Skip to content

GECI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 10:48:52
JSON

NIPT: K71829801O
Administrator: Ram Geci
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm ushqimorë, industriale, elektroshtëpiake, karburantë. Kryerja e investimeve të ndryshëm në sektorët e ndërtimit, rrugë, ura, nënkalime, mbikalime, vepra arti të mëdha dhe të vogla, autostrada, trase, porte, aeroporte, hekurudha, diga, tunele etj. Linja ujësjellësi, gazesjellësi, depo uji, vepra vaditëse etj. Vepra mbrojtëse lumore, hidroteknike, bonifikime etj, punime në gurore, material inerte etj, Punime impjanti të energjisë elektrike, centrale, hidrocentrale, stacione e nënstacione elektrike, kabina e trasformatorë, linja elektrike të tensioneve të ndryshme si dhe të shpërndarjes. Punime ndërtime detare dhe nën ujë. Punime të ndryshme të inxhinierisë të mjedisit. Punime për ndërtime civile, industriale, turiskike, përfshirë punime për plotësim me rifiniturat, suva, gipse, drurë, duralumin, plastikë, xhami, etj. Rikonstruskione objektësh ndërtimore etj, impjante të brendshme elektrike, hidraulike, telefonie telekomunikacione, interneti, tv, kondicionim, aspirim, etj. Ndërtime parafabrikat, konstruskione metalike, druri, etj. Punime impjante hidrosanitare, ngritëse e transportuese etj. Punime të mbrojtjes dhe sinjalistikës rrugore, Punime strukturore shtresa e mbistruktura speciale, punime gjeodezike, punime gjeologo -inxhinierike etj, por pa u kufizuar në këto projektime dhe investime të ndryshme në to. Transporti rrugor, hekurudhor, ujor dhe ajror. Projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje në fushën e Hoteleri Turizmit, të infrastrukturës, qendrave të biznesit etj. Ndërtim dhe shfrytëzim i pikave të shpërndarjes së karburanteve dhe serviseve e parkingjeve për automjete. Këmbim valutor, transferta financiare, dhënie e konsulencë në fushën juridike, financiare, marketingu, menaxhimi, investime dhe pasuri të paluajtëshme. Zhvillimi i aktivitetit të hoteleri turizmit, agjensi turistike, transport mallrash dhe pasagjerësh. Veprimtari në fushën e estetikës dhe dermo-kozmetikës; hapja dhe mbajtja e qendrave me profil estetiken, dermo-kozmetiken, trajtimin e lëkurës dhe trupit, masazheri dhe mirëmbajtje trupore, fitness dhe pishina. Ruajtjen e objekteve dhe institucioneve publike dhe private, sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të shtetësave vendas dhe të huaj, instalim dhe përdorim i sinjalistikës të radioalarmit dhe paisjeve të tjera të vëzhgimit. Në përputhje me legjislacionin shqiptar me qëllim arritjen e objektivave të mësipërme, shoqëria mund : a) të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar financiar, të japë dhe të marrë me qira, të vendosë pengje dhe barra hipotekore; aktivitete këto të konsiderura të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të citurara më sipër: b) të kryejë aktivitete publikimi, reklamimi, shitje, blerje online. Organizim dhe menaxhim, konferencash, eventesh, seminaresh, trajnimesh etj. Shërbime të përkthimit. Pajisje përkthimi, mikrofoni, sisteme audio viziale. Shërbime kateringu. Printime, kancelari. Makina me qera, transport me automjete dhe me shoferë, asistencë profesionale për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera në fushën e biznesit, kulturës, sportit etj. Pagesë e shërbimeve me para në dorë, me xhirim bankar, me kartë krediti etj. Shërbime konsulence, menaxhim hotelerie, shërbim këmbim parash. Shitje librash dhe veprimtari të tjera që lidhen me librin. Shërbime ndërmjetesimi tregtare, agjent tregtar etj. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte, të parrezikshme. Grumbullim , ruatje, transporting dhe trajtim i mbetjeve urbane , inerte , mbetjeve te llojeve te ndryshme te rrezikshme dhe jo te rrezikshme , duke perfshire edhe mbetjet nga pastrimi i ujerave te zeza dhe llumrat nga gropat septike.
Emërtime të tjera Tregtare: GECI shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/03/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 076 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 076 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, LA 4760 A
2) Tiranë, LA 7956 A
3) Tiranë, LA 8186 A
4) Tiranë, LA 8491 A
5) Tiranë, LA 8493 A
6) Tiranë, LA 8490 A
7) Tiranë, LA 9935 A
8) Tiranë, LA 7402 A
9) Tiranë, LA 8254 A
10) Tiranë, LA 9873 A
11) Tiranë, LA 8758 A
12) Tiranë, LA 7451 A
13) Tiranë, LA 8340 A
14) Tiranë, LA 8142 A
15) Tiranë, LA 8526 A
16) Tiranë, LA 9934 A
17) Tiranë, AA 826 MC
18) Tiranë, LA 6882 A
19) Tiranë, LA 8527 A
20) Tiranë, LA 8742 A
21) Tiranë, LA 5617 A
22) Tiranë, LA 6468 A
23) Tiranë, LA 8792 A
24) Tiranë, LA 8492 A
25) Tiranë, LA 8741 A
26) Tiranë, LA 7255 A
27) Tiranë, LA 5616 A
28) Tiranë, LA 8740 A
29) Tiranë, LA 8253 A
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.12.2011, u nënshkrua akt-marrëveshja mbi bashkimin me përthithje të shoqërive "GECI" shpk (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "ALBANIAN CONSORTIUM" sha dhe shoqërinë “SKY 2009” sha (shoqëri të përthithura). Kalimi i aktiveve dhe detyrimeve nga shoqëritë e përthithura, tek shoqëria përthithëse. Shoqëritë e përthithura vlerësohen të prishura, ndaj ç’regjistrohen nga QKR, sipas seksionit V, të ligjit 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.

Pasuritë e shoqërive “Albanian Consortium” sh.a dhe “Sky 2009” si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre, do të kalojnë (transferohen) pa pagesë në favor të shoqërisë “Geci” sh.p.k. Në këmbim të këtij transferimi ortaku i vetëm i shoqërisë “Geci” sh.p.k do të përfitojë pa shpërblim 100% të aksioneve të shoqërisë “Albanian Consortium” sha dhe 100% të aksioneve të shoqërisë “Sky 2009” sh.a.

Kapitali i shoqërisë përthithëse “Geci” sh.p.k pas realizimit të bashkimit me përthithje do të përbëhet nga bashkimi i kapitaleve të secilës prej shoqërive të mësipërme. Sipas raportit të ekspertit kontabël Halim Bakalli, kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë 1.712.000.000 (një miliard e shtatëqind e dymbëdhjetë milion) lekë. Aksionerët e shoqërive të përthithura “Albanian Consortium” sh.a, “Sky 2009” sh.a do të marrin cilësinë e ortakut në shoqërinë “Geci” sh.p.k. Aksionet e shoqërive të përthithura do të shkojnë 100% për ortakun e vetëm të shoqërisë “Geci” sh.p.k, Z. Ram Geci.

Marrëdhëniet juridike të shoqërive të përthithura dhe detyrimet me të tretët do të mbarten nga shoqëria përthithëse Geci sh.p.k.

II. Më datë 17.01.2014, me anë të urdhërit Nr. 041/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria përmbarimore "JUSTITIA", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërisë “GECI”sh.p.k.

III. Më datë 10.02.2014, me anë të urdhërit Nr. 170/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria “GECI” sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, International Hotel, Sheshi Skënderbej Nr. 8, Tiranë.

Adresa:
1) Tiranë, Vorë, Muçaj, Rruga Vorë-Fushë Krujë, Zona Kadastrale 2726, Pasuria 321/29.
2) Tiranë, Kashar, Katund i ri, Park te Zona 4 Kadastrale 2119, Nr. Pasurie 211/2/1
3) Tirane, Hartimi i Projektit dhe Zbatimi i Punimeve për Ndërtimin e Godinës 18 ,dhe Ndërtimi i Rrugëve Kryesore të Zonës për Zhvillim Njësia Administrative 4 dhe 8 në Zonën Zhvillimore "5Maji
4) Durres,Ndërtim Rruga Porto Romano Durrës, Loti 3, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Akt-marreveshje per bashkimin me perthithje 13.12.2011 (fq 17)
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 14.09.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 387 851 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 365 819 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 245 897 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 335 028 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 283 971 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 167 272 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 59 760 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 49 741 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 48 018 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 50 054 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 427 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 31 678 589,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 93 895 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 259 574 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 276 585 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 72 690 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 568 185 033,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 352 448 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 476 118 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 188 923 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 786 338 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 333 723 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 137 458 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:983 778 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 942 709 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 009 101 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 778 088 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 647 999 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 953 980 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 044 539 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 685 550 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 174 814 280,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli