Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Përroin Sheja e Librazhdit

HOXHA-L-ENEREGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 12:28:40

NIPT: L12608205L
Administrator: Luljeta Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues të datës 10 Janar 2011 dhe të miratuar me VKM Nr. 791, date 22. 07. 2009. Shoqëria ka për objekt kryerjen e veprimtarisë së financimit, projektimit, ndërtimit, vënies në punë, administrimit, mirëmbajtjes së hidrocentraleve "Hidrocentrali 1", "Hidrocentrali 1-1", "Hidrocentrali 2", "Hidrocentrali 3", "Hidrocentrali 4" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari, tek autoriteti kontraktues konform kushteve dhe afateve të kontratës Konçesionare me nr rep 84, dhe kol 62, datë 10. 01. 2011.
Emërtime të tjera Tregtare: HOXHA-L-ENEREGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/02/2011
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.A. N. K. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.06.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J92408001N, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e parë, kati i tretë, me administrator dhe ortak te vetem Agim Kola.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

II. EUROPROJEKT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.01.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903273I, me adresë në Elbasan, Lagjia Qemal Stafa, Rruga Sul Misiri, Nr. 5, me administrator Eris Rumasi. Ortaket e shoqerise jane Sulejman Rumasi (30%); Eris Rumasi (20%) dhe Raimond Hazballa (50%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

III."R E A " është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02213003R, me adresë në Tiranë Dajt, Linzë, Lagja Qesarakë, pranë Teleferikut, Pallati i shoqërisë REA 4-7 kate, Kati 7, me administrator Rexhep Xhaja. Ortake e shoqerise jane Luiza Tarba (50%) dhe Rexhep Xhaja (50%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

IV.ARIFAJ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.02.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76418907K, me adresë në Tiranë, Rruga Urani Pano, Ap. C-07, Kati i gjashtë, Hyrja 10, me administratorë Shaqir Bela dhe Artan Bokçiu. Ortake e vetme e shoqerise Rezarta Bokçiu.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

V.HOXHA-L është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.01.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92623203I, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati nr. 450, Apartamenti nr. 1, me administrator Luljeta Hoxha. Ortaket e shoqerise jane Luljeta Hoxha (90%); Selfo Qejvani (5%) dhe Sokol Luçi (5%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

VI.VELLEZERIT HYSA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12911201C, me adresë në Elbasan, Klos, Banjë Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr. 1093, pasuria nr. 31/50, me administrator Besnik Hysa. Ortaket e shoqerise jane Flutura Hysa (40%); Besnik Hysa (30%) dhe Kujtim Hysa (30%)Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.06.2021, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HOXHA-L-ENERGY zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Agim Kola , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme A.N.K. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.02.2011.

Rezarta Bokçiu , shtetase shqiptare, e datelindjes 1978, pronare perfituese per 38% te kapitalit, pasi zoteron 38% te kapitalit te shoqerise meme ARIFAJ. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 07.02.2011.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 08.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 64 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron debitori, shoqeria Arifaj SHPK ne subjektin HOXHA - L - ENERGY SHPK me NUIS (NIPT) L12608205L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 30.01.2020, me ane te urdhrit Nr.64/18 0172-19 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, ne subjektin “HOXHA-L-ENEREGY” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L12608205L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.01.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 492.775.800 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria HOXHA-L-ENEREGY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 10.01.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "VELLEZERIT HYSA", "EUROPROJEKT", "ARIFAJ", "A. N. K.", "HOXHA-L", "R E A " dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, mbirëmbajtje e Hidrocentralit 1, Hidrocentralit 1-1, Hidrocentralit 2, Hidrocentralit 3 dhe Hidrocentralit 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga koncesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Hidrocentrali 1”, “Hidrocentrali 1-1”, “Hidrocentrali 2”, “Hidrocentrali 3” dhe “Hidrocentrali 4” do të ndërtohen në përroin Sheja e Librazhdit, rrethi i Librazhdit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë konçesionare Nr. 84 Rep. Nr. 62 Kol. datë 10.01.2011
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Shenimet Shpjeguese PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -336 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -336 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -73 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -87 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 513 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -359 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -784 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -76 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 333 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 042,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani