Skip to content

VELLEZERIT HYSA. Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 07:13:08
JSON

NIPT: K12911201C
Administrator: Besnik Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose mirembajtje dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: Gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, kompletimi me struktura dhe finitura të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Ndertim, sistemime, mirembajtje e sherbim per; Rrugë, autostrada, ura, tunele, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Punime nëntokësore, sherbim e mirmbajtje e tyre; galeri, shpime, kalime nëntokësore, tunele. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellës, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje; veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza,si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë.Punime mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime,grykëderdhjet e lumenjve,konsolidimin e strukturave të anëve të lumenjve argjinatura.Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike.Ndërtime për nënstacione,kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.Punime për prishjen e ndërtimeve.Impiante hidrosanitare.Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).Punime rifiniture të muraturës me materiale druri, plastik,metalik dhe xhami. Impiante të sinjalistikës ndriçuese/jondricuese të trafikut. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Zbatimin e pilotëve,të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse,me ankorim,të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës,me zbatim të punimeve nëntokësore,marrjen e kampioneve për analiza nga pikëpamja gjeoteknike. Shtresa dhe mbistruktura speciale.Punime në shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit.Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV.Pastrimi i ujërave detar,liqenore dhe lumorë. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Rilevime topografike,punime topogjeodezike,punime gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh. Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë. Shpime gjeologoinxhinierike,puse e shpime për ujë. Shpimet për të vlerësuar gjeologjinë për ndërtim.Aktivitet ne fushen e minierave.Studimin, projektimin, konsulencen per realizimin te infrastruktures me karakter pushues,edukues,te burimeve natyrore, kulturore, per realizimin e hotelerise, fshatra turistike; Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin e infrastruktures per transportimin public/privat te njerezve dhe mallrave ne Shqiperise dhe jashte saj nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik. Transporte jashte norme, per vete dhe per te trete. Ngarkimi/shkarkimi te anijeve, trenave.Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin te mbrojtjes/permiresimit/rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike etj, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave etj. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve jo te rrezikshme. Ne fushen e prodhimit materilave ndertimit, mineraleve, produkteve bujqesore, fruta perime, blegtorale etj. Transportit te mjeteve monetare dhe sendeve me vlere e te cmuara. Sistemim dhe menaxhim i parkimeve te hapura dhe te mbyllura. Pike servisi sherbimi/riparimi auto-mjetesh te cdo tonazhi. Dhenje me qira e automjeteve. Perdorim civil te lendeve plasese ne siperfaqe dhe nentoke, ruajtjen dhe magazinimin e tyre. Zhvillim, ndertim, operim te zonave ekonomike, zone e rendesise se vecante, zonës së teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik. Eksport Import e tregtim me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, ndertimore e bujqesore. Te pjeseve te kembimit, automjeteve te reja e perdorura. Aktivitetin e tregetimit me pakice e shumice te karburanteve baze, vajra, lubrifikante e nenprodukteve te tyre, mbajtjen e depozitave te karburanteve per efekt te aktivitetit te shoqerise per tregetimin dhe perdorimin vetiak te karburanteve.Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles, gure, pllaka nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur dhe nga guroret. Prodhim, perpunim, tregetim i materialeve inerte te te gjitha fraksioneve (rere, granil, cakull, stabilizant, zhavor, etj.). Prodhim, tregetim i betoneve te gjitha markave si edhe nenprodukteve te betonit (tubo betoni, pllaka, bordura, puseta, blloqe, etj.). Prodhim dhe tregetim i asfaltit te te gjitha llojeve (binder, tapet, konglomerat, asfalt i modifikuar, etj.). Prodhim, perpunim, tregetim i materialeve gelqerore (gelqere, stuko, llac, etj.).
Emërtime të tjera Tregtare: VELLEZERIT HYSA.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/02/2001
Rrethi: Cerrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 685 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. REI-ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.03.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22818201N, me adrese ne Elbasan, Qukes Pishkash Hec Lingjance 1, godina e centralit elektrik, fshati Pishkash, Njesia Administrative Qukes, me administrator Elton Hysa. VELLEZERIT HYSA shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)

II. HOXHA-L-ENEREGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12608205L, me adrese ne Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. Ortaket e shoqerise jane : ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%).(Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)

III. H.K HEC Grabova 2, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.08.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72023004I, me adrese ne Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane-Durres, Km 3, Rruga Themistokli Germenji, Zona Kadastrale 2679, Godina me Nr Pasurie 22/14, me administratore Aurela Dollenga dhe Lulzim Kapllanaj. Ortaket e shoqerise jane VELLEZERIT HYSA (50%) dhe HYDROPOWER (50)%(Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 124 , ZDLM0562F6A000003
2) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio AHR 873 ZAX41S075PL011379
3) Elbasan, Klos,Kamioncin ATP, targe AA 771 PC, JN1CGUD22U0737356
4) Elbasan, Klos, Kamion Benz , Targe AA 281 PV, nr shasie WDB952314K560112
5) Elbasan, Koke Terheqese targe AA 594 VG nr. shasie WDB9340321L141174.
6) Elbasan, Klos, Kamiocine AB 658 CK WDB9036221R928331
7) Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 027 IM.
8) Elbasan, Kamion Daimler Chrysler AA 752 IV
9) Elbasan, Mercedes Autoveture AA 233 XZ, WDF63970313284302.
10) Elbasan, Mitsubishi PIC UP, targe AA 045 FK, MR0FR22G000630446.
11) Elbasan, Klos Kamiocine AB 577 CK WDB9062551N371950
12) Elbasan, Klos, Autobetonjere EL 3521 C ZCNH68438ZD426367
13) Elbasan, Kamion Volvo EL 3523 C.
14) Elbasan, Mitsubishi ATP EL 8106 B
15) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 125 ,ZDLM0562F6A000004
16) Elbasan, Klos, AUTOVETURE EL 6677 B WDB2100161B364939
17) Elbasan, Beton Pompe Daimler Chrysler EL 1171 C
18) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 120 , ZA9S47PELL0C37066
19) Elbasan, Klos, Autobetoniere/Beton Pompe AA 458 ZB, ZCNH78442ZG427484
20) Elbasan, Klos, Rimorkiator, targe AER 339, 4295
21) Elbasan, Klos, KokeTerheqese me targe AA 642 MY, WDB9342411L559723
22) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 122 , ZA9ANTARES1G62236
23) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 356 PV, nr. shasie WDB9342411K854335
24) Elbasan, Klos Gjysem Rimorkio targe AGR 129, ZA9SA7PELL0C37206.
25) Elbasan, Klos, FIAT FUGON AA 014 OB ZFA24400007690148
26) Elbasan, Klos, Klos Kamiocine AB 869 CA ZFA25000001245937
27) Elbasan, Kok Terheqes AB 648 CR, WMAH70ZZ95M423940.
28) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio targe ADR 560, ZLK2GTP47CSS00542
29) Elbasan, Klos, Klos Gjysem rimorkio, targe ADR 561, ZLK2GTR4700C86012
30) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 127, ZA9SA7PELL0C37211
31) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 692 UG ,nr shasie WDB9342411L150906
32) Elbasan, Klos, Kok Terheqes AA 035 NN WMAH94ZZ14L037065
33) Elbasan, Kok Terheqes Mercedes Benz AA 611 CK.
34) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AFR 915, ZDLLC443TP0000108
35) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio, targe ADR 558, ZLK2GTP47CSS00544.
36) Elbasan, Kamioncine Daimler Benz EL 3520 C
37) Elbasan, Klos Kamiocine AA 510 ZT WDB9036221R587724.
38) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 063 XK, nr shasie WDB9340821L382979
39) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio, targe AER 332, ZA9S368PELLC37001
40) Elbasan, Rimorkiator ADR 978 YA9TL689F96113602.
41) Elbasan, Klos, AUTOVETURE AB 999 VH WBAKV210100N20242
42) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AFR 914, ZDLLC443TP0000107
43) Elbasan, Klos, Kamiocine AB 262 CG WDB9062331N305076
44) Elbasan, Autobetoniere , targe AA 691 UG, ZCNH78438ZE426784.
45) Elbasan, Klos Rimorkiator, targe AER 120, SA934067U70850076
46) Elbasan, Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 790.
47) Elbasan, Klos, Kamiocine, targe AA 807 RZ, WDB9036221R933213
48) Elbasan, Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 793
49) Elbasan, Klos Kamiocine AB 354 AB WDB9062351N378052.
50) Elbasan, Klos, Kamiocine AA 998 XO WDB9046221R609448
51) Elbasan, Gjysem rimorkio AHR 487 ZLK2GTP47CSS00547
52) Elbasan, Klos AUTOVETURE AA 999 PU WDC2923241A008548 .
53) Elbasan, Klos, Autobetoniere, targe AA 089 VL, WDB9523141K591120
54) Elbasan, Klos Furce (fshese ) mekanike per pastrim, targe AA 028 PJ, SBCA1LD000B002435
55) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 123, ZDLM0562F6A000002
56) Elbasan, Klos, KGjys Rimorkio Zorzi AAR 791
57) Elbasan, Kamion D. Chrysler,Targe AA 124 TK ne shasie WDB9523141K816448.
58) Elbasan, Klos, AUTOVETURE AA 240 JJ WBAFG01010L337633
59) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 062 XK, nr.shasie WDB9341611L141006
60) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targa AA 031 PJ , nr shasie WDB6581901K030207
61) Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 883 LV.
62) Elbasan, Klos Kamiocine AA 997 XO, WDB9046221R795970
63) Elbasan, Klos, Kamion D.Benz Targa EL 3040 B Nr shasie WDB6251361K256574
64) Elbasan, Kamion DAF AA 860 MJ.
65) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 639 MY, nr shasie WDB9342411L558411.
66) Elbasan, Klos, Koke Terheqese me targe AA 637 MY, ne shasie WMAH29ZZZ3M372603
67) Elbasan, Klos, Kok Terheqes AA 496 ZT WMAH29ZZ77L046679
68) Elbasan, Gjys Rimorkio Hendricks EL 9007 B
69) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targa AA 641 MY, nr.shasie WDB9342411L558049
70) Elbasan, Kamioncine Iveco Fiat AA 312 HG
71) Elbasan, Klos, Autobot Minerva, targe AER 331, ZA9S5690001C71616
72) Elbasan, Klos, Kok Terheqes me targe AA 640 MY, nr. shasie WDB9342411L558655
73) Elbasan, Klos, Kamiocine AB 262 CG WDB9062331N305076
74) Elbasan, Klos, Kamiocine AA 605 YD WDB9062551N379550
75) Elbasan, Klos, Kamion MAN, targe AA 504 PU ,Nr shasie WMAT46ZZZ1L026135
76) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 065 XK ,WDB9341611L141920
77) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 128, ZA9SA7PELL0C37209
78) Elbasan, Klos, Autobetoniere, targe AA 894 PU, CNH786503P511105
79) Elbasan, Klos, Kamioncin ATP, targe AA 871 PC, AHTFR29G807004657
80) Elbasan, Klos AUTOVETURE AA 361 YI JTMBB31V605018181
81) Elbasan, Klos,FIAT Autoveture AA 348 PD ZFA19200000488293
82) Elbasan,Mitsubishi ATP EL 1172 C
83) Elbasan, Klos, Koke Terheqese me targe AA 012 MZ ,nr shasie WDB9342411L313461
84) Elbasan, Klos Gjysem Rimorkio, targe AFR 225, ZB3612MD8SSZ49266.
85) Elbasan, Klos Gjysem Rimorkio targe AGR 126 , ZDLM0562F6A000005
86) Elbasan, Kamion MAN AA 281 MP
87)Elbasan, Klos, AUTOVETURE AB 999 EH WDC1668241A084045
88)Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 056 XK nr.shasie WDB9341611L516515
89) Elbasan, Klos, Autovinc Marchetti, targe AA 216 RM, ZA9MG8041PCA29401
90) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio, targe ADR 563, ZA9ALTAR0M2G62017
91) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 054 XK nr shasie WDB9341611L141511
92) Elbasan, Klos, Land Rover AA 099 TD SALLSAA147A104051
93) Elbasan, Klos Autobot Fiat Iveco, targe AA 013 PD, ZCFA1KD0001147428
94) Elbasan, Klos, Kok eTerheqesetarga AA 638 MY , nr shasie WDB9342411L559724
95) Elbasan, Klos ,Gjysem Rimorkio, targe AFR 226, ZB3612MD8SSZ49267
96) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio targe ADR 562, ZLK2GTP47CSS00546
97) Elbasan, Klos, Kamion me vinc MAN, Targe AA 276 PV, Nr shasie WMAH93ZZ17M481569
98) Elbasan, Klos, AUTOVETURE AA 570 SZ WDD2452331J048404
99)Elbasan,Klos, Autobitumatrice , targe AA 690 UG, ZCFA1TH0004188804
100) Elbasan, Klos, Autobot MAN AA 540 KH WMAL700594Y036287
101) Elbasan, Klos, AUTOVETURE AA 264 VS WDB2110061A055250
102)Elbasan, Klos, Kamiocine AB 054 CB WDB9062531N405963
103)Elbasan, Klos, Autovinc DEMAG AC300, targe AA 198 UV, W09309672XZM02061
104) Elbasan, Klos, Kamioncin ATP, targe AA 962 PC, VSKCVND40U0278206
105) Elbasan,Klos, Kamiocine, targe AA 816 RZ, WDB9036221R839229
106)Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 121 , ZA9S47GH000K32011
107) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 053 XK nr shasie WDB9341611L141458
108) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 514 VG, nr . shasie WDB9340321L141173
109) Elbasan, Klos, Eskavator me goma, targe AA 108 PV, CATM316CTBDX00917
110) Elbasan, Klos,TOYOTA RAW4 AA 322 YM JTMBB31V70D046609
111)Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 597 CK
112) Elbasan, Klos, Kamiocine AB 054 CB WDB9062531N405963
113) Elbasan, Klos, AUTOVETURE AA 889 UO WDD2040081A301446
114)Elbasan, Klos, Kamiocine AB 869 CA ZFA25000001245937
115)Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 882 LV
116)Elbasan, Klos, Kok e Terheqese targe AA 064 XK , WJMS3TTS40C228991
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 28.08.2012, me ane te Urdhrit Nr.11725 Prot., Nr.Dosje 751, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat e debitorit “Vellezerit Hysa” shpk , NIPT-K12911201C, si dhe mbi te drejtat qe rjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota”.

II. Me date 14.09.2012, me ane te Urdhrit Nr.12527 Prot "Per Heqjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat e debitorit “VELLEZERIT HYSA” shpk , NIPT-K12911201C.

III. Me date 23.03.2017, me ane te urdhrit Nr. 361 Prot, Nr.470 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr.4323 Prot, date 24.03.2017, lëshuar nga Zyra permbarimore “Altin Vako”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “ Vellezerit Hysa”shpk, me NUIS K12911201C.

IV. Me date 23.03.2017, me ane te urdhrit Nr. 361 Prot, Nr.470 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr.4322 Prot, date 24.03.2017, lëshuar nga Zyra permbarimore “Altin Vako”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “ Vellezerit Hysa”shpk, me NUIS K12911201C.

V. Me date 27.03.2017, me ane te Vendimit Nr.382Prot, Nr.470 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.4494 Prot., date 28.03.2017 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako, drejtuar QKB-se, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k, me NUIS(NIPT)- K12911201C, te bllokuara me ane te shkreses Nr.361 Prot., date 23.03.2017 te Permbaruesit Gjyqesor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Klos Banje Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50

Adresa:
1) Durres, Porto Romano, Pasuria nr. 96, Zona kadastrale 3184

2) Elbasan, Shushice, Shelcan, Fshati Shelcan,nr 1304 dhe 369/5 prane tuneleve

3) Elbasan, Gracen, Gjorm, Zona Minerare Nr.356/1, Objekti "Gjorm”.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate shit-blerje 28.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 11.04.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.04.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.06.2010
Vendim i ortakeve per rritjen e kapitalit 20.08.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 14.11.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 117 907 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 83 936 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 89 545 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 71 784 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 97 539 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 120 810 456,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 98 051 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 66 911 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 34 112 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 38 385 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 409 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 462 466 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 622 671 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 575 685 697,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 048 854 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 084 267 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 831 839 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 216 915 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:894 203 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 650 766 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 759 817 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 305 860 847,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani