Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Grabovë 2

H.K HEC Grabova 2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-23 13:16:10

NIPT: L72023004I
Administrator: Aurela Dollenga, Lulzim Kapllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Grabovë 2 tek autoriteti kontraktor Ministria e Energjisë dhe Industrisë ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: H.K HEC Grabova 2
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/08/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. HYDROPOWER është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51828006W, me adresë në Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 3, pas Universitetit Kristal, Rruga Themistokli Gërmenji, zona kadastrale nr.2679, nr.pasurie 22/14 me administrator dhe ortak te vetem Lulzim Kapllanaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

II. VELLEZERIT HYSA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12911201C, me adresë në Elbasan, Klos, Banjë, Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr. 1093, pasuria nr. 31/50, me administrator Besnik Hysa. Ortaket e shoqerise jane: Flutura Hysa (40%), Besnik Hysa (30%), Kujtim Hysa (30%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronare perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Lulzim Kapllanaj, shtetas italian, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.08.2017

Flutura Hysa, shtetase shqiptare, i datelindjes 1973, pronar perfitues pasi zoteron 40% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.08.2017

Besnik Hysa, shtetas shqiptare, i datelindjes 1973, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.08.2017

Kujtim Hysa, shtetas shqiptare, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.08.2017
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.06.2017
Data e Pranimit: 18.07.2017
Data e Nënshkrimit: 14.09.2017 - Kontrata e koncesionit
22.06.2018 - Kontrate shtese per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit 11.06.2020 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.574.773.440 lekë (me TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Autoriteti Kontraktues mund t'i kërkojë konçesionarit, kur është e nevojshme, të riinvestojë në makineritë e pajisjet e instaluara me qëllim dorëzimin e tyre në gjendje optimale pune në përfundim të periudhës së konçesionit dhe transferimit të veprës objekt konçesioni tek ky i fundit. Ky riinvestim do të bëhet bazuar në praktikën e mirë industriale si dhe në përputhje me kartën teknologjike të makinerive dhe pajisjeve të instaluara, duke garantuar Autoritetin Kontraktor për mirëfunksionimin e veprës brenda parametrave teknike të parashikuar në kartat teknologjike të saj, me transferimin tek ky i fundit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 17.05.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpalli njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Grabovës nga kuota 1355 m m.n.d. deri në kuotën 875 m m.n.d.

II. Më datë 20.06.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertën përkatëse të ofruar:

a) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vëllezërit Hysa” sh.p.k dhe “Hydropower” sh.p.k me vlerë investimi (pa TVSH) 1.486.571.351 lekë.

III. Më datë 18.07.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive ““Vëllezërit Hysa” sh.p.k dhe “Hydropower” për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”, është pranuar.

IV. Me date 22.06.2018, u nenshkrua Kontrata shtese per dia ndryshime ne kontraten e koncesionit per ndertimin e HEC Grabove 2. Sipas kesaj kontrate autoriteti kontraktues do te jete Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Me date 11.06.2020, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit 11.06.2020. Sipas kontrates shtese do te kete disa disa ndryshime ne lidhje me parametrat hidroenergjetike te hidrocentraleve, vlera e investimit, detyrimet e Koncesionarit, programin e punimeve dhe vlera e sigurimit te kontrates. Vlera e investimit do te jete 1.574.773.440 lekë (me TVSH)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 3, Rruga Themistokli Gërmenji, Zona Kadastrale 2679, Godina me Nr Pasurie 22/14

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (14.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Kontrate shtese koncesioni per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit 11.06.2020
Kontrate shtese date 22.06.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Grabova 2"
DSK per hidrocentralin Grabova 2 (Formulari)
Njoftimi i fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 123 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 580 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 906 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 991 693,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala