Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 599, datë 13.10.2021, i pronës se paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8602, Bashkia Vlorë, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

Perfitues i statusit Investitor Strategjik për projektin e investimit “Marina di Valona”, specifikisht për zhvillimin e njësive akomoduese, hoteleri e shërbime të standardizuara të zonës në kufi me infrastrukturën portuale koncensionare, në ZK.Nr. 8602

BRUNES. Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 09:03:26
JSON

NIPT: K37125203H
Administrator: Geront Çela
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqmor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ekspozimi i mallrave dhe vino teka. Bar-restorant. Prodhim dhe tregtim te botimeve periodike (revistave etj) ne funksion te veprimtarise per dekorime ambjentesh, degustime etj. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluajtshme. Invstime ne ndertim per objektet e veta, investime ne fushen e turizmit (hoteleri, porte, bar restorante etj. Menaxhimi i hoteleve, porteve, bar restorante, qendra tregtare, dhenie me qera. Zhvillim te aktivitetit tregtar dhe komercial ne supermarkete, hotele, dyqane, bar-restorant, piceri. Hapje e qendrave dhe komplekseve sportive, salla lojrash, qendra kurative, aktiviteti turistik etj. Sherbim transport nderkombetar dhe kombetar per vete dhe per pale te trete . Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve dhe tonazheve , dhenia me qera e tyre , mirembajtje , pjese kembimi etj. Sipermarrje dhe realizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te treta porositese.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi. Punime ndertimi si muratura, suvatime, nivelime, shtrim pllakash, instalim dhe shrim parketi, instalime elektrike, hidroizolime dhe hidraulike, parket, karpentieri, punime te ndryshme ndertimi dhe nenkontraktore etj. Rikonstruksione per objektet e veta dhe per te trete per godina banimi, pallate te ndryshme, ndertime civile dhe ekonomike per çfarëdolloj objekti, veshje fasadash te godinave te ndryshme. Furnizimi me karburant i makinave.Montim dhe c'montim te mobiljeve, ekspozitoreve, mjeteve te palestres si dhe cdo produkt qe tregton shoqeria, per llogari te klienteve dhe te treteve. Pergatitja e dokumentacionit te nevojshem dhe pjesemarrje ne Prokurime Publike (Tendera).
Emërtime të tjera Tregtare: BRUNES.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/07/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 200 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “Shoqeria Koncesionare Marina Vlore”, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12027029I, me adrese aktuale ne Tirane Farke Lunder Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, dhe me administrator Ervin Baçaj. “BRUNES.” zotëron 88% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

II. “BRUNES INVEST”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 23/03/2022 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M21529046A, me adrese aktuale ne Tirane Kashar Km.7, Zona Kadastrale. 2105, Ndertesa me Nr. Pasurie 187/23 dhe Nr. Pasurie 187/24. Autostrada Tirane — Durres, dhe me administrator Eranda Muskaj. “BRUNES.” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

III. “CASA DEL LAGO”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 29/08/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M32107032C, me adrese aktuale ne Tirane Rruga Nacionale Tirane Elbasan perballe Qendres Tregtare Teg, Zone Kadastrale 2529, Nr Pasurie 568/14+568/27, dhe me administrator Geront Çela. “BRUNES.” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

IV. “MARINA RESIDENCES VLORË”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12103049U, me adrese aktuale ne Tirane Farke Lunder Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, dhe me administrator Vanova Strakosha. “BRUNES.” zotëron 0.1% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

V. “ONE ORICUM BAY”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 31/08/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M32108018S, me adrese aktuale ne Tirane Rruga Nacionale Tirane Elbasan perballe Qendres Tregtare Teg, Zone Kadastrale 2529, Nr Pasurie 568/14+568/27., dhe me administrator Geront Çela. “BRUNES.” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Xhafzotaj, Kamion Volvo me targe AA 817 XJ
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km.7, Kamion Iveco Magirus i Bardhe, me vinç i montuar, me targa AA072UM
Durres, Xhafzotaj, Gjysëm Rimorkio tipi Acerbi Targa DR 2741 E
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, Kamion Reault i Kuq, me vinç i montuar, me targa AA491TZ
Tirane, Kashar, Furgon Marka Mercedes Benz me Targë AA 021 EK
Durres, Xhafzotaj, Terheqes, DAF, TE8, CF 85, me targe AA 351 SX
Durres, Xhafzotaj, Kamion Mercedes Benz me targe AA 048 YL
Durres, Xhafzotaj, Kamion Volvo, J4C, FM12, me targe AA 371 OV
Vlore, Orikum, Renault Mascott i bardhe me targe AA634UA
Tirane, Automjet tip CITROEN JUMPER me targe AA 684 ZA dhe Nr Shasie VF7YDTMFC12M25557
Durres, Xhafzotaj, Kamion Man, TGA 26.430 me targe AA 475 RE
Tirane, Kashar, Autostrada TR- DR, km 7, Citroen ATP, 7YDT, me targe AA 041 ST
Durres, Xhafzotaj, Furgon Mercedes Benz , Targa AA 728 KB
Tirane, Automjet me targa AB 398 BR me Nr.Shasie WBD9702571L184296
Tirane, Automjet me targe AB 853 GB, me Nr Shasie YV2J4CFC63A559682
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
000049 - Leje per perdorim burimi ujor nentokesor -
Çështje Ligjore: Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 13.10.2021, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 599, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” sh.p.k., me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD, me numër regjistrimi 04182366, si qiramarrës, per pasurisë shtetërore përkatësisht: nr. pasurie 28/55 truall me sipërfaqe 173 m2 , nr. pasurie 28/17 truall me sipërfaqe 177 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 177, nr. pasurie 28/36/2 me sipërfaqe truall 1405 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1405 m2 , nr. pasurie 28/57 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 43 m2 , nr. pasurie 28/58 me sipërfaqe truall 1382 m2 , nr. pasurie 28/59 me sipërfaqe truall 581 m2 , nga ku 3 sipërfaqe ndërtimore 581 m2 , nr. pasurie 28/60 me sipërfaqe truall 55 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 55 m2 , nr. pasurie 28/61 me sipërfaqe truall 35 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 35 m2 , nr. pasurie 28/67/2/1 truall me sipërfaqe 241 m2 , nr. pasurie 28/68 truall me sipërfaqe 33 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 33 m2 , nr. pasurie 28/69 me sipërfaqe truall 80 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 80 m2 , nr. pasurie 28/70 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 42.65 m2 , nr. pasurie 28/73/4 truall me sipërfaqe 1284 m2 , nr pasurie 28/73/6 truall me sipërfaqe 26736 m2 , nr. pasurie 28/73/8 truall me sipërfaqe 5174.5 m2 , nr. pasurie 28/73/9 truall me sipërfaqe 3038.5 m2 , nr. pasurie 28/74/2 me sipërfaqe truall 353.2 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 353.2 m2 , nr. pasurie 28/105 truall me sipërfaqe 1875 m2 , nr. pasurie 28/106/2 truall me sipërfaqe 11317.3 m2 , nr. pasurie 28/106/3 truall me sipërfaqe 401 m2 , nr. pasurie 28/66 me sipërfaqe truall 560 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 560 m2 , nr. pasurie 28/72 truall me sipërfaqe 465 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 465 m2 , nr. pasurie 28/65/2 truall me sipërfaqe 589 m2 , nr. pasurie 28/65/3 truall me sipërfaqe 1461 m2 , e përcaktuar si sipërfaqe totale truall 57.502.5 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 3829.85 m2 , Z.K. nr. 8602 Bashkia Vlorë.
Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar në nenin 1, që do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 9,811,904,094 (nëntë miliard e tetëqind e njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katër mijë, e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 100 punonjës.
Kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 20 (njëzet) vjet dhe hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 4/3 DATË 29 / 03 /2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit “Marina di Valona”, specifikisht për zhvillimin e njësive akomoduese, hoteleri e shërbime të standardizuara të zonës në kufi me infrastrukturën portuale koncensionare, në ZK.Nr. 8602.
Projekti “Marina di Valona ” do të realizohet nga bashkimi i shoqërive (JV) “MARINA DI VALONA” SH.P.K NIPT M01324008A, “BRUNES” SH.P.K NIPT K37125203H, “NDREGJONI” SH.P.K NIPT K31329048I DHE “MARINA PROJECTS” L.T.D me numër regjistrimi 04182366.

a) Vlera e investimit të projektit “Marina di Valona” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 105,000,000 (njëqind e pesë milion) Euro.

b) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i personave të punësuar parashikohet të jetë 1000 (një mijë) persona. Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Marina di Valona”, për një periudhë 6 (gjashtë) vjeçare.

c) Projekti parashikon zhvillimin kompleks të zonës në kufi me projektin koncensionar të Marina Vlorë, nëpërmjet realizimit të strukturave akomoduese , zonave rezidenciale dhe shërbimeve në funksion të tyre.
Ndryshime
Shënime: Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar se bashkimi i perkohshem i shoqërive “Marina di Valona” sh.p.k. / NUIS M01324008A, “Marina Projects” ltd / me numër regjistrimi në Angli 04182366, “Brunes” sh.p.k. / NUIS K37125203H dhe “Ndregjoni” sh.p.k. / NUIS K37125203H, eshte shpallur fitues per marrjen me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e një porti turistik në qytetin e Vlorës “Marina Vlorë”
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24

Adresa:
• Fier, "Sheq i Vogel", Zona Kadastrale 8531, pasuria Nr. 13/190
• Lezhe, Autostrada Lezhe-Tirane Km 6,Fusha e Riles,Komuna Shenkoll-Lezhe
• Vlore, Sarande, Lagjja 1, Godine 1 kateshe, Zone Kadastale 8641, Nr.4, prane Nenstacionit Elektrik
• Lezhe, Shenkoll, Autostrade Lezhe-Tirane, Km.7, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale 3181, Nr.Pasurie 30/59, Rrile
• Tirane, Kashar, Autostrade Tirane-Durres, Km.7, Rruga dytesore, Godine 4 kateshe, Nr.Pasurie 187/23, ZK.2105
• Durres, Xhafzotaj, Godine 2 kateshe 4 (showllrom+ magazine) perballe Komunes Xhafzotaj, kati 1, Zona Kadastrale 2574, Nr.Pasurie 163/42, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj
• Vlore, Sarande, Lagjia Nr. 1, afer Nenstacionit Elektrik.
• Fier, "Sheq i Vogel", Zona Kadastrale 8531, pasuria Nr. 13/190
• Vlore, Orikum, perballe Portit te Jahteve Orikum, Godine 1 Kateshe, Zone Kadastrale Nr.3140, Nr.Pasurie 518/17
• Shkoder, Berdice, Berdice e Siperme, Zona Kadastrale 1159, Nr Pasurie 16/46
• Durres, XHAFZOTAJ
• Vlore, Pike shitje tek Lagjja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia perbri shkolles Rilindja, njesia Administrative nr.5.
• Vlore, Lagjja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia Vlore, Godine 2 kateshe, Kati 1, Nr.Pasurie 42/89-ND, Zone Kadastrale 8605
• Durres, Xhafzotaj, Autostrada Dr-Tr, Km.5, Zk.2574, Nr.Pasurie 154/165

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.10.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash 03.03.2017
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 25.12.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 08.12.2013
VKM Nr. 599, datë 13.10.2021, per dhenien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 (një) euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” shpk, me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD
VENDIM NR. 4/3 DATË 29 / 03 /2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT MARINA DI VALONA ME SUBJEKT APLIKUES BASHKIMI I SHOQËRIVE (JV) “MARINA DI VALONA” SH.P.K NIPT M01324008A, “BRUNES” SH.P.K NIPT K37125203H, “NDREGJONI” SH.P.K NIPT K31329048I DHE “MARINA PROJECTS” L.T.D ME NUMËR REGJISTRIMI 04182366
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.12.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 491 796 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 427 373 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 371 136 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 198 470 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 275 047 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 362 338 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 195 071 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 129 910 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 126 619 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 135 931 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 134 699 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:5 247 727 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 024 814 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 678 957 511,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 166 235 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 985 529 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 138 250 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 800 808 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:682 129 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 537 186 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 866 896 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 585 757 187,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli