Skip to content

T R I M E D Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-30 12:15:34
JSON

NIPT: K51612031J
Administrator: Gentiana Peshkatari
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport tranzite, Depo Farmaceutike, Përfaqësim në fushat farmaceutike, prodhim-përpunim-konfeksionim import-eksport-tranzitim-tregtim me shumicë e pakicë të medikamenteve, materialeve mjekësore e aksesoreve të tyre, barnave, materialeve dentare e veterinare, higjenosanitare, barnave mjekësore popullore, artikujve të ndryshëm kozmetike e produkteve të parukerisë & estetikes, solucioneve injektabel, të lëngjeve të distiluara dhe të gazuara, avulli & akulli, produkteve me origjine bimore e shtazore, etj. Pajisje laboratorike, marketing dhe promocion. Import - eksport - tranzitim - tregtim me shumicë dhe pakicë të pajisjeve mjekësore, pajisjeve dhe instrumenteve ortopedike, protezave të artikulacioneve dhe impianteve dentare.
Emërtime të tjera Tregtare: T R I M E D
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.12.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 900 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: 3P Life Logistic, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 05.12.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42409015I, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59, me administrator Altin Fani. T R I M E D shpk zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.07.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Ford Fiesta, me targe AA 048 RV
2) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 208 UT.
3) Tirane, Kashar, FORD ATP, me targe AA 693 XB
4) Tirane, Automjet me targa TR 6452 M
5) Tirane, Kashar, Ford Fiesta ATP, AA 995 LD
6) Tirane, Kashar, Scoda Rapid me targe AA 262 PS
7) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 216 UT.
8) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 218 UT.
9) Tirane, Kashar, Ford Connect ATP, me targe: AA 556 PF
10) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta 3 Trend ATP AA 493 US.
11) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Connect AA794YL
12) Tirane, Ford Transit Courier Van ATP, me targe AA 638 ML
13) Tirane, Kashar, VOLKSWAGEN ATP, me targe AA 988 TS
14) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford KA+Trend Sedan-Benzi Gaz AA851XX
15) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford KA+Trend Sedan-Benzi Gaz AA425XX
16) Tirane, Kashar, Ford Fiesta ATP, AA 997 LD
17) Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 736 NO
18) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 219 UT.
19) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 492 US.
20) Tirane, Ford Transit Courier Van ATP, me targe AA 639 ML
21) Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 921 NB
22) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 489 US.
23) Tirane, Kashar, FORD ATP, me targe AA 719 XB
24) Tirane, Kashar, Scoda Rapid me targe AA 263 PS
25) Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 738 NO
26) Tirane, Ford Fiesta, me targe AA 589 RH
27) Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 923 NB
28) Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 193 MR
29) Tirane, Ford Fiesta, me targe AA 590 RH
30) Tirane, Kashar, VOLKSWAGEN ATP, me targe AA 721 TS
31) Tirane, Kashar, FORD ATP, me targe AA 720 XB
32) Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 916 PN
33) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Tournoe Courier AT, AA 583 UT.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
Çështje Ligjore: Me date 29.09.2016, u lidh marreveshja e pengut Nr.773 Rep, midis kolateraldhenesit Shani Peposhi dhe Vilma Nushi dhe kolateralmarresit Banka Kombetare Tregtar sh.a. Kolateraldhenesi vendos pengun mbi kuotat e kapitalit pergjate periudhes se ekzistences se detyrimit qe rrjedh nga Kontrata e kredise.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane -Durres, Km 10, Godine 3 Kateshe

Adresa:
1) Elbasan, Lagjia "Emin Matraxhiu", Nr.Pasurie 12/309-N25, ZK 8521, v.33,f.97
2) Tirane, Rruga 352, Nr.Pasurie 3/99+1-60, ZK 8270, v.46, f.128

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi 15.12.2017
Kontrate shit-blerje kuotash 20.08.2019
Kontrate shit-blerje 24.03.2017
Marreveshje pengu 29.09.2016
Kontrate dhurimi kuotash 25.07.2008
Kontrate dhurimi kuotash 16.06.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 19.08.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 57 880 954,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 64 060 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 67 149 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 45 214 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 35 021 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -18 711 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 114 109 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 134 831 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 934 239 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 829 721 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 213 934 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 977 834 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 857 488 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 888 488 169,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala