Skip to content

AL-MEXWOOD Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-15 14:43:07
JSON

NIPT: K36603807B
Administrator: Arbër Zaimi
Objekti i Veprimtarisë: Studime dhe projektime ne fushen e pyjeve,zbatime te punimeve pyjore,pyllezimet,sistemimet malore,gjueti sportive e turistike te faunes se eger,germime dheu, murature e beton arme,prishje dhe punime toke te germuar, prodhime elemente parafabrikate betoni e beton arme te zakonshme e pararenduar, gure dekorative, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate, rikonstruksione, ndertime banesa dhe sinjalizimi ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 dhe mbi 10 metra, eskada, ura metalike, te varuara, ndertime tunele rrugore, hekurudhore, ndertim ujesjellesa, kanalizime, kanale e impiante vaditese, punime karpentieri druri.Import eksporti i materizleve te ndertimit,drusore,bime mjekesore.Transport te mallrave per vete dhe per te trete.Hartimi i planeve te menaxhimit te pyjeve dhe kullotave; konsulence teknike ne fushen e pergatitjes se strategjive, politikave, programeve dhe planeve kombetare te zhvillimit te sektorit te pyjeve; sherbime te ekspertizes dhe çertiflkimit ne fushen e pyjeve dhe mjedisit; sherbime profesionale per: studime dhe aplikime profesionale ne pyje 2 dhe kullota,, per hartimin e projekteve te zhvillimit te baseneve, ,per hartimin e planeve te manaxhimit te pyjeve, kullotave dhe zonave te mbrojtura, , per hartimin e projekteve tekniko-organizative te shfrytezimit ne pyje, dhe ne hartimin e projekteve te permiresimit te pyjeve; projektime ne fushen e prodhimit te fidaneve dhe administrimit te fidanishteve; prodhim fidanesh drunore dhe zbukurues; projektim dhe gjelberim ambientesh urbane dhe rrugesh; zbatim punimesh ne fushat e pyllezimit dhe permiresimit te pyjeve; vleresim te ndikimeve ne mjedis. " Per prodhimin dhe tregtimin e lendes djegese per ngrohje pellet druri" dhe çdo aktivitet tjeter qe i sherben realiuzimit te kesaj veprimtarie. Shtimin e aktivitetit te shoqerise"Per eksportin e mbetjeve "dhe cdo aktivitet tjeter qe i sherben realizimit te kesaj veprimtarie.
Emërtime të tjera Tregtare: AL-MEXWOOD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/2004
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 106 841 149,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALMEX GREENWOOD, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L43324202R, me adrese Elbasan, Cerrik, Lagjja Fidanishte,Rruga e Lumit, Godine 1 - kateshe, nr.1, me administrator Erald Çeku. AL-MEXWOOD zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Pishaj CEKIN Fshati Çekin, rruga nacionale Gramsh- Elbasan, ndertese private, zona kadastrale nr.1362, nr. pasurie 6/76 prane Uzines

Adresa:
Elbasan, Hotolisht, Fshati Hotolisht (Ura e Dardhes),toke private nr. pasurie 585/1, zona kadastrale nr.1967.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.03.2022
Kontrate shitje kuotash 07.12.2006
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.11.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 456 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 843 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 145 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 990 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 785 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 248 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 174 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 535 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:177 578 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:192 925 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:182 893 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:173 428 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:71 784 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:160 415 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 971 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 155 291 374,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala