Skip to content

TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 10:22:04
JSON

NIPT: K51428048I
Administrator: Jorgjia Kallo; Engjëll Caka
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime konsulence për studim - projektime, supervizion punimesh, kolaudime dhe ndërtime neë infrastrukturën rrugore, aero-portuale dhe ndërtime civile, ujësjellësa, kanalizime. Import eksport, tregtim dhe prodhim të materialeve të ndërtimit, punime të montimit të rrjetave elektrike të prodhimit dhe të transmetimit të energjisë, rrjetave elektrike të objekteve industriale, radiofoni, citofoni etj. Import Eksport, tregtim i mallrave industriale dhe ushqimore me shumicë dhe pakicë si dhe prodhimi i tyre në vend. Tregtim pije, konfeksione, hidrosanitare, tregëtim pllaka shtrimi të llojeve të ndryshme, hidraulike, fruta perime, bimë medicinale etero vajore, pajisje elektrike, elektronike, elktroshtëpijake kinkaleri zyre e shkollore makineri pjesë këmbimi për automjete, bateri goma etj. Krijimi i serviseve për automjetet si dhe pikave të furnizimit me karburant me pakicë. Krijimi dhe hapja e agjensive turistike, agjensi informative etj. Transport i mallrave dhe pasagjerëve brenda dhe jashtë vendit. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh. Ndërtime civile industriale turistike bujqësore etj, deri në nëntë kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme. Ndërtime rrugësh kategoria e pestë dhe e gjashtë, rikonstruksione, etj. Shërbime në planifikim urban. Sherbime dhe auditime te performances energjitike ne ndertesa civile industriale dhe instalime industriale. Studime fizibiliteti dhe plane biznesi , hartim raportesh te vleresimit te ndikimit ne mjedis dhe auditimit mjedisor.Projektim objekte sportive dhe te ngjashme me to, te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara.Projektim te instalimeve hidrotermosanitare.Projektim te insalimeve termoteknikekondicionimi si dhe te impianteve te prodhimit te energjise termike nga burime te rinovueshme.Projektim vepra ujitjekullim-impiante vaditese-diga te vogla,damba,kaskada,sifona,kaperderdhese,rrymeshpejtues,p riza,porta,tombino.Studime gjeologo inxhinierikhidrogjeologjik te te gjitha kategorive.Studime te sizmologjise inxhinierike te te gjitha kategorive.Mbikqyrje te punimeve te inxhinierise se mjedisit , te instalimeve te impianteve teknologjike,termike dhe te kondicionimit,te pastrimit te ujrave detare,liqenor dhe lumor. Mbikqyrje te punimeve gjeologjike.
Emërtime të tjera Tregtare: TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/12/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje

Më datë 05.06.2012, u nënshkrua marrëveshja për bashkimin me përthithje të “THC ALB” shpk nga “Transport Highway Consulting” shpk. Në këtë marrëveshje “Transport Highway Consulting” shpk do të jetë shoqëria përthithëse dhe “THC ALB” do të jetë shoqëria e përthithur. Engjëll Caka është ortak i vetëm i të dyja shoqërive.

Shoqëria e përthithur “THC ALB” shpk do të kalojë të gjitha pasuritë e saj tek shoqëria “Transport Highway Consulting” shpk. Shoqëria përthithëse do të gëzojë të gjitha të drejtat dhe detyrimet që shoqëria e përthithur kishte në momentin e përthithjes. Me bashkimin e shoqërive, shoqëria përthithëse është pronare 100% e shoqërisë së përthithur, si rrjedhim dhe përqindje e pjesëmarrjes në aksione në shoqërinë përthithëse pas bashkimit nuk do të ndryshojë dhe ortak i vetëm mbetet Engjëll Caka. Kapitali do të jetë sa shuma e kapitaleve të dy shoqërive, pra 200.000 (dyqind mijë) lekë.

Bashkimi i shoqërive nuk sjell pasoja në marrëdhëniet e punës të punëmarrësve. Organet e administrimit të shoqërisë përthithëse kanë po ato të drejta dhe detyrime që kanë gëzuar përpara bashkimit të shoqërive. Shoqëria përthithëse “Transport Highway Consulting” sh.p.k do të marrë në aktivin dhe pasivin e bilancit të saj, të gjitha aktivet dhe pasivet e shoqërisë së përthithur “THC ALB” shpk sipas bilanceve të datës 31.03.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Komuna e Parisit, Rruga "Osman Myderizi", pallati "Shkreli", Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshja per bashkimin me perthithje 05.06.2012
Vendimi i ortakut te vetem te shoqerise NTP Eurokos per hapjen e filialit 08.12.2006
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 18 865 690,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 093 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 568 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 612 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 891 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 195 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 689 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 330 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 049 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -29 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 224 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 359 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 575 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:68 430 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:51 258 883,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:63 683 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:39 349 587,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 407 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 568 306,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 089 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 248 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 511 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 076 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 257 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 862 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 19 027 966,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli