Skip to content

B O L V - O I L SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-04 09:02:32
JSON

NIPT: K32528408H
Administrator: Agron Bulku
Objekti i Veprimtarisë: 1-Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj. Operacione te ndryshme portuale.Investime kapitale ne fushen e ndertimit.Ndertimin e rrugeve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (veprave publike te ndryshme); Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumice i malerialeve le ndertimit, brenda e dhe jashte vendit, per llogari te vete shoqerise apo te treteve, ku perfshihen pllaka, mermer, granit, travertine, laminat, parket. hidrosanitare, mishelatore, xham, duralumine, inerte, rere, kolle, boje, materiale adezive, hekur, tulla, vegla pune, gure, gure dekorative, gelqere, parafabrikate, llaç, çimento, granile te fraksioneve te ndryshme si dhe çdo material tjeter qe nuk eshte permendur ketu por qe perdoret per qellime ndertimi;Transport Rrugor Nderkombetar Mallrash per te Tretet dhe me Qera. Transport Rrugor Kombetar dhe Nderkombetar te Naftes,Gazit,Nenprodukteve perfshire ato Bio si dhe Lende Djegese. Bar-Restorant, Hoteleri, Bar-Kafe, servis automjetesh, lavazh. Shërbimi i lyerjes me bojra për automjete, autovetura dhe kamiona. Agjente ne sigurime. Shoqeria Bolv Oil sh.a te ushtroje veprimtarine e furnizimit me "Karburant per Anije te ndryshme ne Porte dhe Rada'' 1.Transport Mbjetjesh qe kane produkte Nafte. 2.Transport Uje Teknologjik me nafte nga separatoret uje / nafte. 3.Transport Balte dhe mbetje te tjera nga shpimet per nafte hidrokarbure si prsh ( argjile dhe shllam )
Emërtime të tjera Tregtare: B O L V - O I L SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/10/2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 250 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. AlbDrilling eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 07.11.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L43512401N, me adrese Fier, Patos, GRIZ Rruga Nacionale Fier- Patos Km.6, Zona Industriale, Godina e ndodhur ne Zonen Kadastrale 2890 Nr.Pasurie 58/12, Vol 1 Faqe 171, me administrator Mustafa Begaj. B O L V - O I L SHA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2023)

II. PORTO ROMANO OIL(PRO sh.a) eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 17.01.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61330501I, me adrese Durres, KATUNDI I RI, Rruga Porto Romano, me administrator Neldar Malkaj. B O L V - O I L SHA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2023)

III. AUTOVISION eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 04.06.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K71420008L, me adrese Durres Maminas, Autostrada Tirane-Durres, Km 22, Vlashaj, me administrator Loreta Beqaraj. B O L V - O I L SHA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2023)

IV. Kolegji "Alma Mater Europaea Campus College Rezonanca'' eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 14/09/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12117031T, me adrese ne Tirane, Rr.29 Nentori " Kompleksi Bolv Oil , Pasuria Nr. 12/301, Zona Kadastrale Nr. 8310, Tirane, Shqiperi, me administrator Emirjana Vata. Ortaket e shoqerise jane: Arian Idrizaj (20%) dhe B O L V - O I L SHA (100%). Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Olsi Çukaj, Vitori Çukaj, Neldar Malkaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, AB 483 FR
Fier, Patos GRIZ AA904 BV
Fier, Patos GRIZ AA 832 FC
Fier, AA 806 SC
Fier, AB 235 FV
Fier, AA 687 DR
Fier, FR 3072 D
Fier, AB 834 FS
Fier, Patos GRIZ AA882 SX 4
Fier, AA 248 GV
Fier, AA 684 HE
Fier, Patos GRIZ AA 091 AP
Fier, Patos GRIZ AA 507 BJ
Fier, AA 880 SX
Fier, Patos GRIZ AA 016 EP
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
Çështje Ligjore: I. Me date 29.09.2015, me ane te Urdhrit Nr.1383/7-1010-15 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKR me Nr. 8639 Prot., datë 02.10.2015, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori “B O L V - O I L” Sha, me NUIS(NIPT) K32528408H. Ky aktiv do të qëndrojë i bllokuar deri në urdhër të dytë.

II. Me date 30.03.2018, me ane te Urdhrit Nr. 297/2-1010-15 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKR me Nr. 3673 Prot., datë 03.04.2018, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “B O L V - O I L” Sha, me NUIS(NIPT) K32528408H dhe administrator Agron Bulku, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos GRIZ Grize Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuria Nr. 68/3

Adresa:
• Durres KATUNDI I RI RINIA Fshati Rinia, Rruga e Depozitave, Godina prane Porto Romano, Zona Kadastrale 3184, Pasuria Nr. 64103
• Tirane, Kashar, MEZEZ Fshati Mezez, Pike Karburanti Bolvoil sh.a, Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 3051
• Durres, Maminas VLASHAJ Autostrada Tirane-Durres, Vlashaj, zona kadastrale 3796, nr.pasurie 326/17,326/26, 326/27, 326/28, 326/29
• Tirane, Rruga e Durresit, prane mbikalimit te Kamzes, zona kadastrale 8310, nr.pasurie 12/301, nr. pasurie 12/302
• Fier, Zharrez, Ish Sektori Nr.7 i Dekantimit Beline, Godine Sherbimi Biznesi, Servis, Parkim, Hotel, Bar Restorant, Pike karburanti Nr.Pasurie 89/21, Zona Kadastrale 1142.
• Tirane, Farke MJULL BATHORE Nr.Pasurie 457/10 dhe 457/11 Zona Kadastrale 2704

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2023
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per pakesimin e kapitalit 12.12.2013
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 29.06.2013
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 03.07.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 46 291 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 168 427 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 195 381 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 215 115 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 346 150 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 609 287 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 631 160 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 824 677 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 113 962 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 553 079 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 566 846 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 397 593 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 204 325 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 917 564 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 219 239 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 555 854 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 953 231 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 180 637 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 140 198 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 648 098 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala