Skip to content

FEDOS (Ish HEALTH CARE- EL)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-07 08:22:08
JSON

NIPT: K01514009I
Administrator: Orion Struga
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e sherbimeve mjekesore, industriale, dentare, farmaceutike, mjedisore dhe laboratoret universitare. Import dhe Eksport me shumice dhe pakice te pajisjeve mjekesore, reagente, materiale konsumi, pjese kembimi, preparateve farmaceutike, pajisje didaktike, pajisje analitike, tregtim dezinfektantesh dhe materiale mbrojtese per situate pandemike si COVID-19. Mirembajtje, riparim dhe trajnim teknik i te gjitha pajisjeve mjekesore, spitalore, didaktike dhe analitike, trajnime dhe konsulenca teknike per perdorim te pajisjeve mjekesore, didaktike dhe analitike. Fushata per ndergjegjesimin e publikut, trajtimi i mjeteve te transports per kujdesin shendetesor etj. Qender diagnostike mjekesore, qender kurative mjekesore. Studime dhe aplikime ne fushen e mjekesise. Paisje mobilimi, paisje IT, furnizim dhe instalim te pajisjeve software te cilesise se larte, PC, servera, printera, fotokopje, asistence teknike, riparime, instalime dhe konfigurime te sistemeve te perpunimit te te dhenave, instalim i rrjeteve kompjuterike, telekomunikacionit dhe mirembajtje e tyre. Paisje kerkimore industriale, paisje dhe aksesore per fushen e arkelogjise, mjedisit dhe veterinarise.
Emërtime të tjera Tregtare: FEDOS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.02.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 120 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 30.09.2014, u lidh Kontrata e Pengut Nr. 2739 Rep., Nr.1638 Kol e lidhur midis Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) dhe shoqerise “FEDOS” sh.p.k, Fatmir Struga dhe Orion Struga (Kredimarres/ Pengdhenes) me objekt krijimin e nje pengu, ku me anen e te cilit ne menyre te pakthyeshme japin peng Aksionet /Kuotat, ne favor te kredidhenesit ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesmarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura mbi to ne favor te kredidhenesit Raiffeisen Bank dhe cdo aksion/kuote e re e shoqerise ose te drejtat qe lidhen me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesit.

II. Me date 20.05.2015, me ane te Aktit "Deklarate Noteriale", Nr.2025 Rep, Nr.956 Kol, leshuar nga "Banka Raiffeisen" sh.a, shprehet heqja dore nga pengu mbi kuotat sipas Kontrates se Pengut mbi kuotat e pjesemmarjes ne shoqerine "FEDOS "sh.p.k, date 30.09.2014, Nr.2739 Rep, Nr.1638 Kol, pasi detyrimet e shoqerise "FEDOS" sh.p.k, jane siguruar me garanci te tjera.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati i ri 9- katesh prane Albsig 1/17

Adresa:
Tirane, Njësia bashkiake Nr. 6, rruga "Llambi Bonata", zona kadastrale 8230, Nr. pasurie 5/275- G3, pallati Nr. 2, kati -1, magazinë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 11.07.2002
Kontrate shitje kuotash 05.11.2005
Vendimi i asamblese se ortakeve 11.11.2007
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 23.07.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhim kapitali 05.06.2010
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 22.08.2019
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 06.10.2016
Kontrate dhurimi kuotash 10.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 194 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 061 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 407 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 134 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 878 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 624 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 155 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 932 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:247 664 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:116 737 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:74 187 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:88 232 178,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:89 009 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 095 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 30 710 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 77 046 425,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala