Skip to content
Ofrimi i shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake

LABORATORY NETWORKS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 15:00:51

NIPT: L91923002T
Administrator: Sokol Ramizi
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti Ekonomik i Shoqërisë lidhet dhe është në funksion të implementimit dhe zbatimit të PPP/Marrëveshjes së Konçesionit që do të lidhet ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë në Republikën e Shqipërisë ("Autoriteti Kontraktues" apo "MESH") dhe Shoqërisë për Ofrimin e Shërbimeve Diagnostikuese nga Laboratorët Mjekësore në Spitalet Universitare, Rajonale dhe të Bashkive të Sarandës dhe Lushnjës ("Marrëveshja e Konçesionit") përfshirë ofrimin dhe prokurimin e çdo dhe të gjithë shërbimeve dhe mallrave të lidhura si edhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër për këtë qëllim ("Projekti"). Në përputhje me Legjislacionin Shqiptar për përmbushjen e objektit të sipërmendur, Shoqëria mund (i) të kryejë çdo aktivitet me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si edhe aktivitete tregtare, financiare, qira apo hipotekore të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër; (ii) të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe (iii) të kryejë aktivitete publikimi e reklamimi; (iv) të kryejë aktivitete import-eksporti; (v) të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Shëndetësisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: LABORATORY NETWORKS
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 19/06/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, France, Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “LABOPHARMA SHPK”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72202013A, me seli aktuale në Tiranë, Rruga Siri Kodra, tek Ish Frigoriferi, nr. 149, me administrator Kristo Andoni. Ortaket e shoqerise jane: Janis Karathano 50% dhe “T-MEDSS” 50%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “AB Laboratory Solutions B.V”, një shoqëri e krijuar dhe e organizuar sipas ligjeve të Hollandës, me adresë në Laan Van Meerdervoort 1224, 2555 CD Hague, Hollandë. (Sipas aktit të themelimit të Laboratory Networks sh.p.k, datë 19.06.2019)

III. “EXALAB”, një shoqëri franceze, e regjistruar rregullisht pranë Regjistrit Tregtar të Gjykatës Tregtare të Bordeaux, Francë, me adresë në 208 Avenue Pasteur 33600 Pessac, Francë, dhe nr. regjistrimi 323 191 106 R.C.S Bordeaux. (Sipas aktit të themelimit të Laboratory Networks sh.p.k, datë 19.06.2019)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.06.2021, terhequr ne daten 26.03.2024, Pronar perfitues i shoqerise “LABORATORY NETWORKS” eshte:

Janis Karathano, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 53.85% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te LABOPHARMA (K72202013A) dhe zoteron indirekt edhe shoqerine AB Laboratory Solutions BV-shoqerite meme te LABORATORY NETWORKS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2019.

Jean Brochet, shtetesi franceze, i datelindjes 1956, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit EXALAB (323191106)-shoqeria meme e LABORATORY NETWORKS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2019.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Me date 20.03.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 154 Rep., Nr. 31 Kol, shoqëria “LABORATORY NETWORKS” shpk (barrëdhënës) dhe “Banka OTP Albania”sha (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi çdo të drejtë, titull dhe interes mbi të gjitha kuotat/aksionet që përfaqësojnë 100% të kapitalit të nënshkruar nga barrëdhënësi si garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakushtëzuar të detyrimeve. Barra siguruese do te sherbeje si garanci per shlyerjen e kontrates per kredi bankare afatmesme Nr. 150 Rep dhe Nr. Kol 27, date 20.03.2020, sipas se ciles Banka i ka dhene kredi kredimarresit ne shumen 2.300.000 (dy milion e treqind mije) euro dhe nje kontrate per dhenie lehtesie kredituese leter garanci me Nr. 680 rep dhe Nr. 160/1 kol, date 27.08.2019 dhe shtojces se kontrates per dhenie lehtesie kredituese leter garanci me Nr. 152 Rep dhe Nr. 29 Kol date 20.03.2020, sipas se ciles Banka i ka dhene kredi kredimarresit ne shumen 700.000 *shtateqind mije) euro, ne total nje shume prej 3.000.000 (tre milion) euro.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 15.02.2017
Data e Pranimit: 24.04.2017
Data e Nënshkrimit: 10.04.2019
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë për shërbime publike
Fusha e Veprimtarisë: Shëndetësi
Vlera e Investimit(Lekë): 10.300.000 euro
Kosto Konçesionare: Brenda 15 ditësh nga miratimi i kontratës konçesionare nga Këshilli i Ministrave, konçesionari i paguan International Financial Corporation (IFC) një shumë prej 600.000 euro (tarifa e zhvillimit të projektit) në një apo dy këste të barabarta, si kusht paraprak për datën e fillimit.
Kosto e Shërbimit: Duke filluar nga data reale e komisionimit të objektit laboratorik për secilin spital referues, Autoriteti siguron që këto spitale referuese t’i pagujnë konçesionarit tarifën e shërbimit për të gjitha analizat e kryera në bazë të rekomandimeve të mjekëve referues, gjithmonë mbi bazën e tavanit të buxhetit.

Tarifa e shërbimit për një spital referues llogaritet në përputhje me tarifat e parashikuara në Shtojcën 3 (Analizat dhe Tarifat e Shërbimit) në bazë të Analizave të kryera nga konçesionari gjatë një periudhe buxhetore për pacientët e referuar nga ai spital referues.
Shënime: I. Më datë 22.12.2016, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar shpalljen e konçesionit për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës.

Burimi i Financimit të Projektit - Buxheti i shtetit nëpërmjet Spitaleve subjekt të kësaj kontrate. Nga Koncesionari nuk do të paguhet tarifë e konçesionit. Vlera e Kontratës (Projektit) llogaritur bazuar në mbështetjen financiare të parashikuar për gjithë kohëzgjatjen e kontratës është 13.005.966.000 lekë (trembëdhjetë miliardë e pesë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) (pa TVSH). Në momentin e afatit të dorëzimit, ofertuesit paraqesin sigurimin e Ofertës (pra 2% e vlerës së përllogaritur të Projektit, të përcaktuar në shumën 260,119,320 ALL (dyqind e gjashtëdhjetë milion njëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e njëzet) e cila mund të konvertohet në Euro duke përdorur kursin e këmbimit ALL – EUR të publikuar nga Banka e Shqipërisë në datën e publikimit të njoftimit të kontratës.

LISTA E SPITALEVE

(1) Spitali Universitar “Nënë Tereza”,
(2) Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”,
(3) Spitali Universitar i Traumës,
(4) Spitali Universitar “Koço Gliozheni”,
(5) Spitali Universitar “Mbretëresha Geraldinë”,
(6) Spitali Rajonal Durrës,
(7) Spitali Rajonal Berat,
(8) Spitali Rajonal Fier,
(9) Spitali Rajonal Vlorë,
(10) Spitali Rajonal Shkodër,
(11) Spitali Rajonal Elbasan,
(12) Spitali Rajonal Korçë,
(13) Spitali Rajonal Gjirokastër,
(14) Spitali Rajonal Dibër,
15) Spitali Rajonal Kukës,
(16) Spitali Rajonal Lezhë,
(17) Spitali Lushnjë,
(18) Spitali Sarandë.

II. Më datë 15.02.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

(1) Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S (%51) & Acibadem Labmed Saglik Hizmetleri A.S (%49) ; (Turqi), Vlera 4.80 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
(2) American Hospital Sh.a (AL), Vlera nuk u paraqit.
(3) Biometric Albania Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.
(4) Montal Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.
(5) Genius Sh.p.k (AL), Vlera 15 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
(6) Intermedica Center Sh.p.k (AL) (%66) dhe Bioiatriki (Biomedicine) Sh.a (%34) Greqi, Vlera 5.70 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
(7) Labopharma Sh.p.k (AL) (%41.7) & Exalab France (%25) & AB Laboratory Solutions B.V (%33.3) Hollandë , Vlera 10.70 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
(8) Fedos Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit. 9. Krijon Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.

Janë s'kualifikuar operatorët si më poshtë, shoqëruar me arsyet përkatëse:

a) OE: Fedos, Krijon, Montal, Biometric Albania, nuk kanë paraqitur ofertë financiare si dhe as dokumentet e kualifikimit të kërkuara në Dokumentet e Proçedurës.

b) OE: American Hospital Sh.a nuk u arrit t’i lexohej oferta financiare (shtojca 1, si file i korruptuar) si dhe nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues lidhur me pikat QC2: Numri minimal i analizave vjetore, QC3: Akreditimi i analizave, QC4: Kriteret Financiare (i) dhe (ii), Pjesa II pika (i) - çertifikatë e aksionerëve, Pjesa II pika iv. - ekstrakt QKR.

c) OE: Genius Sh.p.k ka paraqitur vetëm: çertifikatë akreditimi, FormA1 të pa plotësuar, ekstrakte QKB, vërtetim tatime, sigurime shoqërore dhe xhiro vjetore, duke mos plotësuar pjesën tjetër të dokumentacionit të kërkuar si Kriteret e veçanta të Kualifikimit Shtojca 9/1, Shtojca 9 Pjesa II pikat (ii),(iii) etj."

III. Më datë 24.04.2017, me anë të njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, konsorciumi BOE Labopharma Sh.p.k & Exalab Francë & AB Laboratory Solutions B.V Hollandë, me përfaqësues Labopharma Sh.p.k, u shpall fitues i konçesionit për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shëndetësisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Kongresi i Manastirit, Pallati i firmes F.A.G, Ap.Nr.2

Adresa:
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Glozheni", Tirane.
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi", Tirane.
Berat, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Berat.
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine", Tirane.
Tirane, Laboratori Anatomise Patologjike, Spitali Djegie-Plastikes, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza"
Fier, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Fier.
Shkoder, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Shkoder.
Tirane, Laboratori Qendror Klinik Biokimik, Spitali i Ri, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza"
Durres, Laboratori Klinik Biokimik, prand Spitalit Rajonal Durres
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar i Traumes, Tirane
Tirane, Laboratori Mikrobiologjik, Spitali i Ri, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza''
Elbasan, Laboratori Klinik Biokimik, prand Spitalit Rajonal Elbasan.
Lezhe, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Lezhe.
Fier, Lushnje, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Bashkiak Lushnje
Korce, Korçe, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Korçe
Vlore, Vlore, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Rajonal Vlore
Vlore, Sarande, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Bashkiak Sarande
Gjirokaster, Laboratori Klinik-Biokimik, brenda Spitalit Rajonal Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori;
DIBER, Peshkopi, Laboratori Klinik-Biokimik, në Spitalin Rajonal Dibër;
Kukes, Laboratori Klinik-Biokimik, në Spitalin Rajonal Kukës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare 10.04.2019
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.01.2023
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Anekset per sherbimin laboratorik te spitaleve
Vendimi i asamblese se ortakeve 22.08.2019
Te dhenat e regjistrit tregtar hollandez per zoteruesin e ortakut AB Laboratory Solutions BV, date 08.03.2022
VKM Nr. 258, datë 24.4.2019, per miratimin e kontrates se koncesionit/partneritetit publik privat “Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Marreveshje siguruese date 20.03.2020
Shtojca 3 - Analizat dhe tarifat e sherbimit
Anekset per sherbimin laboratorik te spitaleve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 28.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Analizat dhe tarifat e Sherbimit (Formulari)
Njoftimi per shpalljen e koncesionit te sherbimit laboratorik 22.12.2016
Memorandum informacioni per PPP e laboratoreve ne Shqiperi -Formulari
Lista e pajisjeve te blera gjate 12 muajve te fundit (shqip-ang)- Formulari
DSK per sherbimin e laboratorik-Formulari
Formulari i njoftimit te fituesit 24.04.2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 136 590 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 232 870 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -65 678 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -748 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 549 833 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 264 265 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:30 670 190,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli