i dokumentave per shkatërrim, shkatërrim i dokumentave dhe materialeve të arkivuara të marra direkt per shkatërrim nga klienti. Shërbim konsulence dhe trajnim duke perfshire shërbime ekstra mbështetëse të proceseve të arkivave. Te kryeje shtypshkrime dhe printime me elemente sigurie. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile (si banesa individuate, kolektive, objekte industriale, bujqesore, ura etj). Ne fushen e investimeve, duke vepruar si investitor direkt ose ndermjetes i firmave te huaja per prodhimin e materialeve te ndryshme, ne fushen e turizmit, hapjen e kazinove, ne fushen e transportit, ne fushen e bujqesise, financave, kambizmit, bankave. Kryrjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsigacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te importit eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor. Oficine/repart per punime hekuri. Tregtimi me shumice e pakice i pajisjeve mjekesore e aksesoreve te tyre. Shitje me pakice nepermjet internetit. Transport. Transport mallrash dhe shperndarje e mallrave dere me dere.Ushtrim I veprimtarise se Arkives Private sipas perkufizimit te termit "Arkiv Privat'' te vendimit Nr.35 DATE 24.01.2018 te Keshillit te Ministrave. Konsulencë Fiskale.
Emërtime të tjera Tregtare: MARKETING & DISTRIBUTION, B2B Office
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/08/1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 102 940 475,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “3P Life Logistic”, shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 05/12/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42409015I, me adrese aktuale ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59, me administrator Altin Fani. “Marketing & Distribution” zoteron 80% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

II. “Pri-Invest”, shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/02/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81423026D, me adrese aktuale ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, km 10, Kashar, me administrator Monika Zeka. Marketing & Distribution zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

III. “KAVEX - ELBASAN TOBACCO CO SA”, shoqeri aksionare, e themeluar me date 02/03/1993 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62903373O, me adrese aktuale ne Elbasan, L. SHENKOLL, me administrator Christina Synodi. Marketing & Distribution zoteron 29.38% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

IV. “NIPTRADE”, shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/01/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11311051G, me adrese aktuale ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km. 10, 1051 Tirane, me administrator Vilma Nushi. Shoqeria eshte e c’regjistruar, perthithur nga shoqeria Marketing & Distribution shpk. Marketing & Distribution shpk zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Ford Tranzit, TR 0467 U
Tirane Kashar KASHAR AA 382 LY
Tirane Kashar Ford Fiesta AB 725 BM
Tirane, AB 052 BM Ford
Transit Tirane, Volkswagen Caddy TR 6337 S
Tirane Kashar, TR 2317 U
Tirane, TR 4758 T.
Tirane Kashar, AA 943 LA
Tirane, VOLKSAWAGEN CADY TR 9361 L
Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 929 SO
Tirane, Ford Tranzit AA 731 TT
Tirane Kashar, AA 751 MB
Tirane, TR 5123 T.
Tirane, Ford Fiesta AA 766 SX
Tirane Kashar, Targa AA 039 AA
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 276 BN
Tirane, TR 4765 T.
Tirane Kashar, AA 376 LY
Tirane, Ford Fiesta AA 772 SX
Tirane Kashar, AA 945 LA
Tirane Kashar, AB 427 AD Ford Focus
Tirane, AA973 TI, Ford Tranzit
Tirane, 4 Ford Fiesta AA 769 SX
Tirane, Ford Tranzit, TR 0498 U
Tirane, Ford Tranzit AA 495 TN
Tirane Kashar, Ford Transit Courier AA 461 SY
Tirane, Volkswagen Caddy TR 6341 S
Tirane, Ford Fiesta AA 756 SX
Tirane Kashar, Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 2326 U
Tirane, TR 8430 T
Tirane Kashar, AA 684 LD
Tirane, AA 973 SO Volkswagen Golf, Variant A7
Tirane Kashar, AB 875 AG Ford Connect
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 677 TA
Tirane Kashar, AA 723 MB
Tirane Kashar, Targa AA 073 AA
Tirane, AA 076 ST Volkswagen Golf, Variant A7
Tirane, AA 893 UA, Ford Tranzit
Tirane Kashar, AA 764 DN
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 269 SV
Tirane Kashar, TR 6168 R
Tirane Kashar, AA 380 LY
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 271 SV
Tirane Kashar, AA 821 LO
Tirane, TR 6136 I
Tirane Kashar, AA 523 LG
Tirane, Ford Fiesta AA 774 SX
Tirane, Volkswagen Golf Variant A7 me targe AA 716 SU
Tirane, Ford Fiesta AA 904 SX
Tirane, Ford Tranzit AA 734 TT
Tirane Kashar, AA 295 KS
Tirane Kashar, AA 982 LG
Tirane, Volkswagen Caddy TR 6338 S
Tirane Kashar, AA 677 LD
Tirane Kashar, AA 463 LA
Tirane, 01-975-FE, Mercedes Benz
Tirane, AA 625 SS Volkswagen Golf, Variant A7
Tirane, Ford Tranzit TR 0497 U
Tirane, BENZ SPRINTER 408,TR 6290 L
Tirane, MERC. BENZ SPRINTER TR 1698 M
Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 928 SO
Tirane Kashar, AB 351 AH Ford Connect
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 016 BN
Tirane, AA 351 TI, Ford Fiesta
Tirane, AA065ZY Ford Transit
Tirane, Ford Tranzit, TR 0472 U
Tirane Kashar, AA 984 LG
Tirane, TR 7463 U
Tirane Kashar, Mjeti me targe AA 764 AK
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 681 TA
Tirane Kashar 5 KASHAR AA 947 LA
Tirane Kashar, AA 312 LP
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 084 BN
Tirane Kashar, AB172 AD Ford Focus
Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9368 L
Tirane Kashar, AA 946 LA
Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 984 AH
Tirane, Ford Tranzit, TR 0471 U
Tirane, AA 238 TI, Ford Tranzit
Tirane Kashar, AB 291 AD - Ford Transit
Tirane, AA 237 TI, Ford Tranzit
Tirane Kashar, Wolkswagen Caddy AA 836 EI
Tirane, AA 895 UA, Ford Tranzit
Tirane Kashar, Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 2325 U
Tirane, AB 054 BM Ford Transit
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 154 BN
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 424 TA
Tirane, TR 4751 T.
Tirane, AB 951 BL Ford Transit
Tirane, Volkswagen Polo, me targe TR 8406 R
Tirane, Automjeti Tip Furgon Mercedes Benz, TR 4183 R
Tirane, Ford Fiesta AA 768 SX
Tirane Kashar, TR 6147 R
Tirane, Automjeti Tip Kamion Iveco Fiat me Targe TR 3041 T
Tirane, TR 4759 T.
Tirane Kashar, AA 789 LO
Tirane, Ford Tranzit AA 732 TT
Tirane Kashar, AA 684 LR
Tirane Kashar, Voklswagen Caddy Maxi Van AA 356 NS
Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 625 SO
Tirane Kashar, AA 153 FK, Wolksvagen Caddy
Tirane Kashar, AA 724 MB
Tirane, Volkswagen Caddy TR 6309 S
Tirane Kashar, AA 694 LA
Tirane, Volkswagen Caddy TR 6308 S
Tirane Kashar, AA 678 LD
Tirane, Ford Fiesta AA 758 SX
Tirane Kashar, AA 685 LD
Tirane, Automjeti Tip Kamion Iveco Fiat me Targe TR 2463 T
Tirane Kashar, AA 721 MB
Tirane 6 Kashar KASHAR Tip Wolkswagen Caddy me targe TR 8683P
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 769 BM
Tirane, Ford Fiesta AA 761 SX
Tirane, AB 935 BL Ford Transit
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 425 TA
Tirane Kashar, AB 726 AF- Ford Transit
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 046 TC
Tirane, AB 053 BM Ford
Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9323 L
Tirane Kashar, TR 2316 U
Tirane, Ford Tranzit AA 735 TT
Tirane Kashar, AB 429 AD Ford Focus
Tirane, AA 624 SS Volkswagen Golf, Variant A7
Tirane, FURGON TIP BENZ 902 TR 3255 K
Tirane Kashar, Targa AA 706 AI
Tirane Kashar, AB 254 AH Ford Connect
Tirane Kashar, AA 986 LG
Tirane, AB 428 AD Ford Focus
Tirane, Ford Tranzit AA 493 TN
Tirane Kashar, AA 771 DN
Tirane, Ford Tranzit AA 492 TN
Tirane, Ford Tranzit AA 733 TT
Tirane, AA 239 TI, Ford Tranzit
Tirane Kashar, AA 942 LA
Tirane, AA189TI, Ford Fiesta
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 085 BN
Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9433 L
Tirane Kashar, TR-7296-U
Tirane, AB 076 BM Ford Transit
Tirane, Ford Fiesta AA 771 SX
Tirane, Mercedes Benz Atego me targe AA 129 TI
Tirane, Ford Fiesta AA 770 SX
Tirane, AB 471 BL Ford Transit
Tirane, AA 974 TI, Ford Tranzit
Tirane Kashar, AA 768 LU
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 771 BM
Tirane, AA 894 UA, Ford Tranzit
Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 976 AH
Tirane Kashar, Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 2319 U
Tirane Kashar, AA 941 LA
Tirane Kashar, Targa AA 146 AA
Tirane, Ford Fiesta AA 762 SX
Tirane Kashar, AA 524 LG
Tirane, FURGON BENZ TR 6460H
Tirane, Ford Tranzit AA 661 TN
Tirane Kashar, Volkswagen Caddy AA 126 MF
Tirane Kashar, AA 764 LU
Tirane, AA 974 SO Volkswagen Golf, Variant A7
Tirane, TR 6045 I
Tirane, VOLKSWAGEN CADDY TR 1813 M
Tirane, VOLKSWAGEN CADDY TR 1812 M
Tirane Kashar, AB 316AD Ford Focus
Tirane, Ford Fiesta AA 760 SX
Tirane, Mercedes Benz Atego AA 130 TI
Tirane, Mercedes Benz Actros 2541 me targe AA 138 SK
Tirane, Ford Fiesta AA 773 SX
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 680 TA
Tirane Kashar, AB 624 AD Ford Transit
Tirane, AA579ZY Ford Transit
Tirane Kashar, AA 719 MB
Tirane Kashar, Volkswagen Caddy Maxi Van AA 357 NS
Tirane Kashar, Ford Transit Courier AA 460 SY
Tirane Kashar, AA 378 LY
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 277 BN
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 682 TA
Tirane Kashar, AA 805 RU, Otokar, Sultan Mega
Tirane, MERCEDES BENZ SPRINT TR 1482 L
Tirane, Ford Tranzit AA 736 TT
Tirane, Mercedes Benz Atego AA 176 TI
Tirane Kashar, AB 841 AG Ford Connect
Tirane Kashar, 01 764-CO
Tirane, AA 972 SO Volkswagen Golf, Variant A7
Tirane, AA064ZY Ford Transit
Tirane, Automjet tip Iveco Fiat, me targa TR 9461 T
Tirane Kashar, AB 724 B Ford Fiesta
Tirane Kashar, AA 846 LO
Tirane Kashar, AB 691 AF- Ford Transit
Tirane, AB 978 BL Ford Transit
Tirane, FURGON TIP BENZ 902 TR 3256 K
Tirane Kashar, AA 235 LP
Tirane Kashar, AA 314 LI
Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 986 AH
Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 926 SO
Tirane, Ford Tranzit AA 494 TN
Tirane, Ford Fiesta me targe AA 679 8 TA
Tirane Kashar, AA 983 LG
Tirane Kashar, AA 718 MB
Tirane Kashar, AA 381 LY
Tirane, AA 972 TI, Ford Tranzit
Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 902 AH
Tirane, BENZ SPRINTER 408,TR 6221 L
Tirane, FURGON TIP BENZ 902 TR 3254 K
Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9344 L
Tirane, Mercedes Benz TR 7306 T
Tirane Kashar, TR 7471 U
Tirane, AA578ZY Ford Transit
Tirane Tirane DAIMLER CRYSLER
Tirane, Ford Tranzit, TR 0469 U
Tirane Kashar, TR 2318 U
Tirane, FURGON BENZ TR 5477G
Tirane Kashar, AA 382 LP
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 270 SV
Tirane, Ford Tranzit AA 491 TN
Tirane, AA329TI, Ford Fiesta
Tirane Kashar, AA 985 LG
Tirane Kashar, AB 559 AF- Ford Transit
Tirane, TR 6173 I
Tirane Kashar, AA 379 LY
Tirane Kashar, AA 294 KS
Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 086 BN
Tirane Kashar, AA 648 LD
Tirane, Ford Fiesta AA 759 SX
Tirane, AB 582 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 385 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 598 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 594 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 269 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 516 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 399 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 285 MJ, Ford Transit
Tirane,AB 288 MJ, Ford Transit
Tirane, AB 308 MJ, Ford Transit
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Çështje Ligjore: Marreveshje bashkimi me perthithje

Me date 12.05.2017, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë "Marketing & Distribution", u vendos miratimi i bashkimit me përthithje të shoqërisë "Marketing & Distribution" me shoqërinë "Niptrade" shpk, ku shoqëria "Marketing & Distribution" do të jetë shoqëria përthithëse dhe shoqëria "Niptrade" shpk do të jetë shoqëria e përthithur. U miratua marreveshja e transferimit të aktivitetit të shoqërisë "Niptrade" shpk, për pasojë edhe 100% të kuotave tek shoqëria përthithëse "Marketing & Distribution". Me date 13.04.2017, u hartua Projekt-Marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqërisë "Marketing & Distribution" me shoqërinë "Niptrade" shpk. Shoqeria “Niptrade” shpk do t’i transferoje shoqerise Marketing & Distribution shpk teresine e elementeve te aktivit dhe pasivit sipas bilanit kontabel qe perfundoi ne 31.12.2016. Duke qene se Marketing & Distribution shpk eshte 100% aksionaer i shoqerise qe do te perthithet NIPTRADE, ky bashkim me perthithje nuk do te sjelle ndryshim ne kapitalin themeltar te shoqerise perthithese.

Me date 29.05.2017, u hartua Amendimi Nr. 1 i Projekt-Marreveshjes se Bashkimit nepermjet Perthithjes. Sipas ketij Amendimi, vlera e investimit (cmimi i blerjes se 100% te aksioneve te NIPTRADE shpk nga MARKETING & DISTRIBUTION shpk) ne baze te kontrates se blerjes eshte 9.162.114 (nente milion e njeqind e gjashtedhjete e dy mije e njeqind e katermbedhjete) leke. Kapitali i shoqerise perthithese “Marketing & Distribution” shpk pas perthithjes behet sa shuma e kapitaleve te dy shoqerive duke zbritur cmimin e blerjes se kuotave: 79.431.330 (shtatedhjete e nente milion e katerqind e tridhjete e nje mije e treqind e tridhjete) leke.

Me date 03.07.2017, u nenshkrua marreveshja e bashkimit te shoqerive nepermjet perthithjes, ndermjet shoqerise "Marketing & Distribution" me shoqërinë "Niptrade" shpk, ku shoqëria "Marketing & 62 Distribution" do të jetë shoqëria përthithëse dhe shoqëria "Niptrade" shpk do të jetë shoqëria e përthithur. Kapitali i shoqerise "Marketing & Distribution" pas bashkimit behet 79.431.330 (shtatedhjete e nente milion e katerqind e tridhjete e nje mije e treqind e tridhjete) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km.10

Adresa:
Diber Burrel Lagjja Pjeter Budi, pallati 32, shkalla 3, kati 1, ap.9, zona kadastrale 1326
Lezhe Milot MILOT Rruga "Ndoc Deda", Milot, Kurbin
Tirane Kashar, Autostrada TR - DR, rruga dytesore km.9.
Durres, Fushe Kruje, Vodafon shop, Lagja Punetori, Perballe Market "Kaloshi" (Ne qender)
Tirane, Rruga Sheshi Willson, Pall.Mbi Big Market, Kati 1
Durres, ALEKSANDER GOGA NR.218
Vlore Vlore VLORE Bulevardi " Ismail Qemali", Pallati tek ish - Fabrika e Orizit, prane Supermarket "Conad".
Tirane, Vodafon shop, Rruga Qemal Stafa, Pallati Nr.575, Dyqani Nr,12, Kati I-re
Tirane, Rruga Dibres,prane Poliklinikes,Kati 1.
Tirane Farke LUNDER
Korce Korçe KORCE Sheshi i Teatrit, Zona Kadastrale 8561, P-Nr.9, Nr Pasurie 0000-2/22
Vlore Orikum ORIKUM Orikum, Pallat i ri, Dyqani i cepit, Zona Kadastrale 2832
Tirane, Vodafon Shop, Rruga e 7 Kavajes, Pallati Orion, Pas qendres Kondor, Kati I-re, dyqani i cepit
Vlore, Lagjja Lirim, Pallati 1187, Apartamenti 2
Tirane Dajt LINZE Kryqezimi per te Teleferiku, Vile trekateshe, Kati i pare, Qesarak, Linze
Fier, " SHEQI I MADH "
Tirane Kashar, Minimarket, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.10, Zona Kadastrale 2105, Kashar, Tiranë Korce, BULEVARDI REPUBLIKA
Berat, LAGJA "22 TETORI"
Tirane, Zona Kadastrale Nr. 8380, pasuria me numër 6/124+3-21, e ndodhur në Rrugën “Myslym Shyri”, Pallati Nr. 46, Shkalla Nr. 3, Kati 1, Apartamenti Nr. 21
Vlore, Vuno, ndërtesa Nr.1, Pauria Nr.1/75, ZK.3844
Tiranë, Rr.’’Ded Gjo Luli’’, ndërtesa Nr.3/1, Pasuria Nr.6/296+8-1, ZK.8350

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Projekt marreveshje e bashkimit te shoqerive date 13.04.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Vendimi i ortakut te vetem date 04.12.2023
Raporti i ekspertit kontabel
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 334 616 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 189 733 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 219 953 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 302 479 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 219 780 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 298 302 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 318 237 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 348 013 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 265 127 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 349 737 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 480 713 466,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 022 548 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 566 978 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 751 279 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 475 299 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 246 950 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 618 133 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 752 043 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 248 329 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 15 236 014 263,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani