Skip to content

DESARET COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 11:09:29
JSON

NIPT: K01816001J
Administrator: Sofije Shani
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete ne fushen e ndertimit:germime dheu me punime eventual murature e beton arme prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim material ndertimi Prodhim material inertegure, Prodhime qeramike tulla-tjegulla-fajance, Prodhim elemente betoni e betonarme te zakonshem-pararendur gure dekorative, Prodhim materiale lidhes gelqere-allci cimento, Prodhim materiale me baze bitumi sintetike, ndertime civile dhe ekonomike ndertime civile -industriale -turistike -bujqesore deri ne 5 kate, Rikonstruksione,Ndertim banese me skelet mbi 8 kate,Ndertime rrugore, Ndertim rruge kategoria IV dhe V,Ndertim rruge kategoria III dhe II –I,Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimt ne rruge,ndertim mbi shtresa rrugore, Ndertim autostrade-pista-aeroporte-helioporte,ndertime hekurudhore Punime hekurudhore, Punime speciale te shinave dhe traversave punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit,ndertim ura dhe vepra arti Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 m Ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m - Estakada - ura metalike - te varura Ndertim tunele rrugore- hekurudhore,ndertime detare,Ndertime portuale - bakina -basene – pontile,Punime thellimi - drenimi ndertime hidraulike dhe hidroteknike,Ndertimi ujesjelles-kanalizime-kanale e impiante vaditje,Punime mbrojtje te sistemit hidraulik-cimentime etj,Ndertim impiante te trajnimit te ujit,Ndertim vajesjellesgazesjelles-naftesjelles. Rivelime topografike,Punime topogjeodezike ne objekte inxhinierike Punime speciale gjeodezike,rrjeta mbeshtetese,qendrueshmeri terrenesh,Punime fotogramatike - hartografike,Per projektimin,Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe Objekte civile industrial, turistike prej murature e skeleti betonarme si dhe me skelet metalik mbi pese kate,Studime pjesore urbanistike, kolaudim e supervision,Ky aktivitet do te ushtrohet pas marjes se liçences,Importim dhe eksportim si dhe tregetim me shumice dhe pakice e artikujve te ndryshem industrial e ushqimor, bime medicionale,pjese kembimi te paisjeve kompjueterike,elektroshtepiake, si lavatrice, frigorifer, televizore,aspiratore,kondicionere etj. Tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice dhe me pakice, artikuj te ndryshem ushqimor, elektrike, kompjuterike,hidrosanitare, hidraulike, prodhime qeramike, konfeksione te ndryshme, prodhime kozmetike dhe estetike, bime medicionale dhe eterovajore,Prodhimi dhe tregetimi I artikujve bujqesor, blektoral, frutikulture, olivi culture, perime dhrithera e tjer, si dhe perpunimi I tyre industrial, import-eksportin e tyre Tregetim te lendes drusore, bojrave te ndryshme plastike per mure e fasada, kimikate e lende te para per prodhimin e tyre. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, bare, restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative,Punime druri mobilje e orendi prodhime duroalumini dhe tregetimi I tyre,Prodhim materiale te ndryshme ndertimi si pllaka per shtrim e veshje te objekteve te ndertimit, banesave, tulla e tjegulla te llojeve te ndryshme,Investime dhe pjesemarje ne investime duke bashkepunuar me shoqeri te tjera vendase dhe te huaja ne fushat e industries,bujqesise, industrise ushqimore transport si dhe ndertim te objekteve si te banesave shume kateshe , ura e kanalizime, dekore te fasadave e rikonstruksione te godinave te llojeve te ndryshme, 31 etj,Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra ne menyre tokesore si dhe sevise per te gjitha llojet e automjeteve,Kerkim,shfrytezim,nxjerrjen dhe perpunimin e mineralit te kromit dhe nenprodukteve te tij,transportimin e produkteve me siper ne te gjithe vendin dhe jashte tij, po keshtu dhe te cdo produkti tjeter mineral apo jo ,tregetimin me shumice dhe pakice dhe import dhe eksport te mineraleve me slper apo nenprodukteve te tyre Studime,projektime,ndertime civile hidroteknike dhe hidroenergjitike,prodhim dhe tregetim te energjise elektrike, ndertim e shfrytezim te rrjetit hidroenergjitik,linje prodhimi uji te pishem dhe lengje te tjera e mirembajtje te tyre. Ekspertize Mjedisore dhe Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. Vleresimit dhe Ekspertizes per Mbrojtjen nga Zjarri.Fabrike betoni.Impiant Betoni.Fabrike Asfalto -Betoni. Sherbime Nderhyrese Higjenosanitare (II.8.B). Sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje apo kullota (III.7.A). Shpues Profesionist per uje (III.7.B).Sherbime te perkujdesit komunitar (X.1.A). Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare (IV.4.A). Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike (IV.4.C).
Emërtime të tjera Tregtare: DESARET COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/05/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 800 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
X.1.A - Shërbime të përkujdesit komunitar
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 11, Rruga" Hysni Gerbolli"', Pallati "Desaret",Prane Kryqit te Kuq, Kati perdhe

Adresa:
Skrapar, Çorovode, Fabrike Betoni, Impiant Prodhimi Betoni, Fabrike Asfalto-Betoni, Ish Ndermarrja e Ndertimit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 02.11.2017
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 20.02.2014
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e shitblerjes dhe kontrata e shitblerjes se kutoave date 21.09.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 317 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 958 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 958 432,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 849 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 351 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 802 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 392 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 474 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 951 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 685 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 466 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:400 102 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:108 351 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:117 145 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:108 846 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:280 663 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:345 685 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:138 835 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:125 041 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 984 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 23 827 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 75 217 743,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani