Skip to content

A G A -1
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 09:48:29
JSON

NIPT: K62713404B
Administrator: Artan Jaupaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin e karburante dhe nenproduktet e tyre, gazit te lengshem me pakice si dhe transportimin e tyre.Ndertim, punime dhe germime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, murature me beton, sistemime, ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqesore dhe kompletim me instalimet e nevojshme per to, ndertim ujesjellesa dhe kanalizime e impiante vaditje, rikonstruksion godinash civile e ekonomike, veshje fasadash.Mirembajtje dhe zhvillim i dekorit ne mjedise urbane. Prodhime materiale inerte, rere,cakull, gure, mermer. Import eksport, tregti me shumice e pakice te mallrave industriale etj Bar kafe, restorant, lavazho etj.Tregti me shumice dhe pakice paisje reagent, aksesore per laboratore. Veprimtari ne fushen e projektimit ne ndertim.Dhenie me qera e automjeteve.
Emërtime të tjera Tregtare: A G A -1
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/09/2005
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 52 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me data 17.11.2021, sipas Urdherit Nr. 949/7 0104-21 Prot., lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet,kuotat e debitorit A G A-1 sh.p.k Nipt K62713404B, me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimin e ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 06.12.2021, sipas Urdhrit Nr. 949/13 0104-21 Prot.,leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, per heqjen e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit A G A-1 SHPK, me NUIS (NIPT) K62713404B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja 16 Prilli, rruga Llukan Toska, zone kadastrale 8534, numer pasurie 37/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.07.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.06.2018
Kontrate shitje kuotash 15.05.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 25.06.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 21.06.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.06.2015
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 17.11.2021
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 06.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 701 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 467 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 464 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 14 975 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 998 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 777 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 750 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 802 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 500 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:172 565 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:294 977 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:310 828 179,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:224 710 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:209 707 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:181 276 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 236 808 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 200 301 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 189 277 590,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja