Skip to content

AUTOVIZION (Ish AUTO VIZION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-04 14:26:48
JSON

NIPT: K71420008L
Administrator: Loreta Beqaraj
Objekti i Veprimtarisë: Te meret me Blerjen dhe shitjen e automejteve te tipit IVECO.Te meret me tregtimin e pjeseve te kembimit per atomjetet e Tipit IVECO dhe Import Exportin e tyre.Te meret me tregtimin e karburanteve dhe lubrifikanteve dhe Import - Exportin e tyre.Te merret me servis automejtesh te ndryshme , paisje dhe makineri te ndryshme si dhe cdo gje qe ka te beje me servisin e automjeteve dhe jo vetem te tipit IVECO. Te meret me tregtimin e autogomave te ndryshme dhe import eksportin e tyre.Te meret me transports e mallrave dhe te lendeve djegese dhe import eksportin e tyre.Te meret me tregtimin e dyerve te celikut, per perdorim shtepiak, zyrave, etj, duke kryer edhe transportimin e tyre.Tregtimin e paisjeve Elektro shtepiake dhe Import - Eksportin e tyre.Tregtimin e mallrave te ndryshme Import dhe eksport te tyre duke perballuar edhe transpotin.Hapje dhe funksionimin e Hoteleve, Restoranteve , Bar bufeve , dyqaneve dhe supermarkatove , duke perballuar edhe transports e tyre.Kryerjen e transports te mallrave dhe udhetareve brenda e jashte teritorit te Republikes se Shqiperise.Tregtimin, Importimin dhe Eksportimin e materjaleve amballazhuese dhe , prodhimit te tyre si dhe industrine e tyre.Te hape agjensi transporti si dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit, per transport ne rruge toksore, detare apo ajrore, te bleje apo te jape me qera mjete dhe pjese shtese per realizimin e tyre. Veprimtarine e siguracionit te mjeteve, te bizneseve, te banesave dhe te jetes.
Emërtime të tjera Tregtare: AUTOVIZION
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04/06/2006
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 103 610 250,00
Numri i pjesëve: 10 361 025
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: B O L V - O I L SHA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 10/10/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K32528408H, me adrese ne Fier, Patos GRIZ Grize Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuria Nr. 68/3, me administrator Agron Bulku dhe me ortak te vetem Behar Çukaj (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.06.2021, terhequr nga QKB date 04.02.2023, Pronare perfitues eshte:

Behar Çukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme B O L V - O I L SHA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.03.2019.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Behar Çukaj, Olsi Çukaj, Vitori Çukaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Tip IVECO FIAT e vitit te prodhimit 2008 me targa AA 229 TJ dhe Numer shasie ZCFC65A2105764296
Tirane, Automjet tip Fiat Doblo me targe TR 0430 S
Tirane, AA259GM
Tirane, Automjet Tip 2KAA32, Vit prodhimi 2008, Targa AA 317 TM dhe Numer Shasie: WV1ZZZ2KZ8X106327
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 05.03.2012, me ane te Urdhrit Nr.2192 Prot. Nr.287 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A'' sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat qe mund te zoterojne debitoret Dhimitraq Ikonomi dtl.26.10.1959 dhe Agron Shkembi dtl.18.10.1955.

II. Me date 13.06.2012, me ane te Urdhrit Nr.2606 Prot Nr.Dosje 287, leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private "E.P.S.A" shpk, u hoq masa e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori Dhimitraq Kozma Ikonomi dhe Agron Shkembi , te kerkuar nga ana jone me shkresen nr.2192 Prot date 12 05.03.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Maminas, Autostrada Tirane-Durres, Km 22, Vlashaj

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.04.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje pasuri e luajtshme date 25.03.2019
Kontrate shitje aksionesh date 30.12.2016
Kontrate dhurimi pasuri e luajtshme date 08.06.2017
Kontrate shitje kuotash date 04.04.2012
Kontrate shitje aksionesh date 29.01.2010
Kontrate dhurimi aksionesh date 26.11.2008
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit date 11.09.2011
Vendim per rritjen e kapitalit date 06.08.2010
Vendim i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 18.01.2017
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 26.11.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 771 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 271 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 768 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 501 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 627 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 351 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 960 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 337 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -669 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 483 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:348 586 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:217 702 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:234 667 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:216 538 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:250 488 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:115 873 178,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:135 647 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 117 770 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 65 949 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 110 992 432,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala