Skip to content

I.D.K-KONSTRUKSION ( ish "I.D.K - KONSTRUKSION") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 07:23:16
JSON

NIPT: K51408016J
Administrator: Gramos Dalipi
Objekti i Veprimtarisë: Sinjalistike rrugore vertikale, horizontale, siguri rrugore, ndricuese dhe jondricuese, studim,projektim, prodhim,montim, tregtim dhe zbatim te tyre. Import-eksport, tregti me shumicedhe pakice te sinjalistikes rrugore, targa prokate, metale per skrap, veshjeve te punes, paisje dhe veshje per parandalimin e aksidenteve, per sigurimin teknik ne pune, vegla pune tepajisjeve dhe pjeseve industriale, telekomunikacioni, pajisje elektrike, panele diellore,etj.Tregtim artikujsh te ndryshem industrale. Tregtim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhisi dhe pjese kembimi per to. Import, eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit per autoveturat dhe automjetet e te gjitha llojeve dhe tipeve te ndryshme duke perfshire ketu dhe makina te cdo lloji dhe tonazhi. Shitje pjese kembimi, goma te ndryshme, bateri automjetesh. Importimin dhe eksportimin e tyre. Pajisje autoservisi, pjese kembimi,goma te llojeve te ndryshme, bateri dhe lubriflkanteve te ndryshem. Riparime dhe mirmbajtjete te gjitha makinerive dhe automjeteve, sherbime mekanike, motorrike, xhenerike, elektroauto, saldimi, kovergjence, sistemi frenimit, llamarinist, bojaxhi, lavazho etj. Riparim automjetesh te ndryshme. Dhenie mjetesh me qera. Dhenie me qera te pasurive/sendeve te luajtshme dhe te paluajtshme. Transport te mbetjeve jo te Rrezikshme. Import, eksport, prodhim, perpunim dhe tregtim me shumice dhe pakicete artikujve te ndryshem te plastikes, drurit, metalikes dhe nenprodukteve te tyre, temobilerise, te pajisjeve te zyrave dhe te pajisjeve te ndryshme te spitaleve dhe institucioneve te tjera publike etj. Punime infrastrukture ne zonat e mbrojtura. Ushtrimi iekspertizez ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat kundra zjarrit te ndertesave te cdo lloji. Pergatitja e dokumentacioit per marrjen e aktit teknik. Trajnime e dhenie te asistences ne fushen e mbrojtjes nga zjarri. Aktivitet ne fushen e ndertimit ndertimet civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje civile, industriale, mirembajtje rrugore rutine dhe dimerore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaje, metro, punime nentoksore, kanalizime, ura e vepra arti. Sherbime pastrami dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve te ambienteve spitalore, qendrave shendetesore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rruge etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumice e pakice te detergjenteve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesoreve, makinerive tepastrimit. Sherbime dhe mirembajtje gjelberimi dhe te mjediseve te gjelberta. Veprimtari eekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimimjedisor).Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim I hapesirave teqyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi I mbetjeve. Shfrytezimi i burimeve natyrore teujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda vendit emineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. Import, Eksport, tregtim me pakice dheshumice te bimeve medicinale, paneleve diellore, energjise elektrike etj. Ndertime dhe shfrytezime te Hidrocentraleve, Heceve, Parqeve Fotovoltaike, turbinave me ere, uje dhe impianteve te prodhimit te energjise elektrike. Punime restaurimi, restaurim i ndertesave.Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe -pyll...etj. Zhvillim Agroturizimi, Hoteleri, Turizem, pemtari etj. Rrjete inxhinierike per ujesjellesa, gazsjellesa linja tensioni telarte e te ulet, telefoni, ndricim, punime te inxhinierise se mjedisit etj. Prodhim tregtim te asfaltobetonit, betonit, inerte, material ndertimi, parafabrikat e betoni..etj. Prodhimi, tregtimiI farave, fidaneve etj, Sherbime profesionale per zbatim dhe projektim lidhur me pyje, kullota,gjelberime. Nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara.
Emërtime të tjera Tregtare: I.D.K - KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/06/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 355 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: MD green energy, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.03.2022 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M21517045A, me adrese Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane - Durres, km 5, zone kadastrale nr. 2679, me administrator Sulejman Margjeka. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria DABAR me 50% te kapitalit dhe shoqeria I.D.K - KONSTRUKSION me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamion Scania 113 H, me targe TR 3485 T.
2) Tirane, Kamioncine Mercedes Benz, Targa AA 413 UZ
3) Tirane, Berxull, Mjeti ATV me targa AA 287 AO
4) Tirane, Kamionçine Mercedes Benz Targa TR 7649 P
5) Tirane, TR 5992 R
6) Tirane, Berxull, Mjeti ATP me targa AA 933 YK
7) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 319 AF
8) Tirane, Kamion Mercedes Benz AA 053 TJ
9) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP, Targa AA 071 RE
10) Tirane, Kamion Man me targe: AA 985 NB
11) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP Targa AA 625 PY
12) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 186 AD
13) Tirane, Vore, Furgon ATP Volkswagen me targe AA 406 PS
14) Tirane, Vore, Kamion Mercedes Benz me targa AA 851 OZ
15) Tirane, Vore, Kamioncine Mercedes Benz me targa AA 852 OZ
16) Tirane, TR 4934 R
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Nr.Pasurie 1014/3, ZK.1167

Adresa:
1) Korce, Rruga Nacionale Korçe-Erseke, km.8, krahu i djathte (toke)
2) Tirane, Rruga e "Zajes", Koder Berxull, Godina 2/A
3) Berat, Çorovode, Skrapar, Radesh, Nr.294/1 (Are)
4) Korce, Maliq, Mirembajtje me performancë Libonik - Lozhan - Kufi Gramsh
5) Korce, Erseke, Kolonjë, Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Leskovik - Ersekë + rruga Leskovik - Tre Urat;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 25.10.2006
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 05.05.2009
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 11.12.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.12.2018
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 14.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 26.11.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Vendim i Ortakut te vetem date 18.12.2022
Raport i ekspertit kontabel date 22.12.2022
Vendim i ortakut te vetem date 04.12.2023
Raport i ekpertit kontabel date 13.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 77 481 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 78 663 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 64 763 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 555 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 407 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 112 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 63 341 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 158 258 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 085 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 818 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 613 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 257 653 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 217 981 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:840 923 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:964 047 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:551 692 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:460 127 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:547 671 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:573 399 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 189 910 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 130 090 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 173 632 424,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani