Skip to content

Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-29 11:03:16
JSON

NIPT: M02223006B
Administrator: Sokol Dishnica
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te energjise elektrike(ne vijim referuar edhe si "Tregu") nepermjet platformes se tregut, ne baze te dites ne avance dhe brenda se njejtes dite; b.kompensimit financiar (clearing) mes pjesemarresve te tregut, ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Sektorit te Energjise Elektrike, Rregullat e Tregut te energjise elektrike dhe Modelin e Tregut te energjise elektrike, ne fuqi.c.basbkimin e tregjeve (market coupling) te energjise elektrike 2.Sa me siper perfshin gjithashtu, por pa u kufizuar, aktivitetet e meposhtme: a.zhvillimin e produkteve te tregut te energjise elektrike; b.planifikimin, zhvillimin, zbatimin dhe mirembajtjen e perpunimit elektronik te dhenave ne lidhje me Tregun; c.mbledhjen, perpunimin dhe shperndarjen e informacionit ne lidhje me produktet e energjise elektrike ne lidhje me Tregun; d.permbushjen e aktiviteteve te kompensimit financiar (clearing&settlement) 3.Shoqeria, ne menyre qe te permbushe objektin e saj te siperpermendur, duhet te marre licencat dhe lejet/autorizimet e percaktuara nga legjislacioni ne fuqi perpara fillimit te aktivitetit te saj. 4.Shoqeria do te kryeje aktivitetet e saj ne perputhje me te gjithe legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, si edhe me kete Statut. 5.Per qellim te permbushjes se objektit te saj, Shoqeria mund te krijoje dege ose zyra perfaqesuese, te jete pjesemarrese ne kapitalin aksionar te shoqerive te tjera ose te mbaje interesa ne to, perfshire shoqeri me personalitet juridik shqiptar ose te huaj. 6.Shoqeria mund te ushtroje aktivitete qe kane lidhje me tregtine nderkombetare ose qe kane lidhje me ofrimin e sherbimeve ne tregtine nderkombetare, me kusht qe ajo te veproje ne interes te permbushjes se objektit te saj. 7.Ne permbushje te objektit te saj, Shoqeria mund, si reference por pa u kufizuar: te marre kredi ne banka apo institucione te tjera, shqiptare apo te huaja, te marre hua; mund te bleje apo shese asete, prona te paluajtshme apo te luajtshme, t'i jape ato me qira apo ne perdorim. 8.Shoqeria, brenda kufizimeve te percaktuara nga legjislacioni ne fuqi, mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili konsiderohet si i nevojshem apo i dobishem per permbushjen e objektit te Shoqerise. Shoqeria mund te ushtroje nepermjet paleve te treta te kontraktuara, cdo veprimtari qe ben pjese ne objektin e saj, siq percaktohet ne kete Nen.
Emërtime të tjera Tregtare: ALPEX
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 05/10/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 250 000 000,00
Numri i pjesëve: 250 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Skender Gjonbalaj (Kryetar); Kledia Ngjela; Ilda Nushi; Majlinda Demko; Sylejmon Raçi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar YRSHEK Autostrada Tirane - Durres km 9, Yrshek

Akte. Tjetërsim Kapitali: Marreveshja e aksionereve per krijimin e shoqerise
Ndryshimi i Administratorit dhe Anetarëve
Ekstrakti Historik i Shoqerise - Date 29.01.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 576 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:25 779,00
Punuar Nga : A.B