Skip to content

"MICULI" 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-19 11:28:03
JSON

NIPT: K67313002F
Administrator: Viktor Miculi
Objekti i Veprimtarisë: Perpunim dhe tregtim i lendes drusore,prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem te mobilerive, tregtim te artikujve te ndryshem te parketeve,tregtim te artikujve te ndryshem te lendeve te ndertimit(bojra,materjale duralumini,materjale plastike etj.)te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore dhe blegtoral,konfeksione makineri dhe pajisje elektroshtepiake, hidrosanitare, elektronike, kozmetike dhe lijra per femije.Tregtimin e te gjithe artikujve te mesiperm me shumice dhe pakice import-eksport.Kryerje punime dheu,ndertime civile dhe ekonomike,ndertime rruge,ndertime hekurudha,ndertime diga galeri,tunele,damba,ndertime vepra kullimi,ujitje toke dhe impiante vaditese,punime mbrojtese dhe sistemime hidraulike,sillosa,kulla,kulla uji prej beton armeje,sillosa ,kulla,kulla uji metalike,rikonstruksione godinash civile,ekonomoke,veshje fasadash,mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane,projektim i veprave te zakonshme prej murature tulle ,guri, betoni, beton armeje,metalike,punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Import eksport, perpunim druri. Import eksport i artikujve ushqmor, fruta perime dhe tregtimi i tyre. Tregtim me shume dhe pakice i gazit te lengeshem, nafte dhe derivatet e saj. Prodhim shitblerje energji elektrike nga hidro centralet.Blerje trojesh e shtepish te vjetra,ndertimin e shitjen e shtepive dhe apartamenteve.
Emërtime të tjera Tregtare: "MICULI"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.09.2006
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 221 397 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. MICULI ENERGJI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.08.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L87008002U, me adrese ne Shkoder, Koplik, Rruga nr 52, pallati 5 kateshe, kati I-re, nr 1, me administrator Viktor Miculi. "MICULI" shpk zoteron 75% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.03.2021)

II. Essential Albania, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 05.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92416001I, me adrese ne Shkoder, Lagjja Perlat Rexhepi, Rruga Skenderbeg, me administrator Gjergj Miculi. "MICULI" shpk zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.03.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, Kamion me targa AA 629 FV
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Tre Heronjte, Rruga Marin Biçikemi, godine 2-katëshe, kati II-te, nr 7/532-N9

Adresa:
Shkoder, Godine banimi e sherbimi 1 3 dhe 6 kate+podrum, Rruga Ark. Sinani, nr 112

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.03.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje e kuotave 04.05.2009
Kontrate shitblerje e kuotave 01.11.2012
Kontrate dhurim kuotash 04.08.2015
Vendim per leshim Deshmie Trashegimie ligjore 30.04.2018
Kontrate dhurimi e nje pjese te kuotave 21.06.2018
Kontrate dhurimi e kuotave 20.08.2019
Kontrate shitblerje e kuotave 16.05.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 12.08.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 634 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 604 604,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 635 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 31 777 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 42 965 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 39 041 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 30 207 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 097 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:135 454 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:138 969 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:120 737 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:167 906 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:232 805 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 207 202 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 174 234 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 95 406 740,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala