Skip to content

ADRIA ENTERTAINMENT (Ish APEX - AL)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-29 10:05:26
JSON

NIPT: K62016002B
Administrator: Altin Kundraxhi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e lojrave te fatit perfshire te gjitha kategorite, casino elektronike, etj. Kembim Valutor. Tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport te mallrave industriale dhe ushqimore, fruta-perime, hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendeve te paperpunuara, te bimeve medicinale, kimikate te ndryshme, materiale elektrike, elektronike, pajisje elektroshtepiake, makina dhe pjese kembimi per makina, per automjete dhe shrbimi e riparimi i tyre, pika servisi, lavazh, punirne druri e duralumini, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, hotele, fshatra turistike, moteleve si dhe te agjensive per shitblerje, agjensi turistike, kominionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Organizim eventesh, koncertesh dhe turne te ndryshem. Bar,restorant, sherbime turistike dhe mikpritese, sallon per sherbime SPA, bukurie dhe relax, sherbime e trajtime estetike, dermatologjike, tregtim artikujsh kozmetike, parukieri, etj
Emërtime të tjera Tregtare: ADRIA ENTERTAINMENT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/04/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Gjermani, Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 250 000 000,00
Numri i pjesëve: 25 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. APEX Holding GmbH, nje shoqeri e se drejtes austriake, me seli ne adresen: Softwarepark 26, 4232 Hagenberg im Muehlkreis, Austri, me numer regjistrimi ne autoritetet tatimore 325151p, e perfaqesuar nga Z. Johannes Ing. Weissengruber, shtetas austriak (Sipas kontrates per transferimin e aksioneve me dhurim, date 16.01.2014)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.05.2021, terhequr nga QKB date 29.11.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Johannes Ing. Weissengruber , shtetas austriak, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 32% te kapitalit pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme APEX Holding GmbH. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 19.02.2014.

Bledar Sinani , shtetas gjerman, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 52% te kapitalit pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise SIG Holding GmbH e cila zoteron 25% te kapitalit te ADRIA ENTERTAINMENT ne menyre direkte dhe 27% ne menyre indirekte nepermjet shoqerise WSI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.11.2020.

II. WSI, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 25/10/2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32301006L, me adresë në Tirane Njesia administrative nr.5, rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët, me administrator Vanessa Hoçuk Sinani dhe ortak SIG Holding GmbH (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.11.2023)

III. GREEN LINE HOLDING, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 20/01/2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01321041C, me adresë në Tirane Rruga e Kavajes, Nr. 133/2, me administrator Kastriot Ndoja dhe ortak Kastriot Ndoja (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.11.2023)

IV. Sig Holding Gmbh, nje shoqeri me seli ligjore ne Traunuferstr, 110a 4052 Ansfelden, Austri, e perfaqesuar nga aksioneri i vetem Bledar Sinani (Sipas stautit te shoqerise WSI shpk datë 25.10.2013)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: VLT ALBANIA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 17/03/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91524006U, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga e Kavajes ne kryqezim me Rrugen e Bogdaneve , ish Godina e Samsungut Nr.4, Kati 2, me administrator Alban Manastirliu dhe ortak te vetem ADRIA ENTERTAINMENT (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.11.2023)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kliti Trako, Arnida Jorgji, Aida Milaqi, Elbareta Ramolli, Olsi Shehaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Furgon Ford, Tip Tranzit me targe TR 6787 M
Tirane, Automjet me targë TR 1572 L
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Sipas Urdhrit Nr.3458 Prot, datë 16.12.2013 , lëshuar nga Shoqëria “Petani Bailiff's Office” sh.p.k., u urdherua 1- Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor, “APEX - AL” sh.a., me NUIS(NIPT) K62016002B, me përfaqësues ligjor Z. Altin Kundraxhi, me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e urdhrit të ekzekutimit Nr.39(13-2013-694), datë 06.02.2013, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Elbasan.2- Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë. Objekti i sekuestros eshte pagim shume ndaj Inspektoriatit Shteteror te Punes.

Sipas Urdhrit Nr. 69 Prot., datë 21.01.2014, lëshuar nga Shoqëria “Petani Bailiff’s Office” sh.p.k, u urdherua heqja masës së sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor “APEX – AL” sh.a, me NUIS (NIPT) K62016002B, me përfaqësues ligjor z. Altin Kundraxhi”.

Bashkimi me perthithje.

Me date 11.08.2019, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerive ADRIA ENTERTAINMENT SHA ( shoqeri perthithëse) dhe VLT ALBANIA SHA ( shoqëri e perthithur). Si rezultat I operacionit te bashkimit, kapitali i shoqerise Adria Entertainment sh.a ne daten e mbylljes nuk do te ndryshoje pasi shuma e kapitalit te shoqerise VLT Albania sh.a zoterohet 100% nga shoqeria perthithese.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Abdi Toptani, ndertese 2- kateshe, kati i dyte, perballe Hotel Plaza, Zona kadastrale Nr 8150, Nr pasurie 1/134, Volumi 25, Faqe 196.

Adresa:
• Tirane Vaqarr, Magazine,Zona kadastrale nr.3712, me Nr.pasurie 16/22
• Tirane Rruga "Abdi Toptani" Nr.18, Kati -1, me Nr.1/528-N2/1 Z.K 8150, VOL.58,fq.223, 1/528-N2/2 Z.K 8150, VOL.58,fq.224, 1/528-D10 Z.K 8150, VOL.55, fq.221
• Tirane, i ndodhur ne katin -2 ne hotelin “The PLAZA Tirane, Rr. “Abdi Toptani”, nr. 18, nr pasurie 1/528-G/24-2, volumi 55, faqe 211, Z.kadastrale 8150, siperf.44 m2, magazine.
• Tirane, Automjet TR 9543 M tipi ATP Skoda 6Y5, Practic
• Tirane, Nj. Bashkiake. nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Nr. 18, me sip. totale 490.65 m2 sipas çertifikates së pasurisë me sip. 80.44 m2 nr pasurie 1/528-N6, vol.55, fq.229, indeks harte TR-P-12, zona kadastrale 8150 dhe çertifikatës së pasurisë me sip. 410.21 m2.
• Tirane, Rruga Gjon Pali II, Nr 2/116+1-8, ambjente zyre
• Tirane, i ndodhur ne katin -1 ne hotelin “The PLAZA Tirane, Rr. “Abdi Toptani”, Z.kadastrale 8150, magazine.
• Tirane Farke LUNDER Kompleksi Joy Residences, Rruga Rezervat e Shtetit, Lunder, Ambjente zyre Tirane
• Tirane, Rruga "Abdi Toptani", nr.18, kati -1, me nr 1/528-N2/1 Z.K 8150, VOL.58, fq.223, 1/528-N2/2 Z.K8150, VOL 58, FQ.224, 1/528-D10 Z.K8150, VOL.55, FQ.221
• Tirane, i ndodhur ne katin -2 ne hotelin “The PLAZA Tirane, Rr. “Abdi Toptani”, Z.kadastrale 8150, magazine.
• Tirane, Rruga Shemsi Haka, Lagjja nr 1, Pallatet e Reja Shkoze, Kati 1, Zona Kadastrale nr 8170, Nr Pasurie 5/200, (Magazine)
• Tirane, Rruga Abdi Toptani, Z. K. 8150, Vol. 35, Fq. 175, siperfaqe 188.5m2, Ambjente zyre.
• Tirane, Rruga Shemsi Haka, Lagjia Nr.1, 5 Pallatet e reja Shkoze.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.11.2023
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje aksionesh (2008)
Vendim per zmadhimin e kapitalit date 13.12.2008
Kontrate per transferimin e aksioneve date 24.01.2014
Kontrate shitblerje te pjeseve te kapitalit date 15.03.2016
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit date 15.03.2016
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit date 24.05.2018
Kontrate shitje aksionesh date 01.06.2018
Kontrate shitblerje aksionesh date 30.07.2019
Marreveshja e bashkimit me perthithje 11.08.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 17.08.2019
Vendimi per transferimin e aksioneve date 25.09.2020
Kontrate shitblerje e aksioneve te kapitalit date 06.11.2020
Statuti i shoqerise WSI shpk
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 29.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 558 897 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 531 060 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 140 581 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -227 238 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 863 134 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 735 531 478,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 272 364 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 043 916 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 924 997 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 150 998 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 77 239 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 148 937 874,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -19 134 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -74 779 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 241 810 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 368 871 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 060 332 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 658 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 327 335 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 482 096 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 478 574 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 332 429 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 415 904 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 000 238 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 113 048 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 083 817 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 089 360 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 794 161 600,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A. Lala