Skip to content

MEDIA +
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 11:53:01
JSON

NIPT: K01711002M
Administrator: Gezim Ismaili
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht cdo operacion financiar tregtar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtpersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtarise radiotelevizive.
Emërtime të tjera Tregtare: MEDIA +
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03/05/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 102 251 340,00
Numri i pjesëve: 10 225
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ferdinand Samarxhiu; Llaqi Çuko; Basir Çollaku
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 31.05.2016, me ane te Urdhrit Nr.299 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.2133 Prot., date 31.05.2016, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Andi Kocaqi, u urdherua vendosja e sekuestros mbi aktivet e debitorit "MEDIA +" sh.a, me Nipt-K01711002M, me seli ne Tirane deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

II. Me datë 13.06.2019, me ane te Urdhrit Nr.1239/3 Prot., lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” SHPK., protokolluar nga QKB me Nr.8633 Prot., datë 24.06.2019, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aktivet e pales debitore, shoqëria MEDIA + SHA me NUIS (NIPT) K01711002M.

III. Me datë 08.07.2019, me ane te Urdhrit, Nr.1336/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqëria “MEDIA +” ShA me NUIS (NIPT) K01711002M, me perfaqesues ligjor z. Gezim Ismaili.

IV. Me datë 28.12.2020, me ane te Shkresës Nr. 4664 Prot., për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe të drejtat pasurore qe i perkasin subjektit MEDIA + SHA me NUIS (NIPT) K01711002M.

V. Me datë 09.06.2023, me anë të shkresës Nr. 27207 Prot., “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin, subjekti “MEDIA +”, Shoqëri Aksionare, pajisur me NUIS (Nipt) - K01711002M me anë të së cilës synohet që në QKB, të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Sheshi Ataturk, Godina e Librit Shkollor Nr. 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 03.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 06.11.2000
Urdher per Venie Sekuestro date 31.05.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 13.06.2019
Urdher per Heqje Sekuestro date 08.07.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -5 354 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 078 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 175 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 91 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -394 675,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 613 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 506 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:347 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:466 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 052 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 696 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 361 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 989 456,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 204 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 536 480,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli