Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Grabovë 2

H.K HEC Grabova 2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 11:57:06

NIPT: L72023004I
Administrator: Aurela Dollenga, Lulzim Kapllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Grabovë 2 tek autoriteti kontraktor Ministria e Energjisë dhe Industrisë ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: H.K HEC Grabova 2
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17.08.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.06.2017
Data e Pranimit: 18.07.2017
Data e Nënshkrimit: 14.09.2017 - Kontrata e koncesionit
11.06.2020 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.574.773.440 lekë (me TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Autoriteti Kontraktues mund t'i kërkojë konçesionarit, kur është e nevojshme, të riinvestojë në makineritë e pajisjet e instaluara me qëllim dorëzimin e tyre në gjendje optimale pune në përfundim të periudhës së konçesionit dhe transferimit të veprës objekt konçesioni tek ky i fundit. Ky riinvestim do të bëhet bazuar në praktikën e mirë industriale si dhe në përputhje me kartën teknologjike të makinerive dhe pajisjeve të instaluara, duke garantuar Autoritetin Kontraktor për mirëfunksionimin e veprës brenda parametrave teknike të parashikuar në kartat teknologjike të saj, me transferimin tek ky i fundit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 17.05.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpalli njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Grabovës nga kuota 1355 m m.n.d. deri në kuotën 875 m m.n.d.

II. Më datë 20.06.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertën përkatëse të ofruar:

a) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vëllezërit Hysa” sh.p.k dhe “Hydropower” sh.p.k me vlerë investimi (pa TVSH) 1.486.571.351 lekë.

III. Më datë 18.07.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive ““Vëllezërit Hysa” sh.p.k dhe “Hydropower” për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”, është pranuar.

IV. Me date 11.06.2020, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit 11.06.2020. Sipas kontrates shtese do te kete disa disa ndryshime ne lidhje me parametrat hidroenergjetike te hidrocentraleve, vlera e investimit, detyrimet e Koncesionarit, programin e punimeve dhe vlera e sigurimit te kontrates. Vlera e investimit do te jete 1.574.773.440 lekë (me TVSH)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 3, Rruga Themistokli Gërmenji, Zona Kadastrale 2679, Godina me Nr Pasurie 22/14

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (14.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Shtojcat e kontrates koncesionare
Kontrate shtese koncesioni per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit 11.06.2020
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Grabova 2"
DSK per hidrocentralin Grabova 2 (Formulari)
Njoftimi i fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 580 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 906 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 991 693,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala