Skip to content

NDERTUESI 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-25 14:11:31
JSON

NIPT: J96409033R
Administrator: Broz Dodaj
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim ne fushen e ndertimeve,montimit,projektimit.Prodhimi i materialeve inerte dhe materialeve te ndertimit.Import-eksport te materialeve te ndertimit.Zbatim ne fushen e ndertimeve, rrugeve, sinjalistike rrugore, barriera, te montimeve e projektimeve, te ndertimeve e rikonstruksioneve te veprave industriale e sociale, ndertime banesash shume kateshe dhe vilash, veprash urbane, rruge e kanalizime, sherbime publike.Prodhimi i materialeve inerte dhe materialeve te ndertimit, import-eksport, grumbullim dhe transport te mbejtjeve inerte dhe mbetjeve te pa rrezikshme, tregti me shumice e pakice i materialeve, te lendeve te para per ndertim, te te gjitha llojeve te inerteve qe prodhohen prej guri, cdo material apo lende e pare qe perdoret ne ndertime. Ndertim rrjetesh, ujesjellesa te furnizimit me uje,ndertim impiantesh te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Punime topogjeodezike, mjedisi, nentokesore, ura e vepra arti,veshje fasadash, sisteme kapote, rifiniture,murature, druri, materiale plastike, xhami, punime per prishjen e ndertimeve. Ndertim vepra kullimi dhe vaditjeje. Transport lende djegese (nafte) per nevoja te shoqerise. Tregti te materialeve te ndryshme elektrike dhe te te gjitha materialeve industriale. Ndertime n/stacionesh, kabinash te transformatoreve, shtrim te linjave te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet te shperndarjes, se energjise, ndertim impiantesh per prodhimin e energjise elektrike, impiante fotovoltaike, auditim energjie. Punime strukturore speciale, punime mbi shina, traversa. Ndertim barriera dhe mbrojtje rrugore,sinjalistika rrugore, sinjalistike ndriguese. Shtrim te linjave telefonike dhe telekomunikacioni. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. Punime strukturore speciale, punime mbi shina, traversa, impiante ngrites dhe transportues. Transport te mallrave e makinerive brenda vendit me mjete jashte norme per llogari te vete shoqerise dhe per llogari te paleve te treta.batim në fushën e ndërtimeve, rrugëve, sinjalistikë rrugore, barriera, té montimeve e projektimeve, të ndërtimeve e rikonstruksioneve té veprave industriale e sociale,ndërtime banesash shume katëshe dhe vilash, ndërtim godina industriale, veprash urbane, rrugë e kanalizime, shërbime publike. Prodhimi i materialeve inerte dhe materialeve te ndërtimit, import-eksport, grumbullim dhe transport të mbejtjeve inerte dhe mbetjeve të pa rrezikshme, tregti me shumicë e pakicë I materialeve, të lëndëve tè para per ndërtim, të te gjitha Ilojeve të inerteve që prodhohen prej gun, cdo material apo lëndë e pare që përdoret në ndërtime. Ndërtim retesh, ujèsjellësa të furnizimit me ujë,ndërtim impiantesh të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Punime topogjeodezike, mjedisi, nëntokësore, ura e vepra arti,veshje fasadash, sisteme kapotë, rifiniture,murature, druri, materiale plastike, xhami, punime per prishjen e ndërtimeve. Ndërtim vepra kullimi dhe vaditjeje. Punime mekanike. Transport lénde djegèse (nafte) per nevoja të shoqerisë. Prodhimi i materialeve të ndryshme elektnke per objekte civile, industriale dhe import eksport. Ndértime n/stacionesh, kabinash të transformatoréve, shtrim té linjave té tensionit tè lartë, të mesëm dhe të shpërndarjes, së energjisë, ndërtim impiantesh per prodhimin e energjisë elektrike, impiante fotovoltaike on/off grid. Auditim energjie per ndertesa dhe procese. Ndërtim barriera dhe mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistikë ndriçuese. Shtrim të linjave telefonike, fibrave optike. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Punime strukturore speciale, punime mbi shina, traversa. Impiante ngritës dhe transportues. Transport té mallrave e makinerive brenda vendit me mjete jashtë norme per Ilogari te vetë shoqerise dhe per Ilogari të 3 palëve të treta. Perpunim dhe prodhim të artikujve të ndryshëm të duraluminit dhe të profileve të ndryshme Importeksport. Punime kartonxhesi, materiale druri, material plastike, mateniale xhami, fasada xhami, Import-eksport. Prodhimi, montimi, cmontimi, dhënie me qera I skelerive per fasada dhe armature import-eksport, konstruksione metalike. Import-eksport I paisjeve kompjuterike, skaner, printer, ups, panel akses kontrohhi, sherbime IT, sisteme alarmi per hyrjet e pa autorizuara, sisteme vëzhgimi me kamera dhe regjistnmit e transmetimit té figures dhe zerit. Sisteme kontrolli te hyrje-daljeve dhe evidentim të kohës se punës. Sisteme alarmi kunder zjarrit.
Emërtime të tjera Tregtare: NDERTUESI 2000
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/04/1999
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 38 700 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Bushat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 25.10.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 974 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 381 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 839 247,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 743 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 559 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 759 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 116 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 175 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 530 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:107 117 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:34 806 089,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:30 132 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:55 880 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:36 963 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 687 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 61 040 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 108 546 663,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 56 311 198,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala