Skip to content

LABOPHARMA SHPK Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-10 11:49:44
JSON

NIPT: K72202013A
Administrator: Kristo Andoni
Objekti i Veprimtarisë: Tregti import-eksport te produkteve farmaceutike. Agjent dhe distributor medikamentesh, lendeve aktive farmaceutike, produkteve kimike.Tregtim makineri dhe paisje laboratoresh, paisje mjeksore ortopedike dhe hospitalore. Prodhim i medikamenteve humane e veterinare. Krijim e tregtim qendrash diagnostikimi e kurimi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/05/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: T-MEDSS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 19/02/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11422033V, me adrese ne Tirane, Njesia administrative Nr.4, Rruga Kahreman Ylli, Nd.10, me administrator Sokol Ramizi (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.03.2022)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: LABORATORY NETWORKS, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L91923002T, me seli në Tiranë, Tiranë, Rruga Kongresi i Manastirit, Pallati i firmes F.A.G, Ap.Nr.2, me administrator Sokol Ramizi. LABOPHARMA SHPK zoteron 41.7% te kapitalit te shoqerise koncesionare ( Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.01.2015, me anë të shkresës Nr.8624/1 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, u kërkua vendosja e barrës siguruese ndaj tatimpaguesit debitor që të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimit tatimor nga ana e këtij subjekti.

II. Më datë 37.01.2015, Asambleja e Përgjithshme e ortakut të vetëm ka vendosur të pezullojë aktivitetin e shoqërisë deri në një afat të pacaktuar.

III. Më datë 01.04.2015, me anë të shkresës Nr. 8624/5 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar lirimi nga barra e sigurisë për subjektin "LABOPHARMA SHPK", e vendosur me shkresën 8624/1 prot datë 26.01.2015.

IV. Më datë 31.07.2015, me vendim të asamblesë së ortakut të vetëm, u aprovua rifillimi i aktivitetit të shoqërisë duke kaluar në statusin aktiv.
Ndryshime
Shënime: Fitues të konçesionit për shërbimin laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës

Më datë 22.12.2016 është bërë shpallja e njoftimit të konçesionit për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës. Më datë 15.02.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S (%51) & Acibadem Labmed Saglik Hizmetleri A.S (%49) ; (Turqi), Vlera 4.80 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
b) American Hospital Sh.a (AL), Vlera nuk u paraqit.
c) Biometric Albania Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.
d) Montal Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.
e) Genius Sh.p.k (AL), Vlera 15 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
f) Intermedica Center Sh.p.k (AL) (%66) dhe Bioiatriki (Biomedicine) Sh.a (%34) Greqi, Vlera 5.70 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
g) Labopharma Sh.p.k (AL) (%41.7) & Exalab France (%25) & AB Laboratory Solutions B.V (%33.3) Hollandë , Vlera 10.70 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
h) Fedos Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit. 9. Krijon Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.

Më datë 24.04.2017, me anë të njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, konsorciumi BOE Labopharma Sh.p.k & Exalab Francë & AB Laboratory Solutions B.V Hollandë, me përfaqësues Labopharma Sh.p.k, u shpall fitues i konçesionit për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Siri Kodra tek ish Frigoriferi, nr 149

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Godina 3 katëshe, Bulevardi Zogu i parë, Zona Kadastrale nr.8360, Pasuri Nr.1/222

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar date 08.03.2022
Statuti I shoqerise Labopharma shpk
Kontrate dhurimi 26.06.2013
Vendimi I asamblese per riaktivizimin e aktivitetit 31.07.2015
Vendimi I asamblese per pezullimin e aktivitetit 27.01.2015
Kontrate shitje kuote date 20.05.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 08.03.2022
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te shoqerise
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 105 197 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 053 996,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 32 719 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 517 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 094 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -22 905 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 211 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 735 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 925 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:363 696 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:124 569 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:123 013 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:86 240 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 356 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 277 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 211 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 13 186 007,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala