Skip to content

PERXHOLA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-28 09:04:41
JSON

NIPT: J92108008O
Administrator: Përparim Golli
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve civile industriale, turistike, bujqësore deri në 2 kate dhe mbi 2 kate me kompletime dhe instalime të nevojshme, ndërtime ujësjellës e kanalizime, punime mbrojtjeje, sistemime hidraulike, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash etj. Tregtim materiale ndërtimi, elektrike, konfeksione të ndryshme, fruta, perime, produkte bujqësore, blegtorale me shumicë dhe pakicë, import, eksport brenda dhe jashtë vendit. Magazinim dhe reklamim.
Emërtime të tjera Tregtare: PERXHOLA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/05/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 580 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DITEKO, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/09/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92108022E, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli. PERXHOLA zoteron 5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me targe AA693YP
Tirane, TR1291P
Tirane, AA116LA
Tirane, AA479NF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 25.01.2010, u nenshkrua projekt-marreveshja e bashkimit per bashkimin nepermjet perthithjes te shoqerive Perxhola shpk (shoqeria perthithese) me NIPT J92108008O me shoqerine Harito-Invest shpk (shoqeria e perthithur)me NIPT K71415801B. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise Harito -Invest shpk kalojne ne favor te shoqerise perthithese “Perxhola” shpk. Shoqeria qe perthithet “Harito Invest” shpk me NIPT K71415801B, vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin "Çregjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, nr 4, pallati nr 14, shkalla nr 1, apartamenti nr 21

Adresa:
Tirane, Rruga 29 Nentori ( Rruga e Durresit ) Njesia 11, Njesia strukturore TR/442

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 09.06.2014
Raporti i ekspertit kontabel te autorizuar date 13.12.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 04.07.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit nepermjet emetimit te pjeseve te reja date 26.06.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 174 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 301 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 172 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 62 695 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 122 553 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 662 034,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 74 054 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 82 962 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -13 997 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 57 962 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:179 577 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:258 827 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:292 399 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:299 388 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:421 874 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:258 724 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 234 909 991,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 255 166 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 135 423 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 412 184 232,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala